Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2012-06-11

Dnr: 131 251945-12/111

Nytt: 2022-11-25

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2022-11-25, dnr. 8-2017309.

1 Frågeställning

Hur ska dealföretaget respektive leverantören redovisa mervärdesskatten?Hur ska mervärdesskatten redovisas om värdebeviset inte utnyttjas och dealföretaget behåller hela det belopp som köparen har betalat in?

Bakgrund

Det finns en form av marknadsföring som innebär att företag, i fortsättningen benämnda dealföretag, ingår samarbetsavtal med olika leverantörer om att presentera leverantörernas varor eller tjänster till rabatterade priser på dealföretagets webbplats, s.k. deal-koncept.

Syftet är att locka kunder att teckna sig för köp av leverantörens rabatterade varor eller tjänster. Genom konceptet kan leverantören nå ut till kunder som denne annars inte hade kommit i kontakt med.Erbjudandet om rabatt gäller under en angiven tidsram och i vissa fall endast om dealen fulltecknas, dvs. om ett visst antal köpare lämnar anbud på rabatterbjudandet. Anbudet är bindande för parterna. Köparen lämnar vid anbudet kontokortsuppgifter till dealföretaget. När den angivna tiden har gått ut avslutas dealen genom att beloppet dras från köparens kontokort och förs över till dealföretaget.

Dealföretaget skickar därefter ett värdebevis till köparen som ger honom rätt till antingen en bestämd vara eller tjänst eller en obestämd vara eller tjänst hos en viss leverantör. Värdebeviset ska normalt lösas in före en bestämd tidpunkt.När köparen sedan vänder sig till leverantören av varan eller tjänsten och utnyttjar rabatten lämnar han värdebeviset som betalning. Leverantören tar därefter kontakt med dealföretaget för att få betalningen. Dealföretaget betalar ut beloppet enligt värdebeviset efter avdrag för sitt arvode för utförda tjänster samt mervärdesskatt på detta arvode.

I det fall värdebeviset inte utnyttjas behåller dealföretaget normalt hela det belopp som har betalats av köparen.

Följande bild illustrerar händelseförloppet.

  1. Dealföretaget och leverantören ingår samarbetsavtal om marknadsföring.
  2. Köparen lämnar anbud om köp av rabatterade varor eller tjänster.
  3. Köparen betalar till dealföretaget.
  4. Dealföretaget skickar ett värdebevis till köparen.
  5. Köparen vänder sig till leverantören för att få varan eller tjänsten.
  6. Köparen lämnar värdebeviset till leverantören som betalning.
  7. Leverantören skickar värdebeviset till dealföretaget.
  8. Dealföretaget betalar leverantören för värdebeviset. Dealföretaget behåller ett belopp som motsvarar arvodet för utförda tjänster och mervärdesskatt på detta arvode.

2 Bedömning

Skatteverket redogör nedan för sin syn hur dessa deal-koncept ska hanteras i mervärdesskattehänseende.

2.1 Dealföretaget

2.1.1 Skattskyldighet

Dealföretagets exponering av leverantörens varor eller tjänster innebär att dealföretaget tillhandahåller leverantören en marknadsföringstjänst. Dealföretagets administration kring hanteringen av värdebevisen får anses ingå som ett led i den marknadsföring som dealföretaget utför åt leverantören.

Dealföretaget tar emot köparens betalning för värdebeviset i samband med att dealen är avslutad. Dealföretaget betalar därefter ut detta belopp till leverantören efter avdrag för arvode för marknadsföringen samt mervärdesskatt på detta arvode. Det belopp som dealföretaget behåller är dealföretagets ersättning för den tillhandahållna tjänsten.

Dealföretaget är skattskyldigt för omsättning av marknadsföringstjänsten om omsättningen är gjord inom landet. Omsättningen är gjord inom landet om leverantören har en etablering i Sverige och tjänsten tillhandahålls denna. I annat fall är marknadsföringstjänsten omsatt utomlands.

2.1.2 Skattskyldighetens inträde

Dealföretaget får sitt arvode, dvs. sin ersättning, när dealen är avslutad. Vid denna tidpunkt har hela marknadsföringstjänsten normalt sett inte tillhandahållits leverantören eftersom hanteringen av värdebevisen inte är färdig. Ersättningen utgör därmed en förskottsbetalning för en viss bestämd tjänst. Det innebär att dealföretaget ska redovisa utgående skatt i den redovisningsperiod då dealen är avslutad.

Om köparen inte utnyttjar värdebeviset och dealföretaget behåller det belopp som köparen har betalat in ökar dealföretagets ersättning för den tillhandahållna marknadsföringstjänsten. Dealföretagets ersättning för tjänsten uppgår då till hela det belopp som köparen har betalat in. Den utgående skatten som avser det tillkommande beloppet som dealföretaget får behålla ska redovisas i den redovisningsperiod då det står klart att dealföretaget får behålla hela beloppet, dvs. då värdebevisets giltighetstid löper ut.

2.1.3 Faktureringsskyldighet

Varje näringsidkare som omsätter varor eller tjänster till en annan näringsidkare eller juridisk person som inte är näringsidkare ska säkerställa att en faktura utfärdas av honom själv eller i hans namn och för hans räkning av köparen eller en tredje person. Det innebär att dealföretaget har ansvar för att en faktura ställs ut till leverantören avseende den tillhandahållna marknadsföringstjänsten.

2.2 Leverantören

2.2.1 Skattskyldighet

Det är leverantören som omsätter de rabatterade varorna eller tjänsterna som marknadsförs på dealföretagets webbplats. Dealföretaget tar emot betalningen för varorna eller tjänsterna för leverantörens räkning. Leverantörens ersättning utgörs av hela det belopp som köparen betalar för värdebeviset. I ersättningen ingår mervärdesskatt. Det faktum att det belopp som dealföretaget betalar ut till leverantören har reducerats med dealföretagets arvode och mervärdesskatten på detta arvode saknar betydelse. Leverantören är skattskyldig om omsättningen av varan eller tjänsten är skattepliktig och gjord inom landet.

2.2.2 Skattskyldighetens inträde

För att avgöra när skattskyldigheten inträder för leverantören måste en bedömning göras om värdebeviset avser en bestämd vara eller tjänst eller en obestämd vara eller tjänst hos leverantören (se Skatteverkets ställningstagande 2007-11-26, dnr 131 661573-07/111).

Om värdebeviset avser en bestämd vara eller tjänst och samtliga omständigheter som har betydelse för skattskyldigheten är kända vid betalningstillfället ska leverantören redovisa utgående skatt i den redovisningsperiod som dealen är avslutad. När dealen är avslutad är det klart vilken vara eller tjänst som köparen har lämnat förskottsbetalning för. Vid den tidpunkten får betalningen anses ha kommit leverantören till godo. För att kunna redovisa mervärdesskatten på rätt sätt måste leverantören få information från dealföretaget om när en deal som avser en bestämd vara eller tjänst är avslutad.

Om värdebeviset avser en bestämd vara eller tjänst hos en viss leverantör har köparen förvärvat en rätt från leverantören att erhålla denna vara eller tjänst. Denna rätt har köparen förvärvat även om han av någon anledning väljer att inte utnyttja den. Leverantören är därför skattskyldig för omsättning av rätten till varan eller tjänsten även i dessa fall.

Om värdebeviset avser en obestämd vara eller tjänst hos en viss leverantör ska leverantören redovisa utgående skatt i den redovisningsperiod då varan levereras eller tjänsten tillhandahålls.

Leverantören är inte skattskyldig om en köpare inte utnyttjar ett värdebevis som avser en obestämd vara eller tjänst hos leverantören.

2.2.3 Faktureringsskyldighet

Varje näringsidkare som omsätter varor eller tjänster till en annan näringsidkare eller juridisk person som inte är näringsidkare ska säkerställa att en faktura utfärdas av honom själv eller i hans namn och för hans räkning av köparen eller en tredje person. Det innebär att leverantören har ansvar för att en faktura ställs ut om köparen är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare.

2.2.4 Avdragsrätt

Leverantören har rätt till avdrag för ingående skatt på förvärv av marknadsföringstjänster från dealföretaget om förvärvet hänför sig till en verksamhet som medför skattskyldighet. För att visa sin avdragsrätt måste leverantören ha en faktura som avser dealföretagets arvode för att utföra tjänsten.

2.3 Exempel

Nedan ges ett antal exempel på olika slags transaktioner med deal-koncept. I varje exempel anges hur Skatteverket anser att mervärdesskatten ska redovisas.

Exempel 1

En köpare har hos dealföretaget A tecknat sig och betalat för ett värdebevis som ger rätt till en klippning hos frisören B. Det rabatterade priset uppgår till 200 kr. A får 30 procent i arvode exklusive mervärdesskatt för marknadsföringen av B:s tjänster. Hur ska A respektive B redovisa mervärdesskatten?

Svar

A har fått 60 kr (200 kr x 0.3) i arvode exklusive mervärdesskatt för marknadsföringen och ska redovisa utgående skatt med 15 kr (60 kr x 0.25) i den redovisningsperiod som dealen är avslutad.

B har för klippningen fått 200 kr i ersättning inklusive mervärdesskatt för klippningen. B ska redovisa utgående skatt med 40 kr (200 kr x 0.8 x 0.25) i den redovisningsperiod som dealen är avslutad. B har avdragsrätt för ingående skatt på förvärvet av marknadsföringstjänsten om avdragsrätten kan visas med en faktura.

Exempel 2

En köpare har hos dealföretaget A tecknat sig och betalat för ett värdebevis som kan användas vid köp av varor i elektronikaffären B. Det rabatterade priset uppgår till 500 kr. A får 30 procent i arvode exklusive mervärdesskatt för marknadsföringen av B:s varor. Hur ska A respektive B redovisa mervärdesskatten?

Svar

A har fått 150 kr (500 kr x 0.3) i arvode exklusive mervärdesskatt för marknadsföringen och ska redovisa utgående skatt med 37.50 kr (150 kr x 0.25) i den redovisningsperiod som dealen är avslutad.

B har för varorna fått 500 kr i ersättning inklusive mervärdesskatt. B ska redovisa utgående skatt med 100 kr (500 kr x 0.8 x 0.25) i den redovisningsperiod som B levererar varorna till köparen. B har avdragsrätt för ingående skatt på förvärvet av marknadsföringstjänsten om avdragsrätten kan visas med en faktura.

Exempel 3

En köpare har hos dealföretaget A tecknat sig och betalat för ett värdebevis som ger rätt till en ansiktsbehandling på skönhetssalongen B. Det rabatterade priset uppgår till 200 kr. A får 30 procent i arvode exklusive mervärdesskatt för marknadsföringen av B:s tjänster. Köparen använder inte värdebeviset. A behåller därför hela det belopp som har betalats för värdebeviset. Hur ska A respektive B redovisa mervärdesskatten?

Svar

A har fått 200 kr i arvode exklusive mervärdesskatt för marknadsföringen och ska redovisa utgående skatt med totalt 50 kr (200 kr x 0.25). Utgående skatt ska redovisas på ett underlag som avser 30 procent av arvodet i den redovisningsperiod som dealen är avslutad och på ett underlag som avser 70 procent av arvodet i den redovisningsperiod som värdebevisets giltighetsperiod löper ut.

B har tillhandahållit en rättighet avseende en ansiktsbehandling mot en ersättning av 200 kr inklusive mervärdesskatt. Köparen har valt att inte utnyttja denna rättighet. B är skattskyldig för omsättningen av denna rättighet. Utgående skatt ska redovisas med 40 kr (200 x 0.8 x 0.25) i den redovisningsperiod som dealen är avslutad. B har avdragsrätt för ingående skatt på förvärvet av marknadsföringstjänsten om avdragsrätten kan visas med en faktura.