Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2006-12-20

Dnr: 131 790481-06/111

Nytt: 2023-06-15

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2023-06-15, dnr 8-2419491.

Sammanfattning

För att upplåtelse av parkeringsplats till boende ska vara undantagen från skatteplikt för mervärdesskatt krävs att avtal ingås mellan samma parter som avtalat om bostadsupplåtelsen.

Skatteverket har i skrivelse 2004-11-01 "Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplatser till lokal- och bostadshyresgäster", dnr 130 624085-04/111, uppgivit att uthyrning av en parkeringsplats med nära anknytning till en bostadsupplåtelse kan vara underordnad tillhandahållandet av bostaden. Ett av kraven för att så ska vara fallet är enligt nämnda ställningstagande att parkeringsplatsen och bostaden hyrs ut av samma hyresvärd till samma hyresgäst.

Fråga har nu uppkommit om hyra av en parkeringsplats kan anses vara underordnad bostadshyran, och således vara undantagen från skatteplikt för mervärdesskatt, även i de fall en andrahandshyresgäst hyr en parkeringsplats direkt av fastighetsägaren dvs. av någon annan än den med vilken avtal om bostadshyra ingåtts. Motsvarande frågeställning gäller i de fall en fastighetsägare har tecknat bostadshyreskontrakt med en person men kontrakt beträffande parkeringsplats med annan person boende i samma lägenhet.

Ställningstagandet i den inledningsvis nämnda skrivelsen grundar sig på såväl nationell som EG-rättslig praxis (RÅ 2003 ref 80 och C-173/88 Morten Henriksen). Denna rättspraxis har inte ändrats efter det att ställningstagandet gjordes. Det finns därför inte grund för att nu göra en annan bedömning av sakfrågan.

Det som anges i skrivelsen om att det krävs avtal mellan samma parter för att upplåtelse av parkeringsplats ska vara underordnad bostadsuthyrningen gäller därför även i de fall där frågor nu har uppkommit.