OBS! Det finns en senare version.

Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Ändring till och med: SFS 2016:70

1 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i kupongskattelagen (1970:624). Vad som sägs i 2 § första stycket och 3 § första stycket i denna förordning om värdepapperscentral gäller även den som enligt 11 a, 11 b eller 11 c § kupongskattelagen ansvarar för innehållande av kupongskatt.

Med utländsk förvaltare avses den som i utlandet förvaltar aktier eller andelar i värdepappersfonder eller specialfonder och som enligt följande bestämmelser kan föras in i aktieboken eller registret över innehavare av andelar i stället för aktieägare eller andelsägare som är bosatta utomlands:

- 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) såvitt avser förvaltare som av en värdepapperscentral som hör hemma i Sverige har fått medgivande till registrering som förvaltare,

- 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

- 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller

- 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Förordning (2016:70).

2 § En värdepapperscentral ska hos Skatteverket kontrollera uppgifter som lämnats enligt 7 § andra stycket kupongskattelagen (1970:624) och som är av betydelse för bedömning av frågan om skattskyldighet enligt lagen. Sådan kontroll ska avse utdelningsberättigad som inte är juridisk person och ska göras på tid och sätt som Skatteverket bestämmer.

Bestämmelserna i första stycket om värdepapperscentral gäller i stället förvaltaren vid förvaltarregistrering enligt

- 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) såvitt avser förvaltare som av en värdepapperscentral som hör hemma i Sverige har fått medgivande till registrering som förvaltare,

- 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

- 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller

- 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Förordning (2016:70).

3 § Vid tillämpning av 7 § första stycket kupongskattelagen (1970:624) ska värdepapperscentralen följa även bestämmelser enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning, om det av tillgängliga uppgifter framgår att bestämmelserna är tillämpliga på den utdelningsberättigade. Detta gäller dock inte, om den utdelningsberättigade enligt avtalet kan tillgodoses endast genom återbetalning av skatt.

I fråga om en värdepapperscentrals utbetalning till en utländsk förvaltare får kupongskatt innehållas efter den högsta skattesats som gäller enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning med det land där förvaltaren hör hemma. Som förutsättning för detta gäller dock att förvaltaren skriftligen förbundit sig i förhållande till värdepapperscentralen att

1. vid utbetalning till utdelningsberättigad se till att avtalets bestämmelser i fråga om kupongskatt följs,

2. inom två månader efter det att förvaltaren tagit emot utdelningsbeloppet från värdepapperscentralen, lämna uppgift till värdepapperscentralen om dels antalet utdelningsberättigade och antalet aktier för vilka avtalet tillämpats, dels antalet utdelningsberättigade och antalet aktier för vilka avtalet inte tillämpats,

3. inom samma tid till värdepapperscentralen betala tillbaka det belopp som hänför sig till de utdelningar för vilka avtalet inte tillämpats,

4. på värdepapperscentralens begäran tillhandahålla värdepapperscentralen sådan utredning om utdelningsberättigad som är av betydelse för bedömande av skattskyldigheten eller tillämpligheten av avtalet för undvikande av dubbelbeskattning.

Andra stycket innebär ingen ändring i skyldigheten för utdelningsberättigad som önskar nedsättning av kupongskatt att göra ansökan om det och lämna intyg om bosättning, om det är särskilt föreskrivet. Utländsk förvaltare som redovisar kupongskatt enligt andra stycket får lämna in sådan ansökningshandling och sådant intyg till värdepapperscentralen senast vid den tidpunkt som anges i andra stycket 2.

Skatteverket bestämmer när värdepapperscentralen ska begära sådan utredning som avses i andra stycket 4.

Fullgör utländsk förvaltare inte sin skyldighet enligt andra eller tredje stycket, får Skatteverket bestämma att värdepapperscentralen inte får tillämpa andra stycket när det gäller redovisning av kupongskatt som avser utbetalningar till förvaltaren. Förordning (2016:70).

4 § Skyldigheten enligt 8 § kupongskattelagen (1970:624) att till Skatteverket lämna uppgift för varje skattskyldig gäller även i fråga om sådan skattskyldig för vilken kupongskatt inte innehållits till följd av bestämmelser i avtal för undvikande av dubbelbeskattning. Om utdelning har betalats ut till utländsk förvaltare, ska uppgift enligt den paragrafen avse denna utbetalning. Vid utbetalning till utländsk förvaltare enligt 3 § andra stycket ska uppgiften avse förhållanden som anges i samma stycke 2. Förordning (2016:70).

5 § Om en utdelningsberättigad som avses i 4 § första och andra styckena kupongskattelagen (1970:624) har lämnat uppgift om att utdelningen är hänförlig till rörelse som bedrivits här i landet, ska den som betalar ut utdelningen underrätta Skatteverket om det senast fyra månader efter utdelningstillfället. Förordning (2016:70).

6 § Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § samma förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av kupongskattelagen (1970:624) meddelas av Skatteverket.

Förordning (2016:70).

7 § Ett åtagande enligt 11 a § första stycket 2 kupongskattelagen (1970:624) ska innehålla följande identifikationsuppgifter för värdepapperscentralen och avstämningsbolaget:

1. namn,

2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt

3. postadress. Förordning (2016:70).

8 § Den som begär registrering hos en värdepapperscentral av värdepapper som avses berättiga till utdelning från en utländsk juridisk person, ska samtidigt lämna uppgift om namn och hemvist på den för vars räkning utdelningen eller räntan ska lyftas. Om namn eller hemvist ändras, ska den som har lämnat uppgiften utan dröjsmål anmäla detta skriftligen till värdepapperscentralen. Bank eller värdepappersinstitut som av en värdepapperscentral medgetts rätt att registreras som förvaltare av aktier enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, är skyldig att lämna sådan uppgift som rör ränta efter uppmaning från värdepapperscentralen. Sådan uppmaning får inte göras senare än fem år efter det att räntan betalats ut. Förordning (2016:70).

9 § Har upphävts genom förordning (2011:1265).

10 § Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket jämka uppgiftsskyldighet enligt 8 §. Förordning (2011:1265).

Övergångsbestämmelser

2001:1247

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången på utdelning som har skett efter ikraftträdandet.

2005:367

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005 och tillämpas på utdelning som har lämnats efter ikraftträdandet.

2005:1143

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas på utdelning som har skett efter ikraftträdandet.

2011:264

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas på utdelning som beslutas efter ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller i fråga om sådan återbetalning eller utbetalning till aktieägarna för vilka försäkringsrörelselagen (1982:713) gäller enligt lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043). Förordning (2011:264).

2011:1265

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2013.

2013:589

Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013 och tillämpas på utdelning som lämnas efter den 21 juli 2013.

2016:70

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

2. Bestämmelserna i 1-7 och 8 §§ i den nya lydelsen tillämpas på utdelning som betalas ut efter den 29 februari 2016.

3. Äldre bestämmelser gäller för utdelning som betalas ut av en central värdepappersförvarare som enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2016:51) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument får fortsätta med sådan verksamhet efter den 29 februari 2016 till dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt.