OBS! Det finns en senare version.

Områden: Socialavgifter

Den konvention mellan Sverige och Israel om social trygghet som har undertecknats den 30 juni 1982 jämte en samma dag undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall gälla här i riket från den 1 juli 1983.

Konventionen och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning i engelsk originaltext och i svensk översättning som bilaga 1 och bilaga 2.

Med svensk behörig myndighet i artiklarna 8, 25 och 26 i konventionen avses riksförsäkringsverket.