Ett återkrav ska betalas genom att beloppet sätts in på ett särskilt konto för återbetalning. Ränta räknas på beloppet.

Betalning ska göras till ett särskilt konto

Betalning av återkrav ska göras genom insättning på ett särskilt konto hos Skatteverket för återbetalning. Återbetalningen anses ha gjorts den dag då betalningen bokförts på det särskilda kontot (11 § kompensationslagen). Återbetalning ska alltså inte göras till Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar enligt 62 kap. 2 § SFL, det s.k. skattekontot. Anledningen är att det är viktigt att det återbetalade beloppet enkelt ska kunna kopplas ihop med återkravet. Det skulle inte vara möjligt om betalningen gjordes till skattekontot (prop. 2023/24:91 s. 23).

När ska återkravet betalas?

Det återkrävda beloppet ska senast vara betalt den förfallodag som infaller närmast efter att 30 dagar har gått från den dag då beslutet om återkrav fattades. Med förfallodag avses de dagar som framgår av 62 kap. 9 § SFL (10 § andra stycket kompensationslagen).

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket besluta att återbetalningen senast ska göras en annan dag (10 § tredje stycket kompensationslagen). Bestämmelsen ger Skatteverket möjlighet att antingen senarelägga eller att tidigarelägga förfallodagen. Ett sådant särskilt skäl kan vara att det finns risk för att den återbetalningsskyldiga undanskaffar medel eller på annat sätt försvårar för staten att få betalt (prop. 2023/24:91 s 53).

Ränta beräknas på återkravet

Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska ränta tas ut på det obetalda beloppet. Räntan beräknas från och med dagen efter att kompensationen tillgodoräknats till och med den dag då beloppet har betalats. Ränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § SFL (14 § första stycket kompensationslagen). Detta gäller även om ett företag har beviljats anstånd med betalningen av ett återkrav (prop. 2023/24:91 s. 26).

Det kan uppkomma situationer då det skulle framstå som oskäligt att ta ut ränta. Det finns därför en möjlighet för Skatteverket att helt eller delvis avstå från kravet på ränta om det finns särskilda skäl (14 § andra stycket kompensationslagen). Ett sådant skäl kan till exempel vara att ett felaktigt tillgodoräknande av kompensation beror på ett misstag hos Skatteverket. En prövning av om det finns sådana särskilda skäl kräver ingen separat ansökan från den återbetalningsskyldige, utan en sådan prövning kan göras av Skatteverket på eget initiativ (prop. 2023/24:91 s. 26).

Läs mer om ränta när fordran överlämnats till Kronofogden för indrivning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2024:404) om skattefrihet och förfarande för kompensation till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag [1] [2] [3] [4] [5]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2023/24:91 Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag [1] [2] [3] [4]