Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2008-11-12

Dnr: 131 508944-08/111

1 Sammanfattning

Arbetslös som fått arbetslöshetsersättning från svensk arbetslöshetskassa har rätt till avdrag för utgifter för resor i samband med besök på arbetsförmedlingen. Den arbetslöse har också rätt till avdrag för utgifter för resor och andra utgifter som denne haft i samband med att söka lämpliga arbeten i Sverige. Avdrag kan i vissa speciella fall även medges för utgifter för sökande av arbete i andra närliggande länder.

Avdrag kan också medges för trafikavgifter för Internet och telefon, utgifter för porto, betygskopior o.dyl. som uppkommit i samband med sökande av arbete.

Avdrag för arbetslösas kostnader ska dras av som övriga utgifter, dvs. endast till den del sådana utgifter sammanlagt under året överstiger 5 000 kr.

2 Bakgrund och frågeställning

Den 26 maj 2008 meddelade Regeringsrätten (RR) dom i ett mål (mål nr 3797-06) som behandlade en arbetslös persons rätt till avdrag för vissa kostnader för att söka arbete. RR medgav avdrag för resekostnader, telefonkostnader och internetkostnader. Olika följdfrågor har ställts angående tillämpningen av domen.

En fråga som aktualiserats är om avdrag kan medges för att söka arbete utomlands. Numera kan arbetssökande som har rätt till svensk arbetslöshetsersättning fortsätta att få sin svenska arbetslöshetsersättning när de söker arbete i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz under en längsta tid av tre månader. Kan avdrag medges för kostnader som uppkommer i samband därmed?

En annan fråga som uppkommit är vilka kostnader utöver de som medgetts i det aktuella RR-målet som kan medges. En ytterligare fråga som väckts är om de resor som den arbetslöse gör till arbetsförmedling eller vid sökande av arbete ska betraktas som resor i tjänsten, resor till och från arbetet eller om resekostnaderna ska dras av som övriga utgifter.

3 Gällande rätt m.m.

Lagreglering

Enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL ska löner, arvoden, kostnadsersättningar, förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt.

Enligt 11 kap. 36 § IL ska dagpenning från svensk arbetslöshetskassa tas upp.

I 7-14 §§ lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor anges att en förening som vill verka som arbetslöshetskassa ska registreras hos inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

I 9 § första stycket 5 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, anges att en förutsättning för rätt till arbetslöshetsersättning är att den enskilde aktivt söker arbete.

I 3 § i IAF:s föreskrifter IAFFS 2008:4 om arbetslöshetsförsäkring gällande lämpligt arbete anges att den sökande måste söka och ta ett lämpligt arbete. En bedömning av vad som kan anses vara ett lämpligt arbete för den sökande ska göras med beaktande av tillgången av arbetstillfällen över hela arbetsmarknaden.

Enligt 12 kap. 1 § IL ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av. I 2 § anges vilka utgifter som ska dras av utan begränsningar och vilka utgifter som ska dras av med begränsningar. För resor från bostaden till och från arbets- eller utbildningsplatsen enligt 26-31 §§ ska kostnaderna dras av endast om de under beskattningsåret sammanlagt överstiger 8 000 kr. Övriga utgifter ska dras av bara till den del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 5 000 kr.

Begränsningen av avdrag för övriga utgifter till 5 000 kr infördes fr.o.m. 2008 års taxering. Vid 2007 års taxering och tidigare års taxeringar utgjorde begränsningsbeloppet 1 000 kr.

Rättspraxis

RR har i en dom 2008-05-26 mål nr 3797-06 medgett en arbetslös person avdrag för vissa kostnader som uppkommit i samband med att söka arbete.

RR har i en dom 2008-05-05 mål nr 800-06 prövat frågan om en arbetslös persons rätt till ersättning från svensk arbetslöshetskassa när denne erbjudits men tackat nej till arbete i Norge. Målet avsåg en person som var bosatt i en gränskommun. Mannen som var verksam i byggbranschen erbjöds ett tidsbegränsat arbete hos ett bemanningsföretag i Norge. Arbetsplatsen i Norge var belägen 11 mil från den arbetslöses bostad i Sverige.

RR konstaterade i sina domskäl att det i byggbranschen inte är ovanligt att arbetet åtminstone periodvis förläggs till annan ort än hemorten. Eftersom arbetsplatsen i Norge var belägen inom ett begränsat avstånd från hemorten ansåg RR att han borde ha accepterat erbjudandet om arbete. På grund härav ansågs han inte berättigad till full ersättning från arbetslöshetskassan.

4 Skatteverkets bedömning

4.1 Avdrag för resor

Arbetsförmedlingens information om arbetslöshetsersättning

Av bestämmelserna i ALF och Arbetsförmedlingens information om arbetslöshetsersättning framgår att en förutsättning för att få ersättning är att den arbetslöse aktivt söker arbete och är inskriven på Arbetsförmedlingen. Ett annat krav för att erhålla ersättning är att den arbetslöse är beredd att ta lämpligt erbjudet arbete och kontaktar Arbetsförmedlingen på de tider och det sätt som anges.

