Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 2015:922 Förordning (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2015:921 Förordning (2015:921) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2001:1170 Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
SFS 1990:226 Lag (1990:226) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
SFS 2019:383 Förordning (2019:383) om fordons registrering och användning
SFS 1992:191 Avgiftsförordning (1992:191)
SFS 2015:927 Lag (2015:927) om avtal mellan Sverige och Vanuatu om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2003:113 Lag (2003:113) om elcertifikat
SFS 2003:234 Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.
SFS 1998:258 Lag (1998:258) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien
SFS 2002:93 Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt
SFS 1949:661 Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
SFS 2007:1412 Lag (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009
SFS 1996:764 Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion
SFS 1998:1191 Personuppgiftsförordning (1998:1191)
SFS 2018:219 Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
SFS 2018:218 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
SFS 1986:23 2020-01-01
SFS 2018:585 Säkerhetsskyddslag (2018:585)
SFS 1988:764 Förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet
SFS 1989:686 Lag (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern
SFS 2019:370 Lag (2019:370) om fordons registrering och användning
SFS 2004:146 Förordning (2004:146) om utredning angående rätt att ingå äktenskap enligt lagen i annan stat
SFS 1981:774 Utsökningsbalk (1981:774)
SFS 1988:782 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet
SFS 1981:533 Lag (1981:533) om fiskevårdsområden
SFS 1944:181 Lag (1944:181) om redovisningsmedel
SFS 2016:981 Förordning (2016:981) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2017
SFS 2018:696 Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter
SFS 2015:69 Lag (2015:69) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
SFS 2002:540 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS 2015:62 Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
SFS 2015:63 Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
SFS 1985:49 Förordning (1985:49) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago
SFS 1982:249 Förordning (1982:249) om tillämpning av en konvention den 4 januari 1980 mellan Sverige och Marocko om social trygghet
SFS 2017:630 Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
SFS 1973:1150 Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
SFS 1990:324 Taxeringslag (1990:324)
SFS 2015:904 Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
SFS 1997:595 Tillkännagivande (1997:595) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1989:479 Lag (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
SFS 2015:905 Förordning (2015:905) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter
SFS 2004:1333 Förordning (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget
SFS 2017:1282 Lag om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
SFS 2004:491 Lag (2004:491) om konvention mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet
SFS 2008:990 Lag (2008:990) om företagshypotek
SFS 1990:320 Förordning (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS 2001:720 Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
SFS 1983:490 Förordning (1983:490) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål om äktenskapsskillnader m.m.
SFS 2015:72 Förordning (2015:72) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
SFS 2015:70 Förordning (2015:70) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
SFS 1990:1147 Begravningsförordning (1990:1147)
SFS 2015:911 Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 1957:515 /Rubriken upphör att gälla U:2020-01-01/ Förordning (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m. /Rubriken träder i kraft I:2020-01-01/ Förordning (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, region, kommun, m.m.
SFS 2015:912 Lag (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
SFS 1990:1144 Begravningslag (1990:1144)
SFS 2009:641 Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
SFS 1993:1301 Lag (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland
SFS 1992:160 Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.
SFS 2004:484 Förordning (2004:484) om Allmänna arvsfonden
SFS 2019:234 Lag (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer
SFS 2010:751 Lag (2010:751) om betaltjänster
SFS 1999:291 Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
SFS 1996:783 Förordning (1996:783) om företagsrekonstruktion
SFS 1991:482 Lag (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)
SFS 1981:1007 Förordning (1981:1007) om kupongskatt för person med hemvist i Australien, m.m.
SFS 1991:483 Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter
SFS 1991:481 Folkbokföringslag (1991:481)
SFS 2018:672 Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar
SFS 1974:122 Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.
SFS 2010:2044 Lag (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)
SFS 2010:2043 Försäkringsrörelselag (2010:2043)
SFS 1993:1539 Lag (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet
SFS 1980:995 Förordning (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter
SFS 1950:595 Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde
SFS 1997:1140 Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon
SFS 2017:214 Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik
SFS 1997:1024 Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
SFS 1988:1614 Lag (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien
SFS 2017:452 Skattebrottsdatalag (2017:452)
SFS 2016:409 Lag (2016:409) om avtal mellan Sverige och Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1981:584 Förordning (1981:584) om tillämpning av en konvention den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet
SFS 2016:408 Lag (2016:408) om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien
SFS 2001:423 Förordning (2001:423) om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken
SFS 1990:661 Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
SFS 1990:782 Arkivlag (1990:782)
SFS 2000:981 Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter
SFS 2016:775 Förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet
SFS 2016:774 Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet
SFS 2000:980 Socialavgiftslag (2000:980)
SFS 1972:820 Lag (1972:820) om skatt på spel
SFS 1991:591 Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
SFS 1998:1276 Trafikförordning (1998:1276)
SFS 1998:189 Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
SFS 2020:237 Förordning (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran
SFS 2000:866 Förordning (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS 2013:1127 Lag (2013:1127) om avtal mellan Sverige och Bahrain om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2013:1126 Lag (2013:1126) om avtal mellan Sverige och Belize om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1993:1229 Indrivningsförordning (1993:1229)
SFS 2011:154 Delgivningsförordning (2011:154)
SFS 1983:190 Förordning (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.
