Meny

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2008-02-29

Dnr: 131 129518-08/111

Nytt: 2019-12-17

Detta ställningstagande har ersatts av ställningstagandet Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt på vissa tjänster i samband med byggnation, dnr 202 157785-19/111.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att uthyrning, montering och demontering av byggnadsställningar inte är sådana tjänster avseende fastighet som ska omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn.

2 Bakgrund och frågeställning

Montering av byggnadsställningar i samband med uthyrning ingår enligt SNI 2002 i kod 45250 och tillhör därmed kategori F, Byggverksamhet. Reglerna om omvänd skattskyldighet är dock inte längre direkt kopplade till SNI 2002. Skatteverket har bl.a. ansett att uthyrning av byggkran samt montering och demontering av byggkran inte omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Mot denna bakgrund har fråga uppkommit om montering av byggnadsställningar i samband med uthyrning ska omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är den som förvärvar en tjänst som avses i andra stycket skyldig att betala mervärdesskatten (skattskyldig) om denne är

- en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster, eller

- en annan näringsidkare som tillhandahåller en näringsidkare som avses i första strecksatsen sådana tjänster.

De tjänster som anges i 1 kap. 2 § andra stycket ML, i dess lydelse fr.o.m. 1 januari 2008, är

1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan hänföras till- mark- och grundarbeten,

- bygg- och anläggningsarbeten,

- bygginstallationer,

- slutbehandling av byggnader, eller

- uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,

2. byggstädning, och

3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.

Från och med den 1 januari 2008 har 1 kap. 2 § andra stycket 1 ML fått en ny lydelse. Hänvisningen till gällande SNI finns inte kvar. I samband med att bestämmelsen ändrades angavs bl.a. att förändringen skulle innebära att vilka tjänster som omfattas av den omvända skattskyldigheten får bedömas utifrån ett mer allmänt perspektiv (prop. 2007/08:25 s. 215). Vidare uttalades (s. 216) att vid tillämpningen får de tjänster som omfattas av de i lagen angivna begreppen i princip bestämmas utifrån begreppens allmänna innebörd.

Av specialmotiveringen till lagändringen (prop. 2007/08:25, s. 245) framgår att borttagandet av den direkta kopplingen till gällande SNI innebär att den omvända skattskyldigheten i viss utsträckning kan komma att omfatta tjänster som inte anses som byggverksamhet enligt SNI och omvänt att vissa tjänster som enligt SNI skulle anses som byggverksamhet inte kommer att omfattas av reglerna. Vidare anges att SNI 2002 dock kan tjäna till vägledning för att bedöma vilka tjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet.

Skatteverket har i ställningstagande 2008-02-29, dnr 131 134268-08/111 ansett att uthyrning av byggkran utan förare inte omfattas av bestämmelsen om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Inte heller montering eller demontering av en byggkran utgör en byggtjänst som omfattas av reglerna. Detta får enligt Skatteverkets uppfattning anses gälla även om byggkranen fästes i mark eller byggnad för att få erforderlig stabilitet.

Skatteverket har också i ställningstagande från 2007-09-18, dnr 131 537453-07/111 ansett att motsvarande gäller vid uthyrning samt montering av bygghissar.

Vidare har Skatteverket i ett ställningstagande från 2007-12-18, dnr 131 773424-07/111, ansett att tillhandahållanden innefattande montering/installation av utrustning och maskiner, fr.o.m. den 1 januari 2008, omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn om utrustningen eller maskinerna genom monteringen/installationen blir fastighet enligt ML.

4 Skatteverkets bedömning

Från och med den 1 januari 2008 har den direkta kopplingen till gällande SNI tagits bort. Av uttalanden i prop. 2007/08:25 (s. 215) framgår bl.a. att vilka tjänster som ska omfattas av den omvända skattskyldigheten får avgöras utifrån ett mer allmänt perspektiv. Vidare anges (s. 245) att den omvända skattskyldigheten i viss utsträckning kan komma att omfatta tjänster som inte anses som byggverksamhet enligt SNI medan vissa tjänster som enligt SNI skulle anses som byggverksamhet inte kommer att omfattas av reglerna.

Montering av byggnadsställningar och montering av byggnadsställningar i samband med uthyrning anges särskilt som exempel på vad som enligt SNI 2002 ingår i kod 45250, andra bygg- och anläggningsarbeten. SNI 2002 är dock inte längre direkt avgörande för vilka tjänster som ska omfattas av den omvända skattskyldigheten inom byggsektorn.

Skatteverket har i ställningstagande 2008-02-29, dnr 131 134268-08/111 ansett att montering eller demontering av en byggkran inte utgör en sådan byggtjänst som omfattas av den omvända skattskyldigheten. Motsvarande gäller också avseende bygghissar enligt ett ställningstagande från 2007-09-18, dnr 131 537453-07/111.

Skatteverket anser att tjänster avseende montering och installation av utrustning omfattas av den omvända skattskyldigheten inom byggsektorn. En förutsättning för det är dock att utrustningen genom monteringen blir fastighet enligt ML.

Utifrån ett allmänt perspektiv saknas det skäl att behandla uthyrning och montering av byggnadsställningar på annat sätt än uthyrning och montering av byggkranar och bygghissar. Dessutom krävs att den utrustning som monteras genom monteringen blir fastighet enligt ML, för att reglerna om omvänd skattskyldighet ska bli tillämpliga. En byggnadsställning som monterats på en byggarbetsplats blir inte ett sådant tillbehör till fastighet eller byggnad som utgör fastighet enligt ML.

Skatteverket anser att uthyrning, montering och demontering av byggnadsställningar inte är sådana tjänster avseende fastighet som ska omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn.