Områden: Fastighetstaxering

Datum: 2005-03-02

Dnr: 130 9471-05/111

2017-09-08: Detta ställningstagande upphör att gälla och ersätts av ställningstagandet Husbåtar, dnr 202 326521-17/111.

1 Sammanfattning

S.k. husbåtar kan under nedan angivna förutsättningar betraktas som byggnader vid fastighetstaxering. Bygglov, som måste ha beviljats, får inte avse kortare tid än fem år. Husbåten, som ska vara fast förankrad vid kaj eller liknande, ska vara avsedd för stadigvarande bruk på den plats bygglovet avser och vara konstruerad så att den endast svårligen kan flyttas till annan plats.

2 Bakgrund och frågeställning

Det har i viss omfattning börjat etableras boende och olika former av verksamhet i vad som allmänt kallas husbåtar. Det förekommer att sådant boende sker inom för ändamålet planerade områden där permanent bygglov meddelats.

Frågan gäller om s.k. husbåtar och liknande stationärt placerade båtar, pontoner och pråmar kan anses utgöra byggnad och indelas i byggnadstyper enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL. I den fortsatta framställningen används begreppet husbåtar som ett samlingsnamn på dessa olika konstruktioner.

3 Gällande rätt m.m.

Vad är byggnad?

Det finns ingen särskild definition på vad som är byggnad, varken i jordabalken (1970:994) JB, eller i skattelagstiftningen. Av 2 kap. 1 § JB framgår bl.a. att till fastighet hör byggnad, ledning, stängsel eller annan anläggning som anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. I Lagbokskommentaren Fastighetsrätt 1 anges bl.a. följande."Bestämmelsen förutsätter att byggnaderna skall vara uppförda på fastigheten. Härigenom undantas t.ex. sådana transportabla skjul och kojor som vid utförande av vissa arbeten flyttas från en plats till en annan. Däremot är detinte är nödvändigt för lagrummets tillämpning att en byggnad blivit sammanfogad med marken. Hit räknas därför t.ex. oljecisterner av plåt, som inte är fästade vid marken utan kvarhålls endast genom sin tyngd."

I Skatteverkets Handbok för fastighetstaxering 2005 (SKV 286 utgåva 3) behandlas på sidan 20 bl.a. gränsdragningen mellan vad som är att hänföra till å ena sidan byggnad och å andra sidan annan anläggning. Där konstateras följande.

" En byggnad måste bestå av någon form av byggnadskonstruktion även om den inte behöver utgöras av en husbyggnad. En annan anläggning än byggnad saknar sådana särdrag men skall i vart fall avse något som tillförts fastigheten och som i princip kan bortföras igen, t.ex. asfalterad parkeringsplats. Anordningar som har en grundläggning och byggnadsstomme men saknar väggar och tak är att hänföra till byggnadskonstruktion. Hit hör t.ex. oljeraffinaderi och vindkraftverk som därför indelas som byggnad. En sådan byggnadskonstruktion är således alltid en byggnad."

Brygga utgör ytterligare exempel på konstruktion som bedömts som byggnad utan att ha karaktär av "hus", se RÅ 1949 ref 40. Vidare har flottledsränna, RÅ 1935 not 492 och järnväg, RÅ 1943 ref 40, hänförts till byggnad.

Då frågan gäller klassificering av husbåtar måste även bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), SjöL, beröras något. Skälet är att en avgränsning måste göras mot vad som skulle kunna betraktas som fartyg. I lagen finns regler om bl.a. registrering av fartyg. Någon definition av begreppet fartyg ges inte. Tillbehörsreglerna i 1 kap. 3 § utgör dock en användbar utgångspunkt för att bestämma fartygsbegreppet. Där anges: "Till fartyg med dess skrov och styrinrättning hör?.". Viss ledning kan också hämtas från departementschefens uttalande i prop. 1973:42 s. 300: "skrov - med eller utan mätbar dräktighet - och viss konstruktionsmässig manöverförmåga är nödvändiga förutsättningar för att fartyg skall föreligga".

Stadigvarande bruk

Hur byggnader ska indelas vid fastighetstaxeringen regleras i 2 kap. 2 § FTL. Att dessa bestämmelser även gäller byggnader som är lös egendom framgår av 1 kap. 4 § FTL. Av 2 kap. 1 § FTL framgår att indelningen inte får ske på grundval av tillfällig användning. I Skatteverkets allmänna råd SKV A 2004:13 anges att "Byggnad, som med någon grad av säkerhet kan bedömas stå på fastigheten minst fem år, bör anses vara avsedd för stadigvarande bruk. Annan byggnad benämns tillfällig byggnad och bör inte taxeras."

Vid bedömning av om stadigvarande bruk föreligger måste hänsyn tas till frågan om bygglov enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL.

Bygglovsplikt

I PBL regleras bl.a. frågor avseende bygglov. Lagen innehåller emellertid inte någon definition av vad som är byggnad. Ledning får därför, vid tillämpning av PBL, hämtas från gällande praxis. Regeringsrätten har i en dom, målnummer 2505-1996 avgjord 1998-10-16, ansett bygglovsplikt föreligga för husbåt. I skälen för Regeringsrättens avgörande anges bl.a. följande.

