Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2012-09-26

Dnr: 131 592997-12/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att det strider mot EUF-fördraget att ha olika regler för hur en förlust på en marknadsnoterad andel i en svensk respektive en utländsk räntefond ska beskattas. Även förluster på marknadsnoterade andelar i utländsk räntefond är därför avdragsgilla i inkomstslaget kapital med hela beloppet utan reducering till 70 procent.

2 Frågeställning

Förlust på en marknadsnoterad andel i en investeringsfond som bara innehåller fordringar i svenska kronor (svensk räntefond) är avdragsgill till 100 procent. Motsvarande regel finns inte för förluster på marknadsnoterade investeringsfonder som bara innehåller fordringar i utländsk valuta eller som både innehåller fordringar i svensk och utländsk valuta (utländsk räntefond).

Frågan är om detta strider mot reglerna om fria kapitalrörelser i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

3 Gällande rätt m.m.

Andel i en investeringsfond är en delägarrätt (48 kap. 2 § IL).

Kapitalförlust på marknadsnoterade andelar i investeringsfonder som bara innehåller svenska fordringsrätter ska dras av i sin helhet (48 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL).

Kapitalförlust på andra marknadsnoterade delägarrätter än sådana som avses i 21 § ska dras av i sin helhet mot kapitalvinster på sådana tillgångar (48 kap. 20 § IL). Överskjutande kapitalförlust är avdragsgill till 70 procent enligt 48 kap. 20 a § IL.

Alla restriktioner för kapitalrörelser och betalningar mellan medlemsstater är förbjudna (artikel 63.1 och 2 i EUF-fördraget). Motsvarande bestämmelser finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (artikel 40 EES-fördraget). Alla restriktioner för kapitalrörelser och betalningar mellan medlemsstater och tredje land är också förbjudna (artikel 63.1 och 2. i EUF-fördraget).

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att regeln om kvotering till 70 procent av förluster på skulder i utländsk valuta strider mot EUF-fördragets bestämmelser om fria kapitalrörelser och att den inte kunde rättfärdigas (RÅ 2009 ref. 33).

4 Bedömning

4.1 Rättslig bedömning

Skatteverket anser att regeln i 48 kap. 21 § strider mot EU-rätten eftersom en förlust på en andel i en marknadsnoterad utländsk räntefond ska reduceras till 70 procent medan hela förlusten är avdragsgill på en motsvarande marknadsnoterad svensk räntefond. Detta innebär att hela förlusten på en marknadsnoterad utländsk räntefond är avdragsgill.

Skatteverket har tidigare i ställningstagandet Avdrag för förlust på marknadsnoterade fordringsrätter i utländsk valuta ansett att avdrag ska medges utan reducering till 70 procent för förluster på marknadsnoterade fordringsrätter i utländsk valuta.

Skatteverket har också skrivit ställningstagandet Vad avses med utländska investeringsfonder vid tillämpning av inkomstskattelagen, lagen om investeringssparkonto och kupongskattelagen? avsnitt 4.4.

Både kontraktsrättsliga fonder, trust fonder och associationsrättsliga fonder kan jämställas med en svensk investeringsfond. Skatteverket anser bl.a. att samtliga fonder som har tillstånd enligt UCITS IV-direktivet är en utländsk motsvarighet till en svensk investeringsfond oavsett vilken legal form fonden har.

En vanlig fondplacering är i s.k. SICAV:er. Skatteverket anser bl.a. att en SICAV som uppfyller UCITS IV-direktivets krav får anses motsvara en svensk investeringsfond. Detta innebär att en kapitalförlust på en sådan marknadsnoterad SICAV som bara innehåller fordringar, svenska och/eller utländska, också är avdragsgill till 100 procent.

4.2 Hantering i deklarationen

En andel i en investeringsfond är en delägarrätt enligt 48 kap 2 § IL. Vinster och förluster på marknadsnoterade andelar i en investeringsfond får kvittas mot bl.a. vinster och förluster på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter t.ex. aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. En försäljning av andelar i en marknadsnoterad investeringsfond redovisas därför under avsnitt A på blankett K4. Om man däremot säljer en andel i en fond enligt 48 kap 21 § (marknadsnoterad svensk räntefond) ska försäljningen redovisas under avsnitt C på blankett K4.

Även om en regel i den interna rätten strider mot EU-rätten har man rätt att bli beskattad enligt den interna rätten om man vill. För de som säljer en marknadsnoterad utländsk räntefond med vinst är det ofta mer fördelaktigt att redovisa försäljningen som en delägarrätt under avsnitt A på K4:an. Då kan vinsten i större utsträckning kvittas mot en förlust som annars skulle reduceras till 70 procent. Kontrolluppgift kommer att lämnas som tidigare. Det innebär att vinster och förluster på marknadsnoterade utländska räntefonder kommer att förtryckas som försäljning av delägarrätter. Vill deklaranten att en marknadsnoterad utländsk räntefond ska beskattas enligt samma regler som en marknadsnoterad svensk räntefond kan han välja att flytta redovisningen av fonden från avsnitt A till avsnitt C på blankett K4 i deklarationen.