Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2016-01-21

Dnr: 131 11632-16/111

Nytt: 2021-11-25

Observera att SINK har ändrats från och med den 1 januari 2021. I de delar där ställningstagandet hänvisar till 6 § 2 a) SINK avses numera 6 § 1 a) SINK och  där hänvisning sker till 6 § 2 b) SINK, avses numera 6 § 1 b) SINK.

1 Sammanfattning

Ersättning vid tillfällig anställning i Sverige som en arbetsgivare betalar för kostnad för logi och resor vid anställningens början respektive slut är skattefri enligt SINK.

Skatteverket anser att med tillfällig anställning avses en anställning som varar i högst sex månader. Skatteverket anser därmed att vid längre anställningar är sådana ersättningar för logi och resor skattepliktiga förmåner.

Det är bara tillfällig bostad som behövs för den tillfälliga anställningen som är skattefri. Om arbetet i Sverige utförs på två olika platser och det därför behövs två tillfälliga bostäder anser Skatteverket att båda är skattefria. Den tillfälliga bostaden behöver inte vara belägen i Sverige. Ordinarie bostad i hemlandet som arbetsgivaren betalar kostnaden för är däremot en skattepliktig förmån.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande 2004-11-29 (dnr 130 657557-04/111). Det innebär ingen ändring i den materiella bedömningen utan är enbart fråga om ett förtydligande av att det som avses med tillfällig anställning även har betydelse för när skattefrihet ska gälla avseende resor till respektive från Sverige enligt SINK.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om bestämmelsen i SINK om skattefritt logi och skattefri resa är tillämplig även vid långvariga anställningar. Fråga är också om det spelar någon roll vilken bostad arbetsgivaren betalar kostnaden för, den i Sverige eller den i hemlandet.

3 Gällande rätt m.m.

Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) är tillämplig på begränsat skattskyldiga personer. I 6 § 2 SINK finns bestämmelse som innebär att vissa ersättningar från arbetsgivare är skattefria vid en tillfällig anställning.

Av 6 § 2 a) SINK framgår att ersättning som vid en tillfällig anställning i Sverige betalas av en arbetsgivare för kostnader för resa till och från Sverige vid anställningens början respektive slut är undantagen från skatteplikt.

Enligt 6 § 2 b) SINK är ersättning som vid en tillfällig anställning i Sverige betalas av en arbetsgivare för kostnader för logi för tid under vilken arbetet utförs i Sverige skattefri.

I prop. 1990/91:54 s. 286 finns följande uttalande:

”De som kommer hit från utlandet för korttidsuppdrag torde inte sällan vara särskilt kvalificerade personer som kontrakterats just för sina speciella färdigheter eller kunskaper Det torde därvid inte vara ovanligt att arbetsgi­varen står för kostnader för resan hit och härifrån och även kostnaden för bostaden här. Jag anser att sådana ersättningar bör undantas från skatteplikt i dessa fall.”

4 Bedömning

Enligt lagtexten ska det vara fråga om en tillfällig anställning. Av förarbetena framgår att man haft specialister på korttidsuppdrag i åtanke där arbetsgivaren skulle kunna tillhandahålla en skattefri bostad här och betala skattefri ersättning för resa till och från Sverige vid arbetets början respektive slut.

Även begränsat skattskyldiga personer har ibland anställningar som pågår i flera år. Enligt Skatteverkets uppfattning är bestämmelsen om skattefritt logi och skattefri resa inte tillämplig på sådana anställningar eftersom det inte är fråga om en tillfällig anställning. Bestämmelsen är avsedd för korttidsuppdrag och den som vistas i Sverige mer än sex månader blir normalt sett obegränsat skattskyldig. SINK är då inte längre tillämplig och ersättning för resa till och från Sverige vid anställningens början respektive slut och logi som arbetsgivaren tillhandahåller blir då skattepliktiga förmåner. Skatteverket anser att gränsen för vad som är en tillfällig anställning enligt 6 § 2 SINK går vid sex månader. Varar anställningen längre är den inte tillfällig även om personen är begränsat skattskyldig. Ersättning som arbetsgivare betalar för resa till och från Sverige vid anställningens början respektive slut och bostad som arbetsgivaren tillhandahåller är då inte skattefria.

Enligt lagtexten ska det vara fråga om logi för den tid under vilken arbetet utförs i Sverige. I förarbetena talas det om kostnaden för bostaden här. Enligt Skatteverkets uppfattning är det bara en tillfällig bostad som behövs för att kunna utföra arbetet i den tillfälliga anställningen i Sverige som är skattefri. Om arbetsgivaren betalar bostaden i hemlandet i stället för den tillfälliga bostaden här, är det en skattepliktig förmån.

Den tillfälliga bostaden behöver inte vara belägen i Sverige. Om den exempelvis är belägen i ett annat land än Sverige är den ändå skattefri. Det får däremot inte vara fråga om en ordinarie bostad i det landet.

Om arbetet i Sverige utförs på exempelvis två olika platser och det därför behövs två tillfälliga bostäder är båda skattefria. Betalar arbetsgivaren däremot både en tillfällig bostad och en fritidsbostad är fritidsbostaden en skattepliktig förmån.