Det är Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan som bedömer vad som är lämpligt arbete utifrån tillgängliga arbetstillfällen på hela arbetsmarknaden.

Vid denna bedömning kan hänsyn tas till den arbetslöses särskilda förutsättningar och vissa personliga förhållanden.

Den som är inskriven och söker arbete genom den offentliga Arbetsförmedlingen kan erhålla respenning. Respenning utbetalas efter ansökan till Arbetsförmedlingen för sådana besök hos arbetsgivaren som bedöms nödvändiga för att få anställning. Ersättning betalas med belopp motsvarande billigaste färdmedel för resor till orter i Sverige. Om resa med egen bil är nödvändig lämnas ersättning med 18.50 kr per mil.

Ersättning från arbetslöshetskassa för att söka arbete utomlands

För att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden har öppnats en möjlighet för en arbetssökande som erhåller arbetslöshetsersättning från svensk arbetslöshetskassa att söka arbete i annat EU/EES-land och i Schweiz. Den arbetssökande kan efter särskild ansökan hos IAF ha rätt till svensk arbetslöshetsersättning under en tid av tre månader.

Avdrag för resor till Arbetsförmedlingen

En förutsättning för att erhålla arbetslöshetsersättning är således att den arbetslöse tar kontakt med Arbetsförmedlingen på de tider som anges. Utgifter för resor som företagits i samband med dessa kontakter är därför avdragsgilla kostnader för den arbetslöse.

Avdrag för att söka arbete i Sverige och utomlands

En annan förutsättning för rätt till ersättning är att den arbetslöse aktivt söker arbete på hela arbetsmarknaden. På grund härav kan utgifter för resor för att söka arbete inom Sverige vara avdragsgilla. En förutsättning för avdragsrätt är emellertid att resan företagits i samband med ansökan till ett lämpligt arbete och att ersättning för resan inte erhållits från t.ex. Arbetsförmedlingen eller den presumtive arbetsgivaren.

Av innehållet i IAF:s föreskrifter (IAFFS 2008:4) framgår att arbetssökande måste söka och ta ett lämpligt arbete med beaktande av tillgången av arbetstillfällen på hela arbetsmarknaden för att ha rätt till arbetslöshetsersättning.

Av RR-domen (2008-05-05 mål nr 800-06) framgår att det i vissa speciella fall kan ställas krav på att den arbetslöse även söker arbete i andra närliggande länder för att erhålla ersättning från svensk arbetslöshetskassa.

Med hänsyn till innehållet i föreskriften och den ovannämnda RR-domen (mål nr 800-06) kan avdrag i vissa fall medges även för resor för att söka lämpligt arbete i andra närliggande länder. Avdrag kan dock inte medges för resor och boende för den som på eget initiativ har begett sig till annat land för att där under en tremånadersperiod söka arbete även om personen under den tiden har rätt till arbetslöshetsersättning.

4.2 Övriga kostnader för att söka arbete

I dom 2008-05-26 (mål nr 3797-06) har RR förutom resor även medgett avdrag för telefon och Internet. Avdrag bör således medges för skäliga utgifter för de samtalsavgifter för telefon och uppkopplingskostnader till Internet som belöper på sökande av arbete.

Exempel på andra avdragsgilla kostnader kan vara utgifter för brevpapper, kuvert, porto, betygskopior m.m. Om den arbetslöse kan visa eller göra sannolikt att han haft sådana kostnader bör avdrag kunna medges. Däremot bör avdrag inte medges för kostnader av privat karaktär som exempelvis kläder och smink vid anställningsintervjuer och flyttkostnader i samband med att nytt jobb erhållits.

4.3 Avdragsbegränsningar

RR har i den ovannämnda domen (mål nr 3797-06) hänvisat till bestämmelserna i 12 kap. 1 § första stycket IL. I detta lagrum anges att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Av 12 kap. 2 § IL första stycket framgår att vissa utgifter ska dras av utan någon beloppsmässig begränsning. Bland dessa undantag från avdragsbegränsning ingår bl.a. utgifter för tjänsteresor. Eftersom den arbetslöses utgifter för resor till arbetsförmedlingen eller i samband med att söka arbete inte kan anses hänförliga till sådana tjänsteresor som avses i denna bestämmelse är denna regel inte tillämplig.

På grund härav bör avdrag för sådana resor istället medges enligt bestämmelserna i 12 kap. 2 § tredje stycket. I denna bestämmelse anges att övriga utgifter ska dras av bara till den del kostnaderna under beskattningsåret överstiger 5 000 kr.

Avdrag för kostnader för att söka arbete kan således endast medges om de tillsammans med andra utgifter som den skattskyldige haft under beskattningsåret överstiger 5 000 kr.