Områden: Andra ämnesområden (Rot- och rutarbete), Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2012-10-12

Dnr: 131 685764-12/111

Nytt: 2019-12-18

Från och med 1 januari 2020 införs ett krav på elektronisk betalning för att få rätt till rut- och rotavdrag. En betalning med ett presentkort är inte att jämställa med elektronisk betalning och detta ställningstagande ska inte längre tillämpas från och med den 1 januari 2020. En elektronisk betalning är till exempel en betalning med kontokort, inbetalningskort, BankID eller Swish. Ställningstagandet är upphävt, dnr 202 518958-19/111.

1 Sammanfattning

Skattereduktion för husarbete kan medges när betalning sker med presentkort som har ett fastställt beloppsmässigt värde. Värdet ska motsvara det som betalats för presentkortet.

Skattereduktion medges inte för presentkort som avser en viss angiven tjänst eftersom överlämnandet av ett sådant presentkort inte kan jämställas med en betalning.

 

2 Frågeställning

Kan skattereduktion för husarbete medges i de fall hela eller del av betalningen sker med presentkort.

 

3 Gällande rätt m.m.

Reglerna om skattereduktion för husarbete finns i 67 kap. 11 – 19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, och i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, FSH.

För att skattereduktion ska kunna medges krävs att den skattskyldige (kunden) haft utgifter för utfört husarbete, 67 kap. 11 § IL.

När kunden har betalat sin del av det fakturerade beloppet ansöker den som utfört arbetet om utbetalning från Skatteverket enligt 6 - 8 §§ FSH. Köparen tillgodoräknas preliminär skattereduktion med det belopp som har betalats ut till utföraren, 17 § FSH.

Skatterättsnämnden har i beslut meddelat den 29 juni 2012, dnr 121-11/D, slagit fast att presentkort räknas som betalningsmedel i samband med köp av husarbete.

4 Bedömning

Reglerna om skattereduktion för husarbete, den så kallade fakturamodellen, innebär att den som köper husarbete får en ekonomisk lättnad redan när han eller hon köper husarbetet genom att enbart betala hälften av den fakturerade arbetskostnaden som anges på fakturan. När kunden har betalat och arbetet är utfört begär utföraren av arbetet utbetalning från Skatteverket med resterande belopp. För att en person ska ha rätt till skattereduktion för husarbete krävs bland annat att den som ska tillgodoföras skattereduktion har betalat för det aktuella husarbetet.

För att skattereduktion ska kunna medges när köparen betalar med presentkort krävs, enligt Skatteverkets uppfattning, att presentkortet har ett angivet nominellt värde och att den som köpt presentkortet har betalat minst samma summa till säljaren av kortet.

Eftersom presentkort räknas som betalningsmedel i samband med köp av husarbete krävs det inte att köparen av presentkortet är identisk med den som använder presentkortet som betalningsmedel.

Presentkort som avser en viss tjänst, exempelvis en badrumsstädning eller en fönstertvätt, ger inte rätt till skattereduktion eftersom ett sådant presentkort, utan ett fastställt beloppsmässigt värde, inte kan ses som en sådan betalning för husarbete som ger rätt till skattereduktion.