Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-07

Dnr: 8-2390760

Ställningstagandet om omsättningsland för omsättning och förmedling av resetjänster, daterat den 9 december 2010, dnr 131 587222-10/111, ska från och med den 1 juli 2023 inte längre tillämpas.

I ställningstagandet redogör Skatteverket för att mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 25:e mötet den 10 och 11 april 1989 ska följas. Det som framgår av riktlinjen kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning såsom ett förtydligande.

Skatteverket klargör även i ställningstagandet verkets syn på hur förmedlingstjänster ska bedömas när resetjänsten innefattar resmål både inom och utanför EU. Hur sådana förmedlingstjänster ska behandlas kommer att framgå av lagtexten i 6 kap. och 19 kap. mervärdesskattelagen (2023:200) och kommer därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet när mervärdesskattelagen (2023:200) träder ikraft.