Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2011-05-18

Dnr: 131 309413-11/111

Nytt: 2022-11-21

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2022-11-21, dnr. 8-2015512.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att det är uppgiften i utgivningsplanen som är avgörande för den mervärdesskatterättsliga bedömningen om en publikation är periodisk eller inte. Det är inte det faktiska antalet utgivna nummer under ett visst kalenderår som ska ligga till grund för bedömningen.

2 Bakgrund och frågeställning

För att en publikation ska anses vara periodisk ska den enligt utgivningsplanen ges ut med minst fyra nummer om året. Det inträffar i praktiken att utgivningsplanen under ett enstaka kalenderår inte följs.

Frågan är om det ett visst kalenderår är antalet nummer enligt utgivningsplanen eller det faktiska antalet utgivna nummer som ska ligga till grund för bedömningen av om publikationen mervärdesskatterättsligt kan anses vara periodisk.

3 Gällande rätt m.m.

Från skatteplikt undantas omsättning av periodiska medlemsblad eller periodiska personaltidningar när en sådan publikation tillhandahålls någon gratis eller mot ersättning tillhandahålls utgivaren, medlemmar eller anställda (3 kap. 13 § mervärdesskattelagen [1994:200], ML).

Från skatteplikt undantas också omsättning av periodiska organisationstidskrifter (3 kap. 14 § ML).

Något undantag som motsvarar denna bestämmelse i ML finns inte i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet, eller i EU-rätten i övrigt.

Medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter anses som periodiska endast om de enligt utgivningsplanen utkommer med normalt minst fyra nummer om året (3 kap. 16 § ML).

Definitionen av periodisk publikation i ML är väsentligen hämtad från tryckfrihetsförordningen (TF) som bl.a. föreskriver att med periodisk skrift förstås en tryckt skrift som "enligt utgivningsplanen är avsedd att under en bestämd titel utgivas minst med fyra nummer eller häften årligen" (1 kap. 7 § TF). En utgivningsplan ska bifogas en ansökan om utgivningsbevis. Sedan utgivningsbevis för skriften meddelats ska denna anses som periodisk till dess beviset återkallas eller förklaras förfallet. Ett utgivningsbevis får återkallas om skriften inte under något av de två senast förflutna kalenderåren utkommit med minst fyra nummer (5 kap. 5 och 6 §§ TF).

Vad som avses med att en publikation ska komma ut med minst fyra nummer om året enligt utgivningsplanen har inte prövats av högre instans i Sverige med avseende på mervärdesskatt. Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har dock när det gäller reklamskatt utifrån lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (RSL) tolkat motsvarande begrepp.

HFD fann i ett mål rörande reklamskatt att en publikation uppfyllde kraven på periodisk publikation redan första utgivningsåret. Enligt utgivningsplan skulle publikationen komma ut med fyra nummer per år. Under första utgivningsåret kom det dock endast ut ett nummer, under andra utgivningsåret tre nummer och först under tredje utgivningsåret fyra nummer. Med utgivningsplan enligt RSL får normalt förstås den utgivningsplan som uppgetts till Patent- och registreringsverket. I målet hade inte framkommit annat än att den av bolaget åberopade utgivningsplanen skulle läggas till grund för bedömningen av om publikationen varit periodisk. Enligt utgivningsplanen skulle publikationen utkomma en gång per kvartal (RÅ 2001 ref. 36).

4 Skatteverkets bedömning

Tryckerierna har att bedöma om varan som ska framställas av dem är en periodisk publikation undantagen från skatteplikt.

Skatteverket anser följande. Det är uppgiften i utgivningsplanen som är den avgörande när en mervärdesskatterättslig bedömning ska göras på frågan om en publikation är att anse som periodisk eller inte. Det är inte det faktiska antalet utgivna nummer under ett visst kalenderår som ska ligga till grund för bedömningen. Om det visar sig att en utgivningsplan ännu inte har hunnit införskaffas kan tryckningen av publikationen ändå vara undantagen från skatteplikt under vissa förutsättningar. Så är fallet när publikationen faktiskt ges ut med minst fyra nummer under året och övriga förutsättningar i 3 kap. 13 eller 14 § ML är uppfyllda. Denna bedömning kan dock göras endast i ytterst få fall och endast under ett enstaka kalenderår.

Om det av utgivningsplanen framgår att publikationen ska ges ut med minst fyra nummer om året kan tryckeriet förlita sig på uppgiften och mervärdesskatterättsligt ska varan bedömas som en periodisk publikation. Skatteverket anser att ett tryckeri i god tro kan utgå från vad som angetts i utgivningsplanen oavsett antalet nummer som faktiskt ges ut av en publikation.