Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-07-03

Dnr: 8-2437277

Ställningstagandet ”Faktura vid exekutiv försäljning” daterat den 13 december 2006, dnr 131 706451-06/111, ska från och med den 1 juli 2023 inte längre tillämpas. För tid före den 1 juli 2023 ska detta ställningstagande fortfarande tillämpas.

Skatteverket klargör i ställningstagandet att gäldenären har fullgjort sin faktureringsskyldighet genom att Kronofogdemyndigheten vid en exekutiv försäljning upprättar handlingar som kan jämställas med en faktura utfärdad av tredje person för gäldenärens räkning. Det som anges i ställningstagandet följer av 3 kap. 10 och 11 §§ samt 9 kap. 7 § utsökningsförordningen (1981:981). Av den anledningen kan denna information ses som ett sådant förtydligande som kan framgå direkt av Rättslig vägledning. Det som i ställningstagandet sägs om kravet på löpnummer har ersatts av ställningstagandet ”Krav på uppgift om löpnummer i en faktura, mervärdesskatt” daterat den 26 juni 2023, dnr 8-2362095. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.