Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2009-06-16

Dnr: 131 514337-09/111

Nytt: 2019-03-21

Detta ställningstagande har ersatts av ställningstagandet Upphävande av ställningstaganden om beskattning av poker och andra spel, dnr 202 143726-19/111.

1 Sammanfattning

Vinst i poker och andra spel som utgör lotteri är skattefri om spelet (lotteriet) är anordnat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Spel som tillhandahålls över Internet ska anses vara anordnade där den huvudsakliga verksamheten är förlagd för att organisera och styra spelet.

2 Bakgrund och frågeställning

Ett stort antal aktörer erbjuder allmänheten att delta i olika former av spel om pengar, vilka förmedlas över Internet. Spelen avser i första hand poker, casino och vadslagning om sportresultat.

Pokerspel omfattas av lotterilagens definition av lotteri trots att graden av spelarens individuella skicklighet har betydelse i förhållande till spelets slumpmoment. Skatteverket anser därför att pokerspel ska beskattas såsom vinst av lotteri, se rättsligt ställningstagande 2005-01-31 Pokerspel som anordnas för allmänheten — lotteri eller inkomstgivande verksamhet? (dnr 130 19427-05/111).

Vinst i svenskt lotteri är skattefri, medan vinst i utländskt lotteri har beskattats såsom inkomst av kapital. EG-domstolen har dock uttalat att en sådan skillnad i beskattningen av vinster mellan inhemska och utländska lotterier strider mot EG-fördragets rätt för företagare som är etablerade i en medlemsstat att fritt tillhandahålla sina tjänster till mottagare i en annan medlemsstat.

Inkomstskattelagen (IL) har därför fr.o.m. den 1 januari 2009 anpassats till EG-rätten och lagen anger numera uttryckligen att även vinst i utländskt lotteri är skattefri om det har anordnas i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Frågan gäller alltså att bedöma om det spel som tillhandahålls på respektive webbplats är "anordnat i en stat inom EES".

3 Gällande rätt m.m.

Vinst i svenskt lotteri är skattefri och fr.o.m. den 1 januari 2009 gäller motsvarande för vinst i utländskt lotteri om det anordnas i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 8 kap. 3 § IL. Vinst i annat utländskt lotteri är däremot skattepliktig inkomst av kapital, 42 kap. 25 § IL.

Frågan om var ett spel över Internet ska anses vara anordnat har i korthet behandlats i utredningen Från tombola till Internet (SOU 2000:50 s.183f ) och i propositionen Lotteri över Internet m.m. (prop. 2001/02:153 s. 15). I propositionen Beskattning av vinster på utländska premieobligationer m.m. (prop. 2008/09:47 s. 11) anges följande i den här frågan.

"I propositionen Lotterier över Internet m.m. (prop. 2001/02:153) anförde dåvarande regeringen följande i anslutning till denna problematik (s.15):

"Att ta placeringen av den tekniska utrustningen till utgångspunkt för bedömningen förefaller mindre lämpligt. Dels kan det mot bakgrund av dagens tekniska lösningar vara svårt att bestämma den tekniska utrustningens geografiska placering. Dels är det mycket enkelt att snabbt flytta den till annan ort. I stället torde anordnandet av lotteriet i ett sådant fall som det ovan nämnda få hänföras till det land där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Vid bedömningen av denna senare fråga framstår det som naturligt att den del av verksamheten som omfattar organiserandet och ledningen av verksamheten tillmäts särskild vikt. Ytterst är detta dock frågor som får avgöras av rättstillämpningen."

Dessa slutsatser har fortfarande aktualitet. Tilläggas kan att, i förekommande fall, den omständigheten att ett visst land har meddelat lotteriet tillstånd är en omständighet som, tillsammans med övriga omständigheter, ska beaktas vid bedömningen av var lotteriet ska anses anordnat. Det är inte lämpligt att i detta sammanhang ange några närmare riktlinjer för vad som ska vara avgörande för bedömningen av i vilket land ett lotteri ska anses anordnat."

Anpassning av skattereglerna till EG-rätten har även behandlats av lotteriutredningen Spel i en föränderlig värld (SOU 2006:11), samt i promemorian Beskattning av vinst på utländskt lotteri (Fi2004/2095).

EG-domstolen har i dom den 13 november 2003, mål C-42/02 Lindman, uttalat att "Artikel 49 EG utgör hinder mot att en medlemsstat tillämpar regler enligt vilka lotterivinster från lotterier som anordnats i andra medlemsstater vid inkomstbeskattningen räknas som skattepliktig inkomst för vinnaren samtidigt som lotterivinster från lotterier som anordnats i ifrågavarande medlemsstat är skattefria vid inkomstbeskattningen."

