Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Datum: 2004-11-29

Dnr: 130 657557-04/111

Nytt: 2016-01-21

Detta ställningstagande upphör att gälla och ersätts av ställningstagandet ”Skattefri ersättning enligt SINK för logi och resa vid tillfällig anställning”, dnr 131 11632-16/111.

1 Sammanfattning

Logi som arbetsgivare tillhandahåller vid tillfällig anställning i Sverige är skattefritt enligt SINK-lagen. Skatteverket anser att med tillfällig anställning avses en anställning som varar i högst sex månader. Logi som arbetsgivaren tillhandahåller vid längre anställningar är en skattepliktig förmån.

Det är bara tillfällig bostad som behövs för den tillfälliga anställningen i Sverige som är skattefri. Den tillfälliga bostaden kan dock vara belägen i annat land. Ordinarie bostad i hemlandet som arbetsgivaren betalar kostnaden för är en skattepliktig förmån.

2 Bakgrund och frågeställning

Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-lagen) är tillämplig för begränsat skattskyldiga personer. Fråga har uppkommit om bestämmelsen i SINK-lagen om skattefritt logi är tillämplig även vid långvariga anställningar. Fråga har också uppkommit om det spelar någon roll vilken bostad arbetsgivaren betalar kostnaden för, den i Sverige eller den i hemlandet.

3 Gällande rätt m.m.

Av 6 § 2 b) SINK-lagen framgår att ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av arbetsgivare för kostnad för logi för den tid under vilket arbetet utförts i Sverige är skattefri.

I prop. 1990/91:54 sid. 286 kommenteras nämnda bestämmelse enligt följande:

”De som kommer hit från utlandet för korttidsuppdrag torde inte sällan vara särskilt kvalificerade personer som kontrakterats just för sina speciella färdigheter och kunskaper. Det torde därvid inte vara ovanligt att arbetsgivaren står för kostnader för resan hit och härifrån och även kostnaden för bostaden här. Jag anser att sådana ersättningar bör undantas från skatteplikt i dessa fall.”

4 Skatteverkets bedömning

Enligt lagtexten ska det vara fråga om en tillfällig anställning. Av förarbetena framgår att man haft specialister på korttidsuppdrag i åtanke där arbetsgivaren skulle kunna tillhandahålla en skattefri bostad här.

Även begränsat skattskyldiga personer har ibland anställningar som pågår i flera år. Enligt Skatteverkets uppfattning är bestämmelsen om skattefritt logi inte tillämplig på sådana anställningar eftersom det inte är fråga om en tillfällig anställning. Bestämmelsen är avsedd för korttidsuppdrag och den som vistas i Sverige mer än sex månader blir normalt sett obegränsat skattskyldig. SINK-lagen är då inte längre tillämplig och logi som arbetsgivaren tillhandahåller blir en skattepliktig förmån. Skatteverket anser att gränsen för vad som är en tillfällig anställning går vid sex månader. Varar anställningen längre är den inte tillfällig även om personen är begränsat skattskyldig. Bostad som arbetsgivaren tillhandahåller är då inte skattefri.

Enligt lagtexten ska det vara fråga om logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige. I förarbetena talas det om kostnaden för bostaden här. Enligt Skatteverkets uppfattning är det bara en tillfällig bostad som behövs för att kunna utföra arbetet i den tillfälliga anställningen i Sverige som är skattefri. Om arbetsgivaren betalar bostaden i hemlandet i stället för den tillfälliga bostaden här, är det en skattepliktig förmån.

Den tillfälliga bostaden behöver inte vara belägen i Sverige. Om den är belägen exempelvis i något grannland är den ändå skattefri. Det får däremot inte vara fråga om en ordinarie bostad i grannlandet som arbetsgivaren betalar vid en kortare anställning än sex månader.

Om arbetet i Sverige utförs på exempelvis två olika platser och det därför behövs två tillfälliga bostäder är båda skattefria. Betalar arbetsgivaren däremot både en tillfällig bostad och en fritidsbostad är fritidsbostaden en skattepliktig förmån.