Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2004-04-26

Dnr: 130 322132-04/113

Nytt 2016-01-20:

Detta ställningstagande upphör att gälla genom ställningstagande dnr 131 26976-16/111

.

1 Bakgrund

Den 1 maj 2004 får EU nya medlemsstater. Det innebär att tio nya stater kommer att ingå i EG:s mervärdesskatteområde.

Frågor har väckts hur mervärdesskatten ska behandlas vid transaktioner som ”pågår” när dessa länder förvandlas från tredje land till EG-land den1 maj.

2 Den rättsliga regleringen

Den allmänna regeln om tidpunkten för skattskyldighetens inträde återfinns i 1 kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200) (ML). Där framgår att skattskyldigheten inträder när varan har levererats eller tjänsten har tillhandahållits. Om dessförinnan den som omsätter tjänsten får ersättning helt eller delvis (förskott) för en beställd vara eller tjänst inträder i stället skattskyldigheten när ersättningen inflyter kontant eller på annat sätt kommer den som omsätter varan eller tjänsten till godo. Detta gäller endast om omsättningen är skattepliktig när ersättningen erhålls.

Vid gemenskapsinterna förvärv inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt som infaller först av antingen utfärdandet av fakturan, eller den 15:e i månaden efter den månad under vilken varan har levererats enligt 1 kap. 4a § ML.

3 Skatteverkets bedömning

Det är skattskyldighetens inträde enligt de allmänna reglerna som avgör om transaktionen ska behandlas som handel med EG-land eller tredje land. Om landet är ett EG-land när en vara levereras eller tjänst tillhandahålls följs reglerna för EG-handel. Om landet är ett tredje land när en vara levereras eller tjänst tillhandahålls följs reglerna för handel med tredje land.

Vid förskottsbetalning kan dock frågetecken uppstå. Skatteverket anser att förskott vid handel med de nya EG-länderna i samband med inträdet den 1 maj ska behandlas på följande vis.

Förskottsbetalning kan förekomma i affärstransaktioner med ett land som vid tidpunkten för förskottsbetalningen inte tillhör EG, men som gör det vid tillhandahållandet. Om förskottet ska beskattas när det erhålls är beroende av vilket slag av transaktion förskottet avser.

3.1 Tillhandahållande av tjänster

Är det fråga om en tjänst som, när den omsätts (tillhandahålls), är omsatt i Sverige ska hela ersättningen beskattas här. Exempel på detta förekommer inom reseområdet. En svensk researrangör som säljer t.ex. charterresor till EG-länder ska beskattas för dessa enligt den s.k. vinstmarginalmetoden. Resorna anses omsatta inom landet. Motsvarande resor till tredje land anses omsatta utomlands. En resetjänst till ett land som inte tillhör EG när resenären lämnar en delbetalning i samband med bokningen men som gör det när resenären genomför resan är således omsatt inom landet. Eftersom förskottet avser ett tillhandahållande som utgör omsättning inom landet ska även detta beskattas. Skattskyldigheten inträder när ersättningen erhålls.

Ett annat exempel kan vara ett svenskt företag som beställer en datakonsulttjänst från ett företag i Lettland. Tjänsten blir omsatt i Sverige enligt 5 kap. 7 § första stycket 1 ML. Förvärvaren ska i egenskap av näringsidkare redovisa skatten. Om ett förskott har erlagts för den beställda tjänsten uppkommer skattskyldighet i samband med betalningen. Bestämmelsen i 5 kap. 7 § ML ger samma beskattningsresultat oavsett om tjänsten tillhandahålls före eller efter den nya medlemsstatens inträde när kunden är en företagare.

Om en privatperson i ett nytillkommet EG-land av en svensk advokat beställer en juristtjänst som tillhandahålls efter den 1 maj, blir tjänsten omsatt i Sverige enligt 5 kap. 8 § ML. Eventuella förskott och a conton ska därför beskattas här, även om advokaten erhåller dessa före den 1 maj.

3.2 Omsättning av varor

3.2.1 Leverans till Sverige

Om ett förskott i stället betalas från en skattskyldig kund i Sverige i samband med ett varuinköp från ett land som på motsvarande sätt tillhör EG först vid leveranstillfället, uppkommer ett gemenskapsinterntförvärv då förvärvet genomförs, dvs. då varan levererats. Det innebär att beskattning av förskottet inte ska ske när det erläggs. Det gemenskapsinterna förvärvet ska dock beskattas i Sverige och säljaren ska redovisa det i den ordning som normalt gäller för sådana förvärv. Skattskyldigheten omfattar hela varuvärdet, dvs. även eventuella förskott.

3.2.2 Leverans från Sverige

Om ett förskott betalas före den 1 maj medan varan levereras från Sverige till en mervärdesskatteskyldig kund i en ny medlemsstat den 1 maj eller senare kan omsättningen undantas från skatteplikt i Sverige enligt 3 kap. 30 a § ML. Undantaget gäller även det eventuella förskottet. Leveransen av varan ska då redovisas i den ordning som normalt gäller för sådana leveranser av varor till annat EG-land.