Områden: Inkomstskatt

Datum: 2008-10-29

Dnr: 131 440626-08/111

Nytt: 2013-05-15

Detta ställningstagande har upphört att gälla och ersatts av ställningstagandet Omfattas avkastningsskatt av skatteavtal och vilken artikel ska i så fall tillämpas?, dnr 131 310534-13/111.

1 Sammanfattning

Avkastningsskatten omfattas av skatteavtal ingångna fr.o.m. 1991 i de fall detta uttryckligen anges. Detsamma gäller i de fall de i avtalet angivna skatter som omfattas av detta inte är fullständigt uppräknade men inkomstskatt anges i en exemplifiering av vilka skatter som omfattas. Avkastningsskatten omfattas av skatteavtal som ingåtts före 1991 oavsett om de innehåller en exemplifierande eller uttömmande uppräkning av vilka skatter som omfattas. 

2 Frågeställning

Fråga har ställts om hur avkastningsskatt som tas ut enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel förhåller sig till skatteavtalen. Ska skillnad göras mellan skatteavtal som ingåtts före respektive efter lagens ikraftträdande? Om så är fallet, vilka avvägningar måste göras för att bedöma om avkastningsskatten omfattas av ett visst skatteavtal?

3 Gällande rätt m.m.

Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel trädde i kraft den 1 januari 1991. Skatten utgick ursprungligen på den faktiska avkastningen av pensionskapitalet men kom fr.o.m. 1994 att ändras till att utgå på en schablonmässigt beräknad avkastning. Avkastningsskatten är en inkomstskatt men avviker från traditionell inkomstberäkning och skattesatsen är lägre än vad som normalt gäller för svenska inkomstskatter. Den togs därför in i en särskild lag (prop. 1989/90/110 s. 755). I skatteavtalen anges vilka skatter som omfattas av dessa. Uppräkningen kan antingen vara uttömmande eller exemplifierande. Skatteavtalen är i allmänhet också tillämpliga på skatter som efter undertecknandet av avtalet, påförs vid sidan av eller i stället för de vid avtalets undertecknande utgående skatterna. I RÅ 1986 ref. 74 ansågs den tillfälliga vinstskatten inte omfattad av skatteavtalen då inte årets intäkter angavs som skattkälla, skatten bara utgick tillfälligt, den inte togs ut genom ett taxeringsförfarande och dessutom var specialdestinerad.  

4 Bedömning

Avkastningsskatten omfattas självklart av de skatteavtal som ingåtts fr.o.m. 1991 om skatten särskilt uppräknas bland de skatter som omfattas av avtalet. Samma sak får anses gälla om inkomstskatt omfattas i en exemplifierande uppräkning av vilka skatter som omfattas. Däremot omfattas avkastningsskatten inte av skatteavtal som ingåtts fr.o.m. 1991 där uppräkningen av vilka skatter som omfattas är uttömmande och skatten inte är uppräknad. Detta gäller även om inkomstskatten är angiven. Vid en uttömmande uppräkning anges uttryckligen samtliga de skatter som är avsedda att omfattas av avtalet.    Vad gäller skatteavtal som ingåtts före 1991 där statlig inkomstskatt bara ingår i en exemplifiering av vilka skatter som omfattas inbegrips, enligt Skatteverkets uppfattning, även avkastningsskatten. Samma sak får anses gälla de skatteavtal som träffats före 1991 och som innehåller en uttömmande uppräkning av vilka skatter som omfattas. Avkastningsskatt är, enligt Skatteverkets bedömning, en sådan skatt som utgår vid sidan av den vid avtalets undertecknande utgående inkomstskatten.