Enligt artikel 49 i EG-fördraget ska inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen förbjudas beträffande medborgare i medlemsstater som har etablerat sig i en annan stat inom gemenskapen än mottagaren av tjänsten.

Rätten till fri rörlighet av tjänster omfattar endast personer som också är medborgare i någon medlemsstat. Enligt artikel 48 i EG-fördraget ska bolag likställas med en sådan medborgare om bolaget har bildats enligt en medlemsstats lagstiftning och det har sitt säte, sitt huvudkontor, eller sin huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen.

4 Skatteverkets bedömning

Skattefriheten för vinst på lotteri anordnat inom EES är grundad på rätten att fritt tillhandahålla tjänster inom den gemensamma marknaden enligt artikel 49 i EG-fördraget. Bedömningen om var ett lotteri ska anses anordnat bör därför ske mot denna bakgrund.

Rätten till fri rörligheten av tjänster utövas av den som tillhandahåller tjänsten, vilket förutsätter att spelanordnaren har etablerat sin verksamhet i en stat inom gemenskapen. Verksamheten ska därmed ha en sådan fysisk och ekonomisk integration med verksamhetslandet att det kan liknas vid en form av hemvist.

Skatteverket anser därför att spelet ska anses vara anordnat där den huvudsakliga verksamheten är förlagd för att organisera och styra det specifika spelet.

Vanligtvis saknar webbplatsen tydliga uppgifter om verksamhetens geografiska lokalisering, dvs. var någonstans som personalen i huvudsak är stationerad för att möjliggöra och tillhandahålla spelet. Det kan förekomma uppgift om vilket bolag som är anordnare och var det är hemmahörande. Utgångspunkten bör i sådana fall vara att verksamheten får antas vara bedriven där anordnaren anges vara hemmahörande, om det inte framkommer andra uppgifter som tyder på motsatsen.

I flera fall kan det alltså vara oklart var spelet är anordnat. Enligt Skatteverket bör det i första hand ankomma på spelaren att vid behov inhämta uppgifter om var anordnaren har förlagt sin verksamhet, eftersom spelaren såsom kund har en affärsmässig relation till anordnaren. Det kan t.ex. vara uppgift om vilket bolag som är anordnare av spelet, var det är hemmahörande samt adresser där verksamheten bedrivs. Vid taxeringen bör alltså spelaren ha en inledande bevisbörda för att presentera sådana fakta och uppgifter som i vart fall indikerar att spelet kan vara anordnat inom EES.

Lokaliseringen av den tekniska utrustningen har ingen materiell betydelse vid bedömningen om var spelet är anordnat. Vissa länder eller territorier, t.ex. Malta, Gibraltar, Alderney, Mohawk Territory of Kahnawake, utfärdar licenser för anordnande av s.k. distansspel om någon del av den tekniska utrustningen är förlagd inom landet eller territoriet. Innehav av en sådan spellicens ger därmed inte någon egentlig ledning för att bedöma var spelet i skatterättslig mening ska anses vara anordnat.

En direkt tillämpning av artikel 49 i EG-fördraget torde förutsätta att verksamheten också bedrivs enligt de bestämmelser som gäller i etableringslandet. Vinst i svenskt lotteri är dock skattefri oavsett om spelet är anordnat enligt bestämmelserna i lotterilagen eller inte, varför motsvarande bör gälla vid tillämpning av 8 kap. 3 § andra stycket IL avseende vinst i lotteri anordnat inom EES (se prop. 2008/09:47 sid.11f ). Vinst är således skattefri även om spelet är anordnat i strid med de lagar som gäller i det land där spelet får anses vara anordnat.

Rätten att fritt kunna tillhandahålla sina tjänster inom den gemensamma marknaden är förbehållen personer som är EU-medborgare. Ett sådant krav om medborgarskap torde dock inte kunna uppställas vid tillämpning av 8 kap. 3 § andra stycket IL. Vinst är således skattefri oberoende av om anordnaren är ett bolag som likställs med en medborgare enligt artikel 48 i EG-fördraget.

EES omfattar i det här sammanhanget samtliga stater inom EU, inklusive Gibraltar och Åland, samt av Norge, Island och Liechtenstein. Däremot omfattas inte Isle of Man, Brittiska Kanalöarna (t.ex. Alderney) och Monaco. De utomeuropeiska länderna och territorierna som är associerade med gemenskapen (bilaga 2 till EG-fördraget), t.ex. Nederländska Antillerna och Aruba, tillhör inte heller EES i det här sammanhanget.