" En grundläggande fråga i målet är om det föreligger bygglovsplikt. Enligt 8 kap. 1 § plan- och bygglagen krävs bygglov för att uppföra byggnader. Lagen innehåller inte någon definition av begreppet byggnad. Vid lagens tillkomst angavs att man borde kunna anknyta till dåvarande praxis när det gällde tolkningen av vad som var byggnad (prop. 1985/86:1 s. 674). I praxis, som den har utvecklats under tidigare gällande byggnadslagstiftning, har i vissa fall fast förankrade husbåtar ansetts vara byggnader (RÅ 1970 C 126 och RÅ 1974 ref 36).

Av handlingarna i målet framgår att husbåten, av Rolf B betecknad som fritids- och bostadsskepp, skall bestå av pontoner med en rektangulär överbyggnad med måtten ca 6 x 10 meter i två plan. Därutöver tillkommer ca två meter på längden för uteplats och ytterligare någon meter för pontonerna. Enligt ritningarna skall överbyggnaden inredas som ett mindre enbostadshus. I det nedre planet skall finnas kök om 16 kvm, vardagsrum om 39 kvm samt hall, klädkammare och dusch/WC. På det övre planet skall finnas tre sovrum, allrum och badrum.

Regeringsrätten finner att ifrågavarande husbåts konstruktion medför att den är bygglovspliktig när fråga är om förankring under en längre tid, oavsett om den används som bostad eller för demonstration. Reglerna i sjölagen föranleder inte annan bedömning. En förankring enligt ansökan kräver därför bygglov."

Av 8 kap. 1 § PBL framgår bl.a. att bygglov krävs för att uppföra byggnader. I 2 § anges för vilka andra anläggningar än byggnader som bygglov krävs. Därav framgår att t.ex. fasta cisterner, radio- och telemaster samt vindkraftverk inte utgör byggnader enligt PBL. Att dessa konstruktioner normalt betraktas som byggnader enligt JB framgår av vad ovan anförts.

4 Skatteverkets bedömning

Av redogörelsen ovan framgår att husbåtar i vissa fall har betraktats som byggnad i bygglovssammanhang. I den redovisade domen från Regeringsrätten (målnummer 2505-1996 avgjord 1998-10-16) konstaterar Boverket i ett yttrande att den aktuella båten är konstruerad och utformad på samma sätt som en sedvanlig byggnad.

Vid jämförelse mellan PBL och JB är byggnadsbegreppet snävare enligt PBL än enligt JB. Regeringsrättsdomen torde därför stödja uppfattningen om att husbåtar under vissa förhållanden kan betraktas som byggnad även enligt JB. Den omständigheten att konstruktionen är uppförd i vatten bör således inte ensamt hindra att fråga kan vara om byggnad. Skatteverket anser därför att s.k. husbåtar under vissa förutsättningar ska kunna betraktas som byggnad. En klar avgränsning måste dock göras mot konstruktioner som har mer karaktär av båt än byggnad och husbåtar av enkel beskaffenhet.

För att en husbåt ska betraktas som byggnad måste nedanstående villkor vara uppfyllda. I de allra flesta fall torde fråga därvid vara om byggnad på ofri grund (lös egendom). Även sådan byggnad omfattas, enligt 1 kap. 4 § FTL, av bestämmelserna om indelning av byggnader enligt 2 kap. 2 § FTL.

1. Bygglov ska ha beviljats.

2. Husbåten får inte utgöra tillfällig byggnad. Bygglovet måste således gälla minst fem år.

3. Husbåten ska vara avsedd för stadigvarande bruk på den plats bygglovet gäller och konstruerad på ett sådant sätt att den endast svårligen kan flyttas till annan plats. Den ska således inte kunna förflyttas för egen maskin.

4. Husbåten ska vara fast förankrad vid kaj eller motsvarande och dessutom ha permanent förbindelse med land genom ledningar för elektricitet. Om fråga är om bostad bör vatten och avlopp vara anslutet till kommunal eller liknande anläggning.

Reglerna i SjöL föranleder inte annan bedömning. Vad där anges om registrering av fartyg torde inte omfatta de husbåtar som uppfyller ovanstående krav för att betraktas som byggnad eftersom de normalt inte kan anses utgöra fartyg. Även om så skulle vara fallet, snarare beroende på att hinder för avregistrering föreligger, hindrar dock inte registreringen i sig att husbåten ska kunna betraktas som byggnad. I stället måste en helhetsbedömning av samtliga omständigheter göras.

I princip bör gälla att en konstruktion, som om den vore uppförd på fast mark skulle bedömas vara byggnad, bör bedömas på samma sätt även om den är placerad i vatten. Detta förutsätter dock att villkoren ovan är uppfyllda.

Det bör särskilt noteras att enligt 2 kap. 4 § FTL kan något markvärde inte åsättas i dessa fall då marken är vattentäckt.

Styrsignalen ska tillämpas vid fastighetstaxering.