Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2012-05-14

Dnr: 131 338428-12/111

Nytt: 2019-03-21

Detta ställningstagande har ersatts av ställningstagandet Upphävande av ställningstaganden om beskattning av poker och andra spel, dnr 202 143726-19/111.

1 Sammanfattning

Det här ställningstagandet är ett förtydligande av ställningstagandet 2011-06-22 Beskattning av pokerspel som anordnas över Internet, dnr 131 438351-11/111.

Vinst vid spel av poker är skattepliktig inkomst av kapital, om spelet är anordnat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den beskattningsbara vinsten ska bestämmas till nettoinkomsten för allt pokerspel under året som tillhandahålls av en och samma spelanordnare. Detta gäller oavsett om spelet sker över Internet eller vid livespel.

2 Frågeställning

Skatteverket har i rättsligt ställningstagande 2011-06-22 Beskattning av pokerspel som anordnas över Internet, dnr 131 438351-11/111, angett att "Den beskattningsbara vinsten vid pokerspel som anordnas över Internet kan vanligtvis bestämmas till årets överskott som har uppkommit vid spel hos respektive spelanordnare."

Poker kan avse turneringsspel eller kontantspel (cash-games). Varje turnering eller spelomgång (giv/hand) vid kontantspel skulle kunna ses som ett enskilt anordnat lotteri där varje separat turneringsvinst eller vunnen spelpott är en skattepliktig inkomst. En turnering kan antingen avse ett större antal spelare där spelet bedrivs på flera bord under en längre tid (minst flera timmar), eller ett färre antal spelare där spelet sker på enstaka bord under en kortare tid (vanligtvis under 30 minuter). Sådana korta turneringar benämns ofta "Sit and Go".

Ett omfattande spel i kortvariga turneringar leder till en hög omsättning av insatser och har därför vissa likheter med kontantspel. En beskattning av varje enskild turneringsvinst kan därför medföra att skatten blir orimligt hög i förhållande till nettoinkomsten för samtliga sådana turneringar. Det tidigare ställningstagandet fokuserar på de skattmässiga konsekvenserna av ett omfattande kontantspel och deltagande i kortare turneringar.

Fråga har ställts om den tillämpning som anges i ställningstagandet enbart gäller för kontantspel och kortare turneringar, eller om samma synsätt kan tillämpas för samtliga former av pokerturneringar. Ska i så fall tillämpningen även vara den samma för livespel?

3 Gällande rätt m.m.

Vinster i svenska lotterier är skattefria, liksom vinster i utländska lotterier om lotteriet anordnas i en stat inom EES (8 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL)

Beskattning av vinst i ett utländskt lotteri regleras i 42 kap. 25 § IL, som har följande lydelse

"Vinst i ett utländskt lotteri eller vid vinstdragning på utländska premieobligationer ska tas upp om vinsten överstiger 100 kronor och inte är skattefri enligt 8 kap. 3 § andra eller tredje stycket.

Utgifter för att delta i svenska och utländska lotterier får inte dras av."

4 Bedömning

Lagtexten anger uttryckligen att avdrag inte får göras för insatser i spelet (42 kap. 25 § andra stycket IL). Frågan är därmed att bestämma den närmare innebörden av lydelsen i första stycket, dvs. vad som menas med "vinst i ett utländskt lotteri".

Begreppet "vinst" kan antingen avse det belopp som spelanordnaren utbetalar till spelaren (bruttoinkomsten) eller det sammantagna resultatet med hänsyn till gjorda insatser (nettoinkomsten). Ett omfattande spelande hos samma anordnare kan ses som ett kontinuerligt pågående spel, även om det sker vissa uppehåll i det faktiska spelandet. Skatteverket bedömer att lydelsen i 42 kap. 25 § första stycket IL medger att den beskattningsbara inkomsten kan bestämmas till den verkliga nettoinkomsten av pokerspelet under hela beskattningsåret.

Det tidigare ställningstagandet motiveras med att beskattningen inte ska vara orimlig i förhållande till nettoinkomsten av spelandet i sin helhet. Beskattning av varje enskild vinst i andra turneringar än kortare turneringar, kan också medföra att skatten blir orimligt hög i förhållande till den totala nettoinkomsten för samtliga turneringar som spelaren har deltagit i. Vinster från sådana turneringar kan dessutom, helt eller delvis, ha förbrukats vid deltagande i kontantspel och kortare turneringar.

Skatteverket anser att alla former av pokerspel bör behandlas lika. Det innebär att den beskattningsbara vinsten ska bestämmas till nettoinkomsten för allt pokerspel under året hos en viss spelanordnare och det gäller oavsett om spelet sker över Internet eller vid ett livespel. Deltagande i pokerspel som tillhandahålls av olika anordnare ska dock anses vara olika lotterier. Det innebär att förlust vid spel hos en viss spelanordnare inte kan avräknas mot en beskattningsbar nettoinkomst hos en annan anordnare.