SFS 1997:483 Skattebetalningslag (1997:483)
SFS 1990:676 Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
SFS 1990:313 Lag (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS 2015:616 Lag (2015:616) om avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1990:314 Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS 2017:584 Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
SFS 1997:484 Lag (1997:484) om dröjsmålsavgift
SFS 1981:691 Lag (1981:691) om socialavgifter
SFS 2001:1080 Lag (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen
SFS 1997:1137 Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
SFS 2001:558 Lag (2001:558) om vägtrafikregister
SFS 2001:559 Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
SFS 2003:389 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
SFS 1998:196 Förordning (1998:196) om förhandsbesked i skattefrågor
SFS 2002:221 Lag (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada
SFS 2013:1017 2020-01-01
SFS 1993:931 Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande
SFS 2017:458 Skattebrottsdataförordning (2017:458)
SFS 1991:586 Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
SFS 1997:239 Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor
SFS 1996:1512 Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
SFS 1995:543 Lag (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten
SFS 2017:310 Lag (2017:310) om framtidsfullmakter
SFS 1996:1511 Lag (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada
SFS 1996:1510 Lag (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
SFS 1996:1515 Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
SFS 2009:1288 Lag (2009:1288) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska förbindelser
SFS 2009:1289 Lag (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner
SFS 2003:376 Sambolag (2003:376)
SFS 2018:357 Förordning (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser
SFS 2001:883 Revisorslag (2001:883)
SFS 1992:497 Lönegarantilag (1992:497)
SFS 2009:1285 Lag (2009:1285) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser
SFS 2009:1286 Lag (2009:1286) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter
SFS 2009:1287 Lag (2009:1287) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba om utbyte av upplysningar avseende skatter
SFS 2014:936 Förordning (2014:936) om näringsförbud
SFS 2017:429 Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
SFS 2000:605 Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
SFS 2002:574 Fordonslag (2002:574)
SFS 2017:425 Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
SFS 2020:374 Lag (2020:374) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda
SFS 2008:826 Lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift
SFS 1993:1105 Förordning (1993:1105) om bevarande av deklarationer m.m.
SFS 2001:770 Förordning (2001:770) om sjöfartsstöd
SFS 2001:650 Förordning (2001:650) om vägtrafikregister
SFS 1997:1275 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd
SFS 2001:651 Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
SFS 2004:46 Lag (2004:46) om värdepappersfonder
SFS 1997:265 Förordning (1997:265) om tillämpning av konventionen den 21 mars 1996 mellan Sverige och Österrike om social trygghet
SFS 1997:1157 Förordning (1997:1157) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
SFS 2000:606 Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring
SFS 2009:600 Språklag (2009:600)
SFS 1990:659 Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
SFS 2009:1295 Förordning (2009:1295) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner
SFS 1974:69 Kungörelse (1974:69) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
SFS 1998:293 Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
SFS 2008:814 Lag (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut
SFS 2014:801 Riksdagsordning (2014:801)
SFS 2018:597 Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
SFS 1982:1136 Namnförordning (1982:1136)
SFS 2020:246 Förordning (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19
SFS 1991:446 Arkivförordning (1991:446)
SFS 1991:687 Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
SFS 1933:359 Lag (1933:359) angående vad med fastighets taxeringsvärde i vissa fall skall förstås
SFS 2006:286 Lag (2006:286) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile
SFS 2004:1192 Lag (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet
SFS 2010:1932 Delgivningslag (2010:1932)
SFS 2010:1933 Lag (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag
SFS 1975:1427 Förordning (1975:1427) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m.
SFS 1999:1078 Bokföringslag (1999:1078)
SFS 2012:318 Lag (2012:318) om 1996 års Haagkonvention
SFS 1999:1079 Revisionslag (1999:1079)
SFS 1994:1563 Lag (1994:1563) om tobaksskatt
SFS 1971:49 Kupongskatteförordning (1971:49)
SFS 2004:1199 Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
SFS 1994:1564 Lag (1994:1564) om alkoholskatt
SFS 1998:1234 Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret
SFS 2018:1636 Förordning (2018:1636) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2019
SFS 2008:1301 Lag (2008:1301) om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2018:1635 Förordning (2018:1635) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2019
SFS 2018:1877 Förordning (2018:1877) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS 2018:1638 Förordning (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019
SFS 2005:248 Lag (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen
SFS 2018:1637 Förordning (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019
SFS 1998:1593 Lag (1998:1593) om trossamfund
SFS 2016:1067 Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
SFS 2017:928 Förordning (2017:928) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2018
SFS 1999:454 Förordning (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg
SFS 1973:810 Kungörelse (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.
