Områden: Fastighetstaxering

Datum: 2017-09-08

Dnr: 202 326521-17/111

1 Sammanfattning

Husbåtar kan under nedan angivna förutsättningar betraktas som byggnader vid fastighetstaxeringen.

  • Bygglov måste ha beviljats.
  • Bygglovet får inte avse kortare tid än fem år.
  • Husbåten ska vara avsedd för stadigvarande bruk på den plats bygglovet avser, samt vara konstruerad så att den endast svårligen kan flyttas till annan plats.
  • Husbåten ska vara fast förankrad vid kaj eller liknande och den bör ha permanent förbindelse med land genom ledning för elektricitet. Om det är fråga om bostad bör vatten och avlopp vara anslutet till kommunal eller liknande anläggning.

Ställningstagandet ska tillämpas vid fastighetstaxering.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande 2005-03-02 (dnr 130 9471-05/111). Skatteverket har gjort en översyn av och uppdaterat vissa äldre ställningstaganden. Detta ställningstagande innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med det tidigare ställningstagandet med samma rubrik.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om s.k. husbåtar och liknande stationärt placerade båtar, pontoner och pråmar kan anses utgöra byggnad och indelas i byggnadstyper enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL. I den fortsatta framställningen används begreppet husbåtar som ett samlingsnamn på dessa olika konstruktioner.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Begreppet byggnad

Det finns ingen definition av begreppet byggnad i skattelagstiftningen. Vid fastighetstaxeringen får ledning istället sökas i den civilrättsliga definitionen av byggnad.

Av 2 kap. 1 § jordabalken (1970:994), JB, framgår bl.a. att till fastighet hör byggnad, ledning, stängsel eller annan anläggning som anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk.

Bestämmelsen förutsätter att byggnaderna ska vara uppförda på fastigheten. Härigenom undantas t.ex. sådana transportabla skjul och kojor som vid utförande av vissa arbeten flyttas från en plats till en annan. Däremot är det inte är nödvändigt för lagrummets tillämpning att en byggnad blivit sammanfogad med marken. Till byggnad räknas därför t.ex. oljecisterner av plåt, som inte är fästade vid marken utan kvarhålls endast genom sin tyngd.

Av 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, framgår att med byggnad avses en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. I förarbetena till PBL anges att det är rimligt som utgångspunkt att en byggnad bör vara konstruerad så att avsikten är att människor ska kunna vistas i den för att konstruktionen ska kunna betraktas som en byggnad i lagens mening. För att täcka in fast förankrade husbåtar bör det av definitionen framgå att konstruktionen också kan vara varaktigt placerad i vatten, prop. 2009/10:170 s. 144.

Av Skatteverkets Rättslig vägledning framgår att en byggnad måste bestå av någon form av byggnadskonstruktion även om den inte behöver utgöras av en husbyggnad. En annan anläggning än byggnad saknar sådana särdrag men ska i vart fall avse något som tillförts fastigheten och som i princip kan bortföras igen, t.ex. asfalterad parkeringsplats. Anordningar som har en grundläggning och byggnadsstomme men som saknar väggar och tak är att hänföra till byggnadskonstruktion. Hit hör t.ex. oljeraffinaderi och vindkraftverk som därför indelas som byggnad. En sådan byggnadskonstruktion är således alltid en byggnad. En förutsättning är dock att byggnadskonstruktionen som sådan inte är självständigt rörlig utifrån sin egen sammansättning. I ett sådant fall betraktas konstruktionen som en maskin och ska istället anses som ett industritillbehör om den har tillförts fastigheten.

Brygga utgör ytterligare exempel på konstruktion som bedömts som byggnad utan att ha karaktär av "hus", se RÅ 1949 ref 40. Vidare har flottledsränna, RÅ 1935 not 492 och järnväg, RÅ 1943 ref 40, hänförts till byggnad.

Då frågan gäller klassificering av husbåtar måste även bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), SjöL, beröras något. Skälet är att en avgränsning måste göras mot vad som skulle kunna betraktas som fartyg. I lagen finns regler om bl.a. registrering av fartyg. Någon definition av begreppet fartyg ges inte. Tillbehörsreglerna i 1 kap. 3 § SjöL utgör dock en användbar utgångspunkt för att bestämma fartygsbegreppet. Där anges att till fartyg med dess skrov och styrinrättning hör fast inredning och annan till stadigvarande bruk för fartyget ägnad utrustning samt sådana reservdelar som varaktigt förvaras ombord. Viss ledning kan också hämtas från departementschefens uttalande i prop. 1973:42 s. 300: "skrov - med eller utan mätbar dräktighet - och viss konstruktionsmässig manöverförmåga är nödvändiga förutsättningar för att fartyg ska föreligga".

