OBS! Det finns en senare version.

Områden: Socialavgifter

Ändring till och med: SFS 2010:1705

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om betalning och avstämning av statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift samt bestämmelser om slutlig fördelning av ålderspensionsavgifter enligt lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter.

Termerna intjänandeår och fastställelseår har samma innebörd som i 57 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.

Förordning (2010:1705).

2 § Statlig ålderspensionsavgift ska betalas av Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Uppsala universitet, Konstnärsnämnden, Försäkringskassan, Försvarsmakten och Pensionsmyndigheten. Avgiften betalas preliminärt för varje intjänandeår med belopp som regeringen bestämt. Förordning (2009:1188).

3 § Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Uppsala universitet, Konstnärsnämnden, Försvarsmakten och Försäkringskassan ska till Pensionsmyndigheten varje månad under intjänandeåret, senast den 12 i månaderna januari- juli, september-november och senast den 17 i månaderna augusti och december, inbetala en tolftedel av den preliminära avgiften. Förordning (2009:1188).

4 § Pensionsmyndigheten ska under intjänandeåret varje månad, första bankdagen efter det datum som anges i 3 §, tillsammans med den preliminära månatliga avgift som Pensionsmyndigheten ska betala, fördela och överföra avgifterna till Riksgäldskontoret respektive Första-Fjärde AP-fonderna. Avgifterna ska fördelas på det sätt regeringen fastställt i särskild förordning. Förordning (2009:1188).

5 § Slutlig avstämning av statliga ålderspensionsavgifter enligt 9 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift för det aktuella intjänandeåret ska göras av Pensionsmyndigheten senast den 31 mars året efter fastställelseåret. Pensionsmyndigheten ska då räkna fram skillnaden mellan de avgiftsbelopp som har betalats preliminärt och de avgiftsbelopp som belöper på fastställda pensionsrätter och pensionspoäng. Vid beräkningen av avgiftsbeloppet för de olika ersättningsslagen får antagandet göras att samma relation råder mellan avgiftsunderlag och utbetalning för alla ersättningar.

Till det belopp som ska regleras gentemot Riksgäldskontoret ska läggas den avkastningsränta som beräknas på beloppet.

Regleringen ska göras vid överföringen av den preliminära avgiften avseende april månad året efter fastställelseåret.

Det belopp som ska regleras gentemot Första-Fjärde AP- fonderna ska beräknas med den genomsnittliga basränta som gällde under intjänandeåret. Den del som har reglerats gentemot Riksgäldskontoret ska beräknas med basräntan för en period av 15 månader och den återstående delen för en period av 36 månader. Pensionsmyndigheten ska meddela regeringen resultatet av den utförda avstämningen.

Förordning (2009:1188).

6 § Slutlig avstämning av ålderspensionsavgifter enligt 7 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter för det aktuella intjänandeåret ska göras av Pensionsmyndigheten senast den 31 mars året efter fastställelseåret. Det belopp som ska regleras gentemot staten ska beräknas med den genomsnittliga basränta som gällde under intjänandeåret och beräknas för en period av 21 månader. Till det belopp som ska regleras gentemot Riksgäldskontoret ska läggas den avkastningsränta som beräknas på beloppet. Den slutligt framräknade skillnaden ska regleras vid överföringen av ålderspensionsavgifterna avseende april månad året efter fastställelseåret. Förordning (2009:1188).

Övergångsbestämmelser

1998:1512

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Avgift för januari 1999 skall betalas samtidigt som avgiften för februari 1999 skall betalas.

3. Vad som anges i 2 och 3 §§ om Uppsala universitet skall för år 1999 även avse Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan och Luleå tekniska universitet.

2001:1123

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Bestämmelserna i 5 och 6 §§ skall tillämpas första gången vid avstämningen år 2002.