SFS 2008:1304 Lag (2008:1304) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
SFS 2013:126 Lag (2013:126) om avtal mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2002:831 Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt
SFS 2008:1303 Lag (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 2011:1537 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen
SFS 2013:125 Lag (2013:125) om avtal mellan Sverige och Antigua och Barbuda om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2008:1302 Lag (2008:1302) om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 1984:246 Lag (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago
SFS 1994:1451 Lotteriförordning (1994:1451)
SFS 2011:1553 Förordning (2011:1553) om tillämpning av EU-förordning och avtal om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet
SFS 1975:1410 Trafikskadelag (1975:1410)
SFS 2018:1639 Förordning (2018:1639) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2019
SFS 2009:704 Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
SFS 1983:203 Lag (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
SFS 1983:325 Förordning (1983:325) om tillämpning av en konvention den 30 juni 1982 mellan Sverige och Israel om social trygghet
SFS 1983:22 Förordning (1983:22) om tillämpning av en konvention den 2 juli 1982 mellan Sverige och Nederländerna om social trygghet
SFS 1999:105 Förordning (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
SFS 1975:417 Lag (1975:417) om sambruksföreningar
SFS 2016:1053 Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021
SFS 1960:549 Kungörelse (1960:549) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet även som beträffande vissa andra skatter
SFS 2011:1546 Förordning (2011:1546) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen
SFS 2018:1641 Förordning (2018:1641) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2019
SFS 2005:130 Lag (2005:130) om dödförklaring
SFS 2018:1640 Förordning (2018:1640) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019
SFS 2016:1057 Lag (2016:1057) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
SFS 1904:26 S.1 Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
SFS 1982:887 Förordning (1982:887) om tillämpning av en konvention den 25 september 1979 mellan Sverige och Italien om social trygghet
SFS 1998:518 Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
SFS 2004:1051 Lag (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile
SFS 2012:210 Yrkestrafiklag (2012:210)
SFS 2012:331 Förordning (2012:331) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004
SFS 1991:1482 Lag (1991:1482) om lotteriskatt
SFS 1994:1220 Stiftelselag (1994:1220)
SFS 2011:1200 Lag (2011:1200) om elcertifikat
SFS 1991:1483 Lag (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.
SFS 1986:1027 Lag (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
SFS 1983:534 Lag (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh
SFS 2005:268 Lag (2005:268) om överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring
SFS 1994:1219 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
SFS 2001:1227 Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
SFS 1985:146 Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
SFS 1999:673 Lag (1999:673) om skatt på avfall
SFS 2011:1316 Lag om ändring i lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka
SFS 2018:1893 Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst
SFS 2013:388 Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
SFS 2017:900 Förvaltningslag (2017:900)
SFS 2020:33 Förordning (2020:33) om skatt på plastbärkassar
SFS 2011:1331 Lag om ändring i lagen (1988:782) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet
SFS 2020:32 Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar
SFS 2010:110 Socialförsäkringsbalk (2010:110)
SFS 1987:916 Konkursförordning (1987:916)
SFS 2018:704 Förordning (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter
SFS 1998:527 Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret
SFS 1983:898 Lag (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
SFS 1988:1461 Lag (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike
SFS 1994:1117 Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap
SFS 2010:111 Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
SFS 1949:381 Föräldrabalk (1949:381)
SFS 2013:375 Lag (2013:375) om avtal mellan Sverige och Seychellerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1991:1469 Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
SFS 1999:446 Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
SFS 2013:253 Förordning (2013:253) om förbränning av avfall
SFS 1999:445 Lag (1999:445) om exportbutiker
SFS 2006:97 Utlänningsförordning (2006:97)
SFS 2011:668 Fastighetsmäklarförordning (2011:668)
SFS 1988:950 Kulturmiljölag (1988:950)
SFS 2019:742 Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag
SFS 2005:393 Förordning (2005:393) om administrativt samarbete inom EU i fråga om punktskatter
SFS 2013:376 Lag (2013:376) om avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2013:134 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet
SFS 1997:614 Lag (1997:614) om kommunal redovisning
SFS 1982:985 Förordning (1982:985) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern
SFS 1982:986 Förordning (1982:986) om överenskommelse mellan Sverige och Uruguay angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag
SFS 1982:668 Förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner
SFS 2006:242 Vägtrafikskatteförordning (2006:242)
SFS 2004:114 Lag (2004:114) om nordisk konvention om social trygghet
SFS 2004:236 Förordning (2004:236) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
SFS 1994:1000 Lotterilag (1994:1000)
SFS 1949:105 Tryckfrihetsförordning (1949:105)
SFS 2016:928 Lag (2016:928) om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan
SFS 2016:927 Lag (2016:927) om skatteavtal mellan Sverige och Armenien
SFS 1936:83 Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
SFS 1999:1395 Studiestödslag (1999:1395)
SFS 2012:238 Taxitrafikförordning (2012:238)
SFS 1981:981 Utsökningsförordning (1981:981)
SFS 2012:358 Förordning (2012:358) om behörig länsstyrelse i begravningsärenden
SFS 2012:237 Yrkestrafikförordning (2012:237)
SFS 2012:234 Lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz;
SFS 1983:476 Förordning (1983:476) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tunisien
SFS 2011:317 Förordning (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur
SFS 2011:319 Drivmedelslag (2011:319)
SFS 2001:937 Socialtjänstförordning (2001:937)
SFS 1982:670 Namnlag (1982:670)
SFS 2011:318 Avgasreningslag (2011:318)
SFS 2016:1020 Förordning (2016:1020) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2017
SFS 2019:456 Förordning (2019:456) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
SFS 2017:725 Kommunallag (2017:725)
SFS 1982:673 Arbetstidslag (1982:673)
SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
SFS 1998:1314 Förordning (1998:1314) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna
SFS 2004:228 Lag (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
SFS 1962:381 Lag (1962:381) om allmän försäkring
SFS 2006:2 Lag (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar
SFS 2006:378 Lag (2006:378) om lägenhetsregister
SFS 2019:453 Lag (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
SFS 2010:330 Lag (2010:330) om avtal mellan Sverige och Cooköarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:333 Lag (2010:333) om avtal mellan Sverige och Turks- och Caicosöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:332 Lag (2010:332) om avtal mellan Sverige och Gibraltar om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1991:1333 Förordning (1991:1333) om tillämpning av en konvention den 9 februari 1988 mellan Sverige och Kap Verde om social trygghet
SFS 2010:331 Lag (2010:331) om avtal mellan Sverige och Anguilla om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2005:456 Lag (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria
SFS 2018:1202 Brottsdataförordning (2018:1202)
SFS 2013:390 Förordning (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol
SFS 1928:370 Kommunalskattelag (1928:370)
SFS 2019:205 Lag (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
SFS 2016:1256 Lag (2016:1256) om beräkning av uppskovsbelopp i vissa fall
SFS 2016:1013 Lag (2016:1013) om personnamn
SFS 2011:443 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde
SFS 2010:327 Lag (2010:327) om avtal mellan Sverige och San Marino om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2019:681 Förordning (2019:681) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2020
SFS 2010:566 Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
SFS 2019:683 Förordning (2019:683) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2020
SFS 2011:1245 Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
SFS 2019:682 Förordning (2019:682) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2020
SFS 2004:575 Lag (2004:575) om europabolag
SFS 2011:1244 Skatteförfarandelag (2011:1244)
SFS 2010:329 Lag (2010:329) om avtal mellan Sverige och Samoa om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2019:685 Förordning (2019:685) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2020
SFS 2010:328 Lag (2010:328) om avtal mellan Sverige och Andorra om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2019:684 Förordning (2019:684) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2020
SFS 1977:580 Förordning (1977:580) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tanzania
SFS 1998:676 Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
SFS 2011:1480 Förordning (2011:1480) om elcertifikat
SFS 1971:69 Skattebrottslag (1971:69)
SFS 1977:581 Förordning (1977:581) om kupongskatt för person med hemvist i Tanzania, m.m.
SFS 2018:759 Förordning (2018:759) om ekonomiska föreningar
SFS 1998:318 Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott
SFS 1998:1652 Lag (1998:1652) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien
SFS 2005:104 Försäkringsavtalslag (2005:104)
SFS 1999:355 Kasinolag (1999:355)
SFS 2005:343 Lag (2005:343) om avtal om beskattning av inkomster från sparande med Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna
SFS 1991:171 Förordning (1991:171) om avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden
SFS 1984:1052 Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
SFS 2018:1696 Lag (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS 1992:1094 Förordning (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
SFS 1980:966 Lag (1980:966) om bevarande av 1970 års allmänna fastighetsdeklarationer, m.m.
SFS 2019:679 Förordning (2019:679) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2020
SFS 1984:249 Förordning (1984:249) om spelskatt
SFS 1976:661 Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 2011:1134 Förordning (2011:1134) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2012
SFS 1998:204 Personuppgiftslag (1998:204)
SFS 1996:738 Lag (1996:738) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien
SFS 2003:642 Lag (2003:642) med anledning av inrättande av Skatteverket
SFS 1983:219 Lag (1983:219) om tillfällig vinstskatt
SFS 2005:234 Lag (2005:234) om konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet
SFS 2011:345 Avgasreningsförordning (2011:345)
SFS 2003:758 Lag (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal
SFS 1975:635 Räntelag (1975:635)
SFS 2003:759 Lag (2003:759) om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik
SFS 1982:70 Förordning (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien
SFS 1982:71 Förordning (1982:71) om kupongskatt för person med hemvist i Jugoslavien, m.m.
SFS 2011:584 Lag (2011:584) om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2011:1263 Socialavgiftsförordning (2011:1263)
SFS 2011:1262 Förordning (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
SFS 2011:1261 Skatteförfarandeförordning (2011:1261)
SFS 2011:1268 Lag (2011:1268) om investeringssparkonto
SFS 2001:182 Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
SFS 2014:1323 Förordning (2014:1323) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2015
SFS 1991:704 Förordning (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader
SFS 1955:257 Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen
SFS 1999:1230 Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS 1998:812 Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
SFS 2020:838 Förordning (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020
SFS 2020:949 Förordning (2020:949) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2021
SFS 2000:142 Lag (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund
SFS 2015:493 Förordning (2015:493) om distrikt
SFS 1995:1339 Lag (1995:1339) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina
SFS 2013:524 Lag (2013:524) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien
SFS 2015:135 Lag (2015:135) om avtal mellan Sverige och Dominica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1995:1338 Lag (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina
SFS 2001:181 Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS 2020:1071 Lag om ändring i lagen (2020:952) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS 1998:1512 Förordning (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m.
SFS 2015:136 Lag (2015:136) om avtal mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2000:268 Förordning (2000:268) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund
SFS 1992:501 Lönegarantiförordning (1992:501)
SFS 2020:943 Förordning (2020:943) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2021
SFS 1976:528 Förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer
SFS 1979:56 Förordning (1979:56) om tillämpning av en konvention den 5 maj 1978 mellan Sverige och Grekland rörande social trygghet
SFS 2020:944 Förordning (2020:944) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2021
SFS 2012:843 Lag (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
SFS 2020:945 Förordning (2020:945) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2021
SFS 2020:946 Förordning (2020:946) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2021
SFS 2009:62 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
SFS 1994:1853 Lag (1994:1853) om beskattning av europeiska ekonomiska intressegrupperingar
SFS 2020:947 Förordning (2020:947) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2021
SFS 1994:1854 Lag (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG
SFS 1915:218 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
SFS 1994:1605 Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m.
SFS 1992:858 Lag (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike
SFS 1987:1022 Förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret
SFS 2020:1080 Förordning (2020:1080) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik
SFS 1986:468 Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
SFS 2011:1269 Lag (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
SFS 1995:1468 Lag (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
SFS 1980:32 Förordning (1980:32) om tillämpning av en konvention den 20 oktober 1978 mellan Sverige och Schweiz rörande social trygghet
SFS 1979:1152 Fastighetstaxeringslag (1979:1152)
SFS 2014:1341 Lag (2014:1341) om avtal mellan Sverige och Grenada om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:1636 Alkoholförordning (2010:1636)
SFS 1994:260 Lag (1994:260) om offentlig anställning
SFS 2014:340 Lag (2014:340) om skatteavtal mellan Sverige och Georgien
SFS 1994:1500 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
SFS 2012:852 Lag (2012:852) om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018
SFS 1994:1501 Tillkännagivande (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
SFS 1994:1744 Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift
SFS 1994:1617 Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
SFS 2014:339 Lag (2014:339) om avtal mellan Sverige och Liberia om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2015:591 2020-01-01
SFS 2018:1139 Lag (2018:1139) om skatt på spel
SFS 2012:848 Förordning (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
SFS 2018:1138 Spellag (2018:1138)
SFS 1995:1559 Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
SFS 2015:595 Förordning (2015:595) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2016
SFS 2015:594 Förordning (2015:594) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2016
SFS 1993:584 Lag (1993:584) om medicintekniska produkter
SFS 2015:596 Förordning (2015:596) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2016
SFS 1960:617 Kungörelse (1960:617) om tillämpning av ett mellan Sverige och Israel den 22 december 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
SFS 1995:1554 Årsredovisningslag (1995:1554)
SFS 2006:595 Lag (2006:595) om europakooperativ
SFS 2011:1295 Förordning (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
SFS 1998:808 Miljöbalk (1998:808)
SFS 2010:1622 Alkohollag (2010:1622)
SFS 2014:1335 Lag (2014:1335) om avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2006:1494 Lag (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb
SFS 1990:52 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
SFS 2014:338 Lag (2014:338) om avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2019:1197 Lag (2019:1197) om skatteavtal mellan Sverige och Grekland
SFS 2020:1066 Lag (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik
SFS 1995:1560 Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS 1977:785 Förordning om överenskommelse mellan Sverige och Kuwait angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag
SFS 2020:1068 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS 1961:521 Kungörelse (1961:521) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Marocko för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter
SFS 2005:551 Aktiebolagslag (2005:551)
SFS 2006:228 Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
SFS 2006:227 Vägtrafikskattelag (2006:227)
SFS 1999:729 Förordning (1999:729) om begravningsavgift
SFS 2014:1328 Förordning (2014:1328) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2015
SFS 1998:1601 Lag (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten
SFS 1999:728 Förordning (1999:728) om avgift till registrerat trossamfund
SFS 1998:1721 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela
SFS 2018:1384 Lag (2018:1384) om uppskovsbelopp vid betydande samhällsförflyttning
SFS 2000:35 Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
SFS 1952:644 Kungörelse (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
SFS 2004:874 Lag (2004:874) om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia
SFS 1984:555 Förordning (1984:555) om tillämpning av en konvention den 4 februari 1983 mellan Sverige och Spanien om social trygghet
SFS 1994:282 Lag (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia
SFS 1994:281 Lag (1994:281) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia
SFS 1976:834 Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption
SFS 1982:707 Lag (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea
SFS 1982:708 Lag (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen
SFS 1982:709 Lag (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern
