Områden: Andra ämnesområden (Rot- och rutarbete), Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2010-05-27

Dnr: 131 338276-10/111

1 Sammanfattning

Skattereduktion för husarbete medges inte för arbete där försäkringsersättning har betalats ut. Om man i samband med åtgärdandet av försäkringsskadan även utför tilläggsarbeten, som inte har att göra med återställandet efter den ursprungliga skadan, kan skattereduktion medges för tilläggsarbetet.

Skattereduktion kan inte medges för åtgärder på de delar där försäkringsersättningen reducerats på grund av åldersavdrag.

Om försäkringsersättning uttryckligen endast betalats ut för material kan skattereduktion medges för arbetskostnaden.

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteverket har fått frågor om i vilka situationer man har rätt till skattereduktion för husarbete trots att försäkringsersättning har betalats ut.

3 Gällande rätt m.m.

Av 67 kap. 13 c § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att som hushållsarbete räknas inte arbete för vilket försäkringsersättning lämnats.

I prop. 2008/09:178 s. 39 anges följande:"Det finns skäl att närmare redogöra för hur rätten till skattereduktion för ROT-arbete ska hanteras i de fall annat bidrag har betalats ut för arbetet. Förutsättningarna är här desamma som för hushållsarbete, dvs. den som har fått bidrag eller annat stöd från stat, kommun eller landsting för en åtgärd som utgör ROT-arbete kan inte få skattereduktion för samma åtgärd. Samma villkor gäller den som har fått försäkringsersättning för en åtgärd. Skattereduktionen för ROT-arbete avser endast arbetskostnaden. Det är alltså bidrag, stöd eller försäkringsersättning för ett visst arbete som utgör hinder för att arbetet i fråga också ska kunna ge rätt till skattereduktion. I den mån t.ex. ett bidrag särskilt anger att det endast avser kostnad för material finns det således utrymme att räkna arbetet som ROT-arbete. Regeringen anser däremot att om annat bidrag, stöd eller försäkringsersättning lämnats för en del av arbetskostnaden bör inte någon del av arbetet räknas som ROT-arbete."

4 Skatteverkets bedömning

I de fall försäkringsersättning lämnats för en skada kan skattereduktion inte medges för det arbete som försäkringsersättningen helt eller delvis avser att täcka. Om försäkringstagaren i samband med åtgärdandet av skadan även låter utföra andra arbeten än de som skadan förorsakat (tilläggsarbeten) kan skattereduktion medges för dessa arbeten även om arbetet utförs i samma rum där försäkringsskadan finns. Avgörande för om skattereduktion ska kunna medges när försäkringsersättning betalats ut är om det arbete som utförs är hänförligt till det arbete som krävs för att återställa bostaden i ursprungligt skick efter skadan eller om arbetet är frikopplat från skadan. För att skattereduktion för husarbete ska kunna medges krävs dessutom att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

Om försäkringsbolaget uttryckligen enbart betalat ut ersättning för material kan skattereduktion medges för arbetskostnaden.

Följande exempel illustrerar när skattereduktion inte kan medges och när reduktion kan medges trots att försäkringsersättning har betalats ut.

4.1 Exempel 1

Lars får försäkringsersättning för att åtgärda sitt fuktskadade badrum. Arbetskostnaden för att återställa badrummet i ursprungligt skick ger inte rätt till skattereduktion eftersom försäkringsbolaget har betalat ut försäkringsersättning för att åtgärda skadan. Detta gäller även om badrummet var mycket gammalt och åldersavdragen är höga vid beräkning av försäkringsersättning. I samband med återställandet bestämmer sig Lars för att ersätta den gamla våtrumstapeten med kakel och ersätta våtrumsmattan med klinkers. Eftersom försäkringsersättning har betalats ut för att åtgärda skadan kan skattereduktion inte medges även om golv- och väggbeklädnad ersätts med annat material.

4.2 Exempel 2

Ingrid får försäkringsersättning för att åtgärda en vattenskada i sitt badrum. Vid återställandet av badrummet bestämmer sig Ingrid för att låta montera in ett bubbelbadkar som komplement till duschkabinen och eftersom alla elledningar är gamla, även om de fungerar, så bestämmer sig Ingrid för att låta byta ut dessa också. De nu uppräknade arbetena har inte ett direkt samband med nödvändiga åtgärder för att återställa badrummet efter vattenskadan och arbetena kan därför ge rätt till skattereduktion.

Dessa tilläggsarbeten bör faktureras separat för att skattereduktion ska kunna medges.