3.2 Stadigvarande bruk

Hur byggnader ska indelas vid fastighetstaxeringen regleras i 2 kap. 2 § FTL. Att dessa bestämmelser även gäller byggnader som är lös egendom framgår av 1 kap. 4 § FTL. Av 2 kap. 1 § FTL framgår att indelningen inte får ske på grundval av tillfällig användning. I Skatteverkets senaste allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter, anges att med byggnad avsedd för stadigvarande bruk bör avses en byggnad som med någon grad av säkerhet kan bedömas stå på fastigheten minst fem år, eller en byggnad som har stått på fastigheten mer än fem år.

Vid bedömning av om stadigvarande bruk föreligger måste hänsyn tas till frågan om bygglov enligt PBL.

3.3 Bygglovsplikt

Av 9 kap. 2 § PBL framgår bl.a. att bygglov krävs för att uppföra byggnader. I praxis, som den har utvecklats under tidigare gällande plan- och byggnadslagstiftning, har i vissa fall fast förankrade husbåtar ansetts vara byggnader (RÅ 1970 C 126, RÅ 1974 ref 36 och RÅ 1998 not 196).

I RÅ 1998 not 196 finner domstolen att ifrågavarande husbåts konstruktion medför att den är bygglovspliktig när fråga är om förankring under en längre tid, oavsett om den används som bostad eller för demonstration. Reglerna i SjöL föranleder inte annan bedömning. Av handlingarna i målet framgår att husbåten, av ägaren betecknad som fritids- och bostadsskepp, skall bestå av pontoner med en rektangulär överbyggnad med måtten ca 6 x 10 meter i två plan. Därutöver tillkommer ca två meter på längden för uteplats och ytterligare någon meter för pontonerna. Enligt ritningarna skall överbyggnaden inredas som ett mindre enbostadshus. I det nedre planet skall finnas kök om 16 kvm, vardagsrum om 39 kvm samt hall, klädkammare och dusch/WC. På det övre planet skall finnas tre sovrum, allrum och badrum. En förankring enligt ansökan kräver därför bygglov anser domstolen.

4 Bedömning

När det gäller definition av byggnad överensstämmer fastighetstaxeringens definition med den civilrättsliga. Numera framgår av PBL och förarbetena till 2010 års lag att husbåtar omfattas av lagens definition av byggnad. Skatteverket anser därför att s.k. husbåtar under vissa förutsättningar ska kunna betraktas som byggnad vid fastighetstaxeringen. En klar avgränsning måste dock göras mot konstruktioner som har mer karaktär av båt än byggnad och husbåtar av enkel beskaffenhet.

För att en husbåt ska betraktas som byggnad måste nedanstående villkor vara uppfyllda. Husbåtar torde i de allra flesta fall utgöra byggnad på ofri grund (lös egendom). Även sådan byggnad omfattas, enligt 1 kap. 4 § FTL, av bestämmelserna om indelning av byggnader enligt 2 kap. 2 § FTL.

1. Bygglov ska ha beviljats.

2. Husbåten får inte utgöra tillfällig byggnad. Bygglovet måste således gälla minst fem år.

3. Husbåten ska vara avsedd för stadigvarande bruk på den plats bygglovet gäller och konstruerad på ett sådant sätt att den endast svårligen kan flyttas till annan plats. Den ska således inte kunna förflyttas för egen maskin.

4. Husbåten ska vara fast förankrad vid kaj eller motsvarande och dessutom ha permanent förbindelse med land genom ledningar för elektricitet. Om fråga är om bostad bör vatten och avlopp vara anslutet till kommunal eller liknande anläggning.

Reglerna i SjöL föranleder inte annan bedömning. Vad där anges om registrering av fartyg torde inte omfatta de husbåtar som uppfyller ovanstående krav för att betraktas som byggnad eftersom de normalt inte kan anses utgöra fartyg. Även om så skulle vara fallet, snarare beroende på att hinder för avregistrering föreligger, hindrar dock inte registreringen i sig att husbåten ska kunna betraktas som byggnad. I stället måste en helhetsbedömning av samtliga omständigheter göras.

I princip bör gälla att en konstruktion, som om den vore uppförd på fast mark skulle bedömas vara byggnad, bör bedömas på samma sätt även om den är placerad i vatten. Detta förutsätter dock att villkoren ovan är uppfyllda.

Det bör särskilt noteras att enligt 2 kap. 4 § FTL kan något markvärde inte åsättas i dessa fall då marken är vattentäckt.

Ställningstagandet ska tillämpas vid fastighetstaxering.