SFS 2007:324 Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
SFS 2005:716 Utlänningslag (2005:716)
SFS 2005:837 Vallag (2005:837)
SFS 2010:186 Förordning (2010:186) med instruktion för Trafikanalys
SFS 1988:177 Lag (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken
SFS 1962:652 Förordning (1962:652) om Sveriges författarfond
SFS 1975:1345 Förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
SFS 1931:429 Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap
SFS 1971:171 Lag (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
SFS 1971:291 Förvaltningsprocesslag (1971:291)
SFS 1972:266 Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam
SFS 2013:561 Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
SFS 1985:367 Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor
SFS 1967:626 Uppbördsförordning (1967:626)
SFS 1947:576 Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt
SFS 1978:798 Förordning (1978:798) om tillämpning av en konvention den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet
SFS 1967:502 Förordning (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen för utredning om brott
SFS 2004:629 Lag (2004:629) om trängselskatt
SFS 1963:587 Lag (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.
SFS 2004:987 Förordning (2004:987) om trängselskatt
SFS 1998:506 Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
SFS 2010:1446 Lag (2010:1446) om avtal mellan Sverige och Saint Christopher (Saint Kitts) och Nevis om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2004:982 Lag (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst
SFS 2010:1447 Lag (2010:1447) om avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1971:289 Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
SFS 1975:1339 Lag (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
SFS 2010:1445 Lag (2010:1445) om avtal mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1987:1182 Lag (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz
SFS 2008:245 Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
SFS 2010:173 Förordning (2010:173) om alkoholskatt
SFS 2010:178 Förordning (2010:178) om skatt på energi
SFS 1994:1776 Lag (1994:1776) om skatt på energi
SFS 2014:116 Lag (2014:116) om avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:177 Förordning (2010:177) om tobaksskatt
SFS 2014:1470 Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
SFS 1997:919 Lag (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan
SFS 1970:244 Lag (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar
SFS 1997:918 Lag (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien
SFS 2012:638 Lag (2012:638) om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius
SFS 1985:354 Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
SFS 2010:1333 Lag (2010:1333) om avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1995:1667 Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus
SFS 2019:722 Förordning (2019:722) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2020
SFS 2019:601 Lag (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen
SFS 2018:1289 Lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer
SFS 2009:194 Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete
SFS 1971:1037 Lag (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering
SFS 2019:602 Förordning (2019:602) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen
SFS 1982:600 Förordning (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond
SFS 1995:1301 Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
SFS 1999:1218 Förordning (1999:1218) om skatt på avfall
SFS 1984:410 Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel
SFS 2007:346 Lag (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete
SFS 1999:1211 Lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 2006:1340 Lag (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar
SFS 2007:108 Förordning (2007:108) om lägenhetsregister
SFS 1994:1547 Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m.
SFS 2020:936 Förordning (2020:936) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2021
SFS 2011:976 Förordning (2011:976) om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden
SFS 2000:283 Förordning (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling
SFS 2018:1177 Brottsdatalag (2018:1177)
SFS 2019:1269 Förordning (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer
SFS 1999:638 Lag (1999:638) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna
SFS 2018:1296 Förordning (2018:1296) om adoption i internationella situationer
SFS 1984:404 Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
SFS 1999:1229 Inkomstskattelag (1999:1229)
SFS 1954:144 Skogskontoförordning (1954:144)
SFS 1994:1551 Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
SFS 1968:64 Narkotikastrafflag (1968:64)
SFS 1999:892 Lag (1999:892) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Oman beträffande inkomst som härrör från internationell flygtransport
SFS 1985:206 Lag (1985:206) om viten
SFS 2012:669 Förordning (2012:669) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2013
SFS 1983:858 Förordning (1983:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh
SFS 1977:740 Förordning (1977:740) om tillämpning av en konvention den 27 februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet
SFS 2019:1274 Lag (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns
SFS 2007:460 Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
SFS 2006:548 Skuldsaneringslag (2006:548)
SFS 1969:123 Kungörelse (1969:123) om äktenskapscertifikat
SFS 1979:1001 Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden
SFS 1967:531 Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
SFS 1978:880 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
SFS 1993:1397 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela
SFS 1990:746 Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
SFS 2007:528 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS 2001:588 Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS 1993:1270 Förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
SFS 2001:589 Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
SFS 2016:689 Skuldsaneringsförordning (2016:689)
SFS 2014:836 Lag (2014:836) om näringsförbud
SFS 2008:206 Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
SFS 2014:834 Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
SFS 2002:1066 Förordning (2002:1066) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
SFS 2020:437 Lag (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
SFS 2020:556 Förordning (2020:556) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
SFS 2009:264 Förordning (2009:264) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands
SFS 2020:555 Förordning (2020:555) om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
SFS 2020:434 Lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang
SFS 2009:263 Förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare
SFS 2020:554 Förordning (2020:554) om ändring i förordningen (2001:558) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS 2020:553 Förordning (2020:553) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
SFS 2009:265 Förordning (2009:265) om försäkran vid hindersprövning
SFS 2020:552 Förordning (2020:552) om omställningsstöd
SFS 1989:14 Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
SFS 2009:260 Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
SFS 2015:898 Lag (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter
SFS 1959:321 Kungörelse (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m.
SFS 2015:899 Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
SFS 2015:536 Förordning (2015:536) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2016
SFS 1995:575 Lag (1995:575) mot skatteflykt
SFS 2015:417 Lag (2015:417) om arv i internationella situationer
SFS 1981:130 Preskriptionslag (1981:130)
SFS 2005:807 /Rubriken upphör att gälla U:2020-01-01/ Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund /Rubriken träder i kraft I:2020-01-01/ Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund
SFS 1999:42 Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
SFS 1981:131 Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
SFS 2007:515 Myndighetsförordning (2007:515)
SFS 1990:990 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet
SFS 1994:524 Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
SFS 1974:182 Inkassolag (1974:182)
SFS 2020:549 Lag (2020:549) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
SFS 2002:380 Förordning (2002:380) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina
SFS 2005:1137 Lag (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid 2006-2008 års taxeringar
SFS 2020:548 Lag (2020:548) om omställningsstöd
SFS 1971:1072 Lag (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
SFS 1996:242 Lag (1996:242) om domstolsärenden
SFS 2015:422 Förordning (2015:422) med kompletterande bestämmelser till EU:s arvsförordning
SFS 1978:881 Förordning (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
SFS 2015:666 Lag (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
SFS 1993:1138 Förordning (1993:1138) om hantering av statliga fordringar
SFS 2009:1127 Lag (2009:1127) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
SFS 1979:429 Skogsvårdslag (1979:429)
SFS 2017:473 Lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
SFS 2009:1123 Lag (2009:1123) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
SFS 1992:699 Förordning (1992:699) om avgift för bevis om organisationsnummer
SFS 2009:1124 Lag (2009:1124) om avtal mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1972:119 Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
SFS 2009:1125 Lag (2009:1125) om avtal mellan Sverige och Guernsey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 2007:789 Förordning (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
SFS 2009:1126 Lag (2009:1126) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 1997:192 Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling
SFS 2009:1120 Lag (2009:1120) om avtal mellan Sverige och Jersey om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2005:811 /Upphör att gälla U:2020-01-01/ Förordning (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund /Träder i kraft I:2020-01-01/ Förordning (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund
SFS 1997:191 Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
SFS 2009:1121 Lag (2009:1121) om avtal mellan Sverige och Jersey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 2017:1200 Lag (2017:1200) om skatt på flygresor
SFS 2009:1122 Lag (2009:1122) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 1965:29 Förordning (1965:29) om skattefrihet för ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse
SFS 2016:676 Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare
SFS 2016:675 Skuldsaneringslag (2016:675)
SFS 1962:700 Brottsbalk (1962:700)
SFS 1977:937 Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
SFS 1987:230 Äktenskapsbalk (1987:230)
SFS 2000:1077 Förordning (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal
SFS 1986:733 Förordning (1986:733) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
SFS 2015:632 Lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall
SFS 1990:1427 Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
SFS 2000:46 Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
SFS 1930:173 Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
SFS 2001:453 Socialtjänstlag (2001:453)
SFS 1999:1305 Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden
SFS 2017:120 Förordning (2017:120) om personnamn
SFS 1994:790 Lag (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland
SFS 2017:485 Förordning (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
SFS 1995:1280 Stiftelseförordning (1995:1280)
SFS 2001:218 Medborgarskapsförordning (2001:218)
SFS 1994:789 Lag (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam
SFS 2007:780 Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket
SFS 1965:38 Kungörelse (1965:38) om tillämpning av avtal den 23 mars 1939 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst- och andra skatter
SFS 2018:393 Förordning om ikraftträdande av lagen 2017:1282 om ändring i lagen 1986:1027
SFS 2007:783 Förordning (2007:783) med instruktion för Bokföringsnämnden
SFS 2020:205 Lag (2020:205) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS 2007:785 Förordning (2007:785) med instruktion för Skatterättsnämnden
SFS 2002:125 Lag (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
SFS 2020:203 Lag (2020:203) om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare
SFS 1982:188 Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
SFS 2020:202 Lag (2020:202) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare
SFS 2006:502 Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol
SFS 2000:655 Studiestödsförordning (2000:655)
SFS 2020:682 Förordning (2020:682) om ändring i förordningen (2020:561) om ikraftträdande av lagen (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
SFS 2020:561 Förordning (2020:561) om ikraftträdande av lagen (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
SFS 1991:749 Folkbokföringsförordning (1991:749)
SFS 1993:1199 Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199)
SFS 2010:900 Plan- och bygglag (2010:900)
SFS 1994:200 Mervärdesskattelag (1994:200)
SFS 2001:82 Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap
SFS 2017:1022 Förordning (2017:1022) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2018
SFS 2017:1023 Förordning (2017:1023) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018
SFS 1994:1920 Lag (1994:1920) om allmän löneavgift
SFS 2005:1046 Lag (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen
SFS 2009:99 Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall
SFS 1992:308 Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m.
