Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2012-03-22

Dnr: 131 186274-12/111

Nytt: 2022-11-21

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2022-11-21, dnr. 8-1936547.

1 Sammanfattning

När fiske bedrivs gemensamt av fiskare och fartygsägare i ett s.k. fiskelag föreligger ett enkelt bolag. Varje fiskare är skattskyldig för sin andel i det enkla bolaget.

Endast efter särskild ansökan kan Skatteverket besluta att en av fiskarna i fiskelaget, t.ex. skepparen, ska få svara för redovisning och betalning av mervärdesskatt för samtliga i fiskelaget, s.k. representantredovisning.

2 Frågeställning

Flera fiskare i Sverige har sedan lång tid tillbaka bedrivit sitt fiske i s.k. fiskelag. Ett fiskelag omfattar i regel endast en båt samt ett antal fiskare men även två båtar kan omfattas vid viss sorts fiske. Ett fiskelag kan dela på fångsten genom s.k. båtlotter (andelsägare av fartyget) och s.k. manslotter (som har del av fångsten utan att äga del av fartyget).

Frågan är hur ett fiskelag ska behandlas mervärdesskattemässigt.

3 Gällande rätt m.m.

Ett enkelt bolag föreligger om två eller flera har avtalat att utöva verksamhet i bolag utan att handelsbolag föreligger (1 kap. 3 § lag [1980:1102] om handelsbolag och enkla bolag, HBL).

En delägare i ett enkelt bolag är skattskyldig i förhållande till sin andel i bolaget (6 kap. 2 § mervärdesskattelagen [1994:200], ML).

Efter ansökan av samtliga delägare får Skatteverket besluta att den av delägarna som dessa föreslår, den s.k. representanten, tills vidare ska svara för redovisningen och betalningen av bl.a. den mervärdesskatt som hänför sig till verksamheten och i övrigt företräda bolaget eller rederiet i frågor som rör sådan skatt (5 kap. 2 § skatteförfarandelagen [2011:1244], SFL).

Kammarrätten har bedömt att ett fiskelag är att betrakta som ett enkelt bolag. Skepparen i fiskelaget var endast skattskyldig för sin del av omsättningen (KRNS 1988-10-12, mål nr 631-1987).

Kammarrätten har i ett mål rörande socialavgifter ansett att en andel i vinsten i ett fiskelag som en fiskare erhåller enligt fast praxis utgör inkomst av rörelse. En sådan partsfiskare är inte att anse som anställd av båtägaren om inte särskilt anställningsavtal finns tecknat (KRNJ 1988-12-13, mål nr 2666-1988).

4 Bedömning

Skatteverket anser att ett enkelt bolag föreligger när fiske bedrivs gemensamt av fiskare och fartygsägare i ett fiskelag. För att ett enkelt bolag ska föreligga krävs att minst två personer bestämmer sig för att gemensamt bedriva fiske.

Det förekommer att fiske bedrivs även i andra former t.ex. genom aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomisk förening. Sådana ska behandlas mervärdesskattemässigt såsom egna skattesubjekt.Skatteverket anser att ett fiskelag som inte bedrivs i särskild juridisk form t.ex. aktiebolag eller handelsbolag alltid bedrivs såsom ett enkelt bolag.När fiskelaget bedrivs som enkelt bolag är varje fiskare skattskyldig för sin andel. Efter särskild ansökan kan Skatteverket besluta att en av fiskarna i fiskelaget, t.ex. skepparen, ska få svara för redovisning och betalning av mervärdesskatt för samtliga i fiskelaget, s.k. representantredovisning. De olika delägarna är dock fortfarande var för sig skattskyldig för mervärdesskatt i förhållande till sin andel även om en av delägarna svarar för redovisningen.En förutsättning för att skepparen ensam ska vara redovisningsskyldig för fiskelagets omsättningar är alltså att ett särskilt beslut om representationsredovisning har fattats. Ett tänkbart alternativ är dock att fisket bedrivs av skepparen ensam med anställda fiskare i stället för i fiskelag.