Leverans som görs av upphovsmannen eller dennes dödsbo av konstverk och där beskattningsunderlaget är mindre än 300 000 kr är undantagen från skatteplikt.

Konstnärers leverans av egna konstverk under 336 000 kr

Konstnärers leverans av egna konstverk är undantagen från skatteplikt om beskattningsunderlagen sammanlagt understiger 300 000 kr för beskattningsåret (10 kap. 31 § ML). Bestämmelsen gäller även för motsvarande leverans av konstverk som ägs av upphovsmannens dödsbo.

Undantaget gäller för konstverk enligt definitionen i 20 kap. 7 § ML.

Undantaget är kopplat till beskattningsunderlaget. Om beskattningsunderlaget uppgår till 300 000 kr eller mer för beskattningsåret ska mervärdesskatt tas ut med skattesatsen 12 procent. Det innebär att det är först om ersättningen uppgår till 336 000 kr för beskattningsåret (d.v.s. beskattningsunderlag 300 000 kr + mervärdesskatt 36 000 kr) som mervärdesskatt ska tas ut. Beloppsgränsen för undantaget från skatteplikt innebär att leveranserna är undantagna om beloppsgränsen inte överskrids. Detta medför att när beloppsgränsen är överskriden ska mervärdesskatt redovisas för alla leveranser under året och då från första kronan.

Konstnärer har möjlighet att begära att leveranserna ska vara skattepliktiga

En konstnär eller dennes dödsbo kan begära att leveranser av sådana konstverk som omfattas av undantag från skatteplikt ändå ska vara skattepliktiga även om beloppsgränsen inte uppnåtts (10 kap. 31 § andra stycket ML).

Leveranserna är då skattepliktiga:

  • från dagen för beslutet eller från en annan tidpunkt på begäran av konstnären eller dennes dödsbo (jfr prop. 1994/95:202 s. 74)
  • t.o.m. andra året efter det år Skatteverket fattat beslut om skatteplikt.

Exempel: beräkning av tidsperioden under vilken skatteplikt gäller

En konstnär som under ett beskattningsår säljer konstverk för sammanlagt 200 000 kr ansöker hos Skatteverket den 15 december 2024 om att skatteplikt ska gälla för leveranser fr.o.m. den 1 november 2023. Om Skatteverket fattar beslut om skatteplikt den 20 december 2024 gäller den under tiden 1 november 2023 till 31 december 2026. För leverans av konstverk under denna tidsperiod ska alltså utgående skatt redovisas.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av beskattade varor, m.m. [1]