Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 2010:1932 Delgivningslag (2010:1932)
SFS 2011:1262 Förordning (2011:1262) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster
SFS 2011:1261 Skatteförfarandeförordning (2011:1261)
SFS 1992:191 Avgiftsförordning (1992:191)
SFS 2011:1268 Lag (2011:1268) om investeringssparkonto
SFS 1999:1078 Bokföringslag (1999:1078)
SFS 1999:1079 Revisionslag (1999:1079)
SFS 1994:1563 Lag (1994:1563) om tobaksskatt
SFS 1949:661 Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
SFS 1994:1564 Lag (1994:1564) om alkoholskatt
SFS 2007:528 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS 2001:588 Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS 2001:589 Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
SFS 1998:1234 Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret
SFS 2013:524 Lag (2013:524) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien
SFS 2001:181 Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS 1989:14 Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
SFS 1979:56 Förordning (1979:56) om tillämpning av en konvention den 5 maj 1978 mellan Sverige och Grekland rörande social trygghet
SFS 1975:1410 Trafikskadelag (1975:1410)
SFS 1983:203 Lag (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
SFS 1983:325 Förordning (1983:325) om tillämpning av en konvention den 30 juni 1982 mellan Sverige och Israel om social trygghet
SFS 1983:22 Förordning (1983:22) om tillämpning av en konvention den 2 juli 1982 mellan Sverige och Nederländerna om social trygghet
SFS 1999:105 Förordning (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
SFS 1987:1022 Förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret
SFS 2005:130 Lag (2005:130) om dödförklaring
SFS 1985:49 Förordning (1985:49) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago
SFS 1980:32 Förordning (1980:32) om tillämpning av en konvention den 20 oktober 1978 mellan Sverige och Schweiz rörande social trygghet
SFS 1982:249 Förordning (1982:249) om tillämpning av en konvention den 4 januari 1980 mellan Sverige och Marocko om social trygghet
SFS 1982:887 Förordning (1982:887) om tillämpning av en konvention den 25 september 1979 mellan Sverige och Italien om social trygghet
SFS 1978:881 Förordning (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
SFS 1979:1152 Fastighetstaxeringslag (1979:1152)
SFS 2010:1636 Alkoholförordning (2010:1636)
SFS 1994:1220 Stiftelselag (1994:1220)
SFS 1979:429 Skogsvårdslag (1979:429)
SFS 1986:223 Förvaltningslag (1986:223)
SFS 1994:1500 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
SFS 2001:720 Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
SFS 1965:29 Förordning (1965:29) om skattefrihet för ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse
SFS 1999:673 Lag (1999:673) om skatt på avfall
SFS 1995:1559 Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
SFS 1983:490 Förordning (1983:490) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter beträffande äktenskapsskillnader m.m.
SFS 1977:937 Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
SFS 1986:733 Förordning (1986:733) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
SFS 2000:1077 Förordning (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal
SFS 1995:1554 Årsredovisningslag (1995:1554)
SFS 1990:1147 Begravningsförordning (1990:1147)
SFS 1957:515 Förordning (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.
SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
SFS 2010:1622 Alkohollag (2010:1622)
SFS 2009:641 Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
SFS 1990:1144 Begravningslag (1990:1144)
SFS 1992:160 Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.
SFS 2010:110 Socialförsäkringsbalk (2010:110)
SFS 2001:218 Medborgarskapsförordning (2001:218)
SFS 1987:916 Konkursförordning (1987:916)
SFS 1998:527 Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret
SFS 1981:1007 Förordning (1981:1007) om kupongskatt för person med hemvist i Australien, m.m.