SFS 2016:253 Tullag (2016:253)
SFS 2007:972 Förordning (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
SFS 1974:157 Handelsregisterlag (1974:157)
SFS 1986:436 Lag (1986:436) om näringsförbud
SFS 1974:152 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
SFS 2000:587 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
SFS 1999:90 Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
SFS 1980:1131 Förordning (1980:1131) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland
SFS 2015:219 Lag (2015:219) om avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2017:186 Förordning (2017:186) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet
SFS 2009:1116 Lag (2009:1116) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 2009:1117 Lag (2009:1117) om avtal mellan Sverige och Bermuda om utbyte av upplysningar avseende skatter
SFS 2009:1118 Lag (2009:1118) om avtal mellan Sverige och Bermuda om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 2009:1119 Lag (2009:1119) om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 2017:182 Lag (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet
SFS 2009:1112 Lag (2009:1112) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 2009:1113 Lag (2009:1113) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 2009:1114 Lag (2009:1114) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter
SFS 1983:914 Lag (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
SFS 1988:100 Förordning (1988:100) om tillämpning av en överenskommelse den 20 september 1986 mellan Sverige och Québec om social trygghet
SFS 2009:1115 Lag (2009:1115) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 1983:912 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka
SFS 2009:1111 Lag (2009:1111) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden
SFS 2000:592 Lag (2000:592) om viltvårdsområden
SFS 1981:7 Lag (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land
SFS 1994:1809 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
SFS 1994:1927 Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
SFS 1981:6 Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
SFS 2000:1380 Lag (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
SFS 2015:220 Lag (2015:220) om avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1993:891 Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
SFS 1971:796 Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption
SFS 1990:1236 Taxeringsförordning (1990:1236)
SFS 1987:667 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 2013:858 Förordning (2013:858) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2014
SFS 1980:1102 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
SFS 2007:1398 Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
SFS 1979:869 Förordning (1979:869) om tillämpning av en konvention den 25 oktober 1978 mellan Sverige och Portugal rörande social trygghet
SFS 2017:154 Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket
SFS 1994:224 Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
SFS 1994:223 Mervärdesskatteförordning (1994:223)
SFS 1994:347 Skuldsaneringsförordning (1994:347)
SFS 1970:988 Fastighetsbildningslag (1970:988)
SFS 1958:401 Förordning (1958:401) om skyldighet för Skatteverket att lämna underrättelse om fransk medborgares dödsfall, m.m.
SFS 1988:106 Förordning (1988:106) om tillämpning av en konvention den 29 juni 1987 mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet
SFS 1942:740 Rättegångsbalk (1942:740)
SFS 1970:995 Lag (1970:995) om införande av nya jordabalken
SFS 1970:994 Jordabalk (1970:994)
SFS 1984:809 Förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka
SFS 1987:672 Konkurslag (1987:672)
SFS 2010:1045 Postlag (2010:1045)
SFS 2013:982 Förordning (2013:982) om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige
SFS 1993:787 Fiskelag (1993:787)
SFS 2015:315 Läkemedelslag (2015:315)
SFS 1974:174 Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
SFS 1993:305 Lag (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund
SFS 1972:207 Skadeståndslag (1972:207)
SFS 2007:612 Bidragsbrottslag (2007:612)
SFS 1970:979 Förmånsrättslag (1970:979)
SFS 2000:211 Lag om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
SFS 1970:624 Kupongskattelag (1970:624)
SFS 1992:1643 Lag (1992:1643) om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall
SFS 2009:211 Fordonsförordning (2009:211)
SFS 1986:765 Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
SFS 1958:637 Ärvdabalk (1958:637)
SFS 1984:932 Förordning (1984:932) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
SFS 2014:1408 Lag (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden