Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2006-12-13

Dnr: 131 706451-06/111

Nytt: 2023-07-03

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande ”Ställningstagandet ”Faktura vid exekutiv försäljning” ska inte längre tillämpas” från 2023-07-03, dnr 8-2437277.

Nytt: 2023-06-30

Det som sägs om löpnummer i ställningstagandet ska inte längre tillämpas, eftersom det ersätts av ställningstagandet ”Krav på uppgift om löpnummer i en faktura, mervärdesskatt” från den 26 juni 2023, dnr 8-2362095.

1 Sammanfattning

Vid exekutiv försäljning av en vara får gäldenärens faktureringsskyldighet enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, anses vara fullgjord genom att Kronofogdemyndigheten upprättar handlingar som kan jämställas med en faktura utfärdad av tredje person för gäldenärens räkning.

Sådana av Kronofogdemyndigheten upprättade handlingar kan också användas som underlag för en köpares eventuella avdragsrätt för ingående skatt.

2 Bakgrund och frågeställning

I samband med exekutiv försäljning genom auktion upprättar Kronofogdemyndigheten handlingar där samtliga uppgifter för redovisning av mervärdesskatt framgår. Kan sådana handlingar anses utgöra en faktura utfärdad av en tredje person i säljarens namn och för dennes räkning? Kan i så fall Kronofogdemyndighetens uppgifter för identifikation av handlingarna anses utgöra ett löpnummer som ensamt identifierar fakturan?

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap. 1 § första stycket ML, ska varje näringsidkare säkerställa att faktura utfärdas av honom själv eller i hans namn och för hans räkning av köparen eller en tredje person, för omsättning av varor och tjänster som görs till en annan näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare.

Av 11 kap. 8 § ML framgår vilka uppgifter som en faktura ska innehålla. Bestämmelsen har följande lydelse:

"Fakturor som utfärdas i enlighet med 1 § eller 7 § skall, om inte annat följer av 9 §, innehålla följande uppgifter:

1. datum för utfärdandet,

2. ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar fakturan,

3. säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket varorna eller tjänsterna har omsatts,

4. kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket han förvärvat varorna eller tjänsterna, om han är skattskyldig för förvärvet av varorna eller tjänsterna eller det är fråga om en gemenskapsintern varuförsäljning enligt 3 kap.30 a eller 30 b §,

5. säljaren och köparens namn och adress,

6. de omsatta varornas mängd och art eller de omsatta

tjänsternas omfattning och art,

7. datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts eller det datum då sådan förskotts- eller a conto-betalning som avses i 3 § erlagts, om ett sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande,

8. beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,

9. tillämpad mervärdesskattesats,

10. det mervärdesskattebelopp som skall betalas, såvida inte en särskild ordning tillämpas för vilken denna lag utesluter en sådan uppgift,

11. vid befrielse från skatt eller när köparen i enlighet med 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b eller 5 är skyldig att betala mervärdesskatt, en hänvisning till

a) den relevanta bestämmelsen i denna lag,

b) den relevanta bestämmelsen i rådets sjätte direktiv

(77/388/EEG) av den 17 maj 1977 om harmonisering av

medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, eller

c) en annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen är skyldig att betala mervärdesskatt,

12. vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EG-land, de uppgifter i 1 kap.13 a§ som avgör att varan skall hänföras till ett sådant transportmedel,

13. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap. eller 9 b kap., en hänvisning till

a) dessa bestämmelser,

b) artikel 26 respektive26 ai rådets sjätte direktiv

(77/388/EEG), eller

c) en annan uppgift om att vinstmarginalsystemet tillämpas."

Av proposition 2003/04:26 s. 69 framgår att vid bedömningen av om alla krav som ställs på en faktura är uppfyllda utesluter inte den omständigheten att innehållet i faktura framgår av flera handlingar att en sådan faktura som uppfyller kraven i 11 kap. ML ändå föreligger. Det är således i princip möjligt att flera handlingar tillsammans utgör en faktura som uppfyller kraven enligt 11 kap. ML.

I nämnda proposition anges (s. 71) att syftet med kravet på att varje faktura ska ha ett unikt nummer i en löpande serie är kontrollskäl. Det ska vid kontroll hos respektive säljare gå att konstatera om en faktura saknas.

ML:s bestämmelser om fakturering bygger på bestämmelserna i artikel 22 i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG).

Av 9 kap. 7 § utsökningsförordningen (1981:981) framgår följande:

"I protokoll vid en exekutiv försäljning skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

1. den egendom som skall säljas,

2. försäljningssättet,

3. de villkor som har ställts upp för försäljningen,

4. om försäljningen sker under hand, tillvägagångssättet vid

infordrande av anbud och avgivna anbud,

5. det inrop eller anbud som antas och, om något inrop eller

det högsta anbudet inte godtas, skälen därtill,

6. anstånd som lämnas med betalningen och villkoren för

anståndet i den mån de inte redan har angetts,

7. vad som behövs för redovisning av mervärdesskatt.

När egendom säljs under hand, skall köparens namn och

postadress antecknas i protokollet. Sådan anteckning skall

också göras vid försäljning på auktion, om anstånd lämnas med

betalningen, om försäljningen avser särskilt värdefull egendom

eller om det finns anledning anta att försäljningen kommer att

överklagas."

4 Skatteverkets bedömning

Kronofogdemyndighetens utmätning av egendom innebär inte någon äganderättsövergång. Skattskyldigheten för mervärdesskatt inträder istället för gäldenären när den utmätta egendomen säljs. Detta kan ske genom att Kronofogdemyndigheten, för gäldenärens räkning, säljer varan på exekutiv auktion.

När en vara säljs på exekutiv auktion upprättar Kronofogdemyndigheten handlingar såsom auktionsprotokoll och kvittenser. Enligt 9 kap. 7 § utsökningsförordningen gäller att det protokoll som upprättas vid auktionen ska innehålla de uppgifter som behövs för redovisning av mervärdesskatt. Protokollet ska således kunna utgöra underlag för den skattskyldige gäldenärens redovisning av utgående skatt.

Med hänsyn till att det följer av 9 kap. 7 § utsökningsförordningen att Kronofogdemyndigheten ska upprätta underlaget för försäljningen får detta anses utfärdat för den skattskyldige gäldenärens räkning. Gäldenärens faktureringsskyldighet får därför anses vara uppfylld genom det av Kronofogdemyndigheten upprättade protokollet jämte eventuella övriga av myndigheten upprättade handlingar som krävs för att ML:s faktureringskrav ska vara uppfyllt. En faktura enligt ML kan nämligen föreligga även i de fall de föreskrivna uppgifterna framgår av flera handlingar som i så fall tillsammans utgör en faktura enligt 11 kap. ML. Samtliga dessa handlingar måste i så fall tillställas såväl säljare som köpare.

En exekutiv försäljning sker inom ramen för Kronofogdemyndighetens myndighetsutövning och innebär därför särskilda krav på registrering av beslut och andra handlingar. Mot bakgrund härav får de av myndigheten angivna uppgifterna för identifikation av transaktionen anses uppfylla de kontrollmässiga krav som kan uppställas varför även ML:s krav på uppgift om löpnummer kan anses vara uppfyllt.

Vid exekutiv försäljning kan därför ett av Kronofogdemyndigheten upprättat protokoll jämte eventuella särskilda kvittenser i enlighet med ML:s faktureringskrav också användas som underlag för en köpares avdragsrätt.