SFS 1991:483 Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter
SFS 2006:97 Utlänningsförordning (2006:97)
SFS 1999:445 Lag (1999:445) om exportbutiker
SFS 1991:481 Folkbokföringslag (1991:481)
SFS 2005:551 Aktiebolagslag (2005:551)
SFS 1988:950 Kulturmiljölag (1988:950)
SFS 2006:228 Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
SFS 1999:729 Förordning (1999:729) om begravningsavgift
SFS 2006:227 Vägtrafikskattelag (2006:227)
SFS 2010:2043 Försäkringsrörelselag (2010:2043)
SFS 2013:134 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet
SFS 1982:985 Förordning (1982:985) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern
SFS 1980:995 Förordning (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter
SFS 2006:242 Vägtrafikskatteförordning (2006:242)
SFS 1997:1140 Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon
SFS 1984:555 Förordning (1984:555) om tillämpning av en konvention den 4 februari 1983 mellan Sverige och Spanien om social trygghet
SFS 1991:749 Folkbokföringsförordning (1991:749)
SFS 1993:1199 Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199)
SFS 1997:1024 Lag (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
SFS 1976:834 Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption
SFS 1949:105 Tryckfrihetsförordning (1949:105)
SFS 2010:900 Plan- och bygglag (2010:900)
SFS 2005:716 Utlänningslag (2005:716)
SFS 2005:837 Vallag (2005:837)
SFS 1981:584 Förordning (1981:584) om tillämpning av en konvention den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet
SFS 1994:200 Mervärdesskattelag (1994:200)
SFS 1981:981 Utsökningsförordning (1981:981)
SFS 2001:82 Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap
SFS 1931:429 Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap
SFS 1990:661 Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
SFS 1994:1920 Lag (1994:1920) om allmän löneavgift
SFS 1983:476 Förordning (1983:476) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tunisien
SFS 2000:980 Socialavgiftslag (2000:980)
SFS 1985:367 Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor
SFS 2001:937 Socialtjänstförordning (2001:937)
SFS 1998:1276 Trafikförordning (1998:1276)
SFS 2007:972 Förordning (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
SFS 2011:318 Avgasreningslag (2011:318)
SFS 1978:798 Förordning (1978:798) om tillämpning av en konvention den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet
SFS 2004:629 Lag (2004:629) om trängselskatt
SFS 2011:154 Delgivningsförordning (2011:154)
SFS 2004:987 Förordning (2004:987) om trängselskatt
SFS 1999:90 Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
SFS 1980:1131 Förordning (1980:1131) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland
SFS 1998:506 Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
SFS 1990:313 Lag (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS 1971:289 Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
SFS 1997:1137 Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
SFS 1977:75 Förordning (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien
SFS 2001:558 Lag (2001:558) om vägtrafikregister
SFS 2003:389 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
SFS 1994:1776 Lag (1994:1776) om skatt på energi
SFS 2005:456 Lag (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria
SFS 1994:1927 Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
SFS 2009:194 Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete
SFS 1971:1037 Lag (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering
SFS 2011:443 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde
SFS 1995:1301 Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
SFS 1987:667 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 1980:1102 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
SFS 2004:575 Lag (2004:575) om europabolag
SFS 2011:1245 Lag (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster
SFS 1979:869 Förordning (1979:869) om tillämpning av en konvention den 25 oktober 1978 mellan Sverige och Portugal rörande social trygghet
SFS 2011:1244 Skatteförfarandelag (2011:1244)
SFS 1977:580 Förordning (1977:580) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tanzania
SFS 1994:223 Mervärdesskatteförordning (1994:223)
SFS 1977:581 Förordning (1977:581) om kupongskatt för person med hemvist i Tanzania, m.m.
SFS 1971:69 Skattebrottslag (1971:69)
SFS 1994:347 Lag (1944:181) om redovisningsmedel
SFS 1970:988 Fastighetsbildningslag (1970:988)
SFS 1958:401 Förordning (1958:401) om skyldighet för Skatteverket att lämna underrättelse om fransk medborgares dödsfall, m.m.
SFS 1942:740 Rättegångsbalk (1942:740)
SFS 1970:994 Jordabalk (1970:994)
SFS 1987:672 Konkurslag (1987:672)
SFS 2002:574 Fordonslag (2002:574)
SFS 1992:1094 Förordning (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
SFS 2010:1045 Postlag (2010:1045)
SFS 1984:249 Förordning (1984:249) om spelskatt
SFS 1976:661 Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1999:1229 Inkomstskattelag (1999:1229)
SFS 2001:650 Förordning (2001:650) om vägtrafikregister
SFS 2001:651 Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
SFS 2004:46 Lag (2004:46) om värdepappersfonder
SFS 1985:206 Lag (1985:206) om viten
SFS 1983:858 Förordning (1983:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh
SFS 1983:857 Förordning (1983:857) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien
SFS 1970:979 Förmånsrättslag (1970:979)
SFS 1970:624 Kupongskattelag (1970:624)
SFS 1977:740 Förordning (1977:740) om tillämpning av en konvention den 27 februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet
SFS 2011:345 Avgasreningsförordning (2011:345)
SFS 2014:801 Riksdagsordning (2014:801)
SFS 1982:70 Förordning (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien
SFS 2000:1281 Tullag (2000:1281)
SFS 1982:71 Förordning (1982:71) om kupongskatt för person med hemvist i Jugoslavien, m.m.
SFS 2006:548 Skuldsaneringslag (2006:548)
SFS 2009:211 Fordonsförordning (2009:211)
SFS 1991:687 Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
SFS 1967:531 Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
SFS 1984:932 Förordning (1984:932) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland