OBS! Det finns en senare version.

Ändring till och med: SFS 2017:360

1 § De beteckningar som finns i 2 § med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Det som i denna lag eller i någon författning som avses i första stycket sägs i fråga om ett visst slag av fordon tillämpas även på chassiet till ett sådant fordon. Detta gäller dock inte i fall då något annat särskilt föreskrivs.

2 §

Beteckning       Betydelse
Axeltryck        Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en
            hjulaxel för över till vägbanan.
Bil           Ett motorfordon som är försett med tre eller flera
            hjul eller medar eller med band och som inte är att
            anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas
            in i personbilar, lastbilar och bussar.
Boggi          Två hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd
            som är mindre än 2 meter.
Boggitryck       Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi
            för över till vägbanan.
Bruttovikt på fordon  Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band
            eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för
            över till vägbanan.
Buss          En bil som är inrättad huvudsakligen för
            personbefordran och är försedd med fler
            än åtta sittplatser utöver förarplatsen.
            Bussar delas in i lätta och tunga bussar.
Bärighetsklass     Indelning av vägar efter tillåtet axel-, 
      boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten 
      bruttovikt. Bärighetsklasserna är 
      bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 
      (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och 
      bärighetsklass 4 (BK4).
Cykel          1. Ett fordon som är avsett att drivas
            med tramp- eller vevanordning och inte
            är ett lekfordon.
            2. Ett eldrivet fordon med en tramp-
            eller vevanordning om elmotorn
            a. endast förstärker kraften från tramp-
            eller vevanordningen,
            b. inte ger något krafttillskott vid
            hastigheter över 25 kilometer i timmen,
            och
            c. har en kontinuerlig märkeffekt som
            inte överstiger 250 watt.
            3. Ett eldrivet fordon utan tramp-
            eller vevanordning som är avsett för
            användning av personer med fysisk
            funktionsnedsättning, och är
            a. inrättat huvudsakligen för befordran
            av en person,
            b. inrättat för att föras av den åkande,
            och
            c. konstruerat för en hastighet av
            högst 20 kilometer i timmen.
            4. Ett eldrivet fordon utan tramp-
            eller vevanordning som uppfyller
            villkoren i 3 a-c och som antingen
            a. har en elmotor vars kontinuerliga
            märkeffekt inte överstiger 250 watt,
            eller
            b. är självbalanserande.
Cykelkärra       Ett fordon som är avsett att dras av en moped
            klass II eller en cykel och inte är en sidvagn. En
            tillkopplad cykelkärra anses inte som ett särskilt
            fordon.
Dolly          En släpkärra som är avsedd att vara styraxel för en
            påhängsvagn och som är utrustad med en
            kopplingsanordning (vändskiva) för en påhängsvagn.
Efterfordon       Ett fordon som är kopplat till en bil, en
            traktor, ett motorredskap eller ett
            terrängmotorfordon och som inte är ett
            släpfordon.
EG-mobilkran      En tung lastbil som inte är utrustad för
            godstransporter och som är försedd med en kran vars
            lyftmoment är minst 400 kilonewtonmeter.
Fordon         En anordning på hjul, band, medar eller liknande
            som är inrättad huvudsakligen för färd på marken
            och inte löper på skenor. Fordon delas in i
            motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon,
            sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.
Fordonståg       Ett motordrivet fordon med ett eller flera
            tillkopplade fordon.
Hästfordon       Ett fordon som är förspänt med dragare.
Lastbil         1. En bil som är inrättad huvudsakligen för
            godsbefordran.
            2. En annan bil som inte är att anse som en
            personbil eller en buss.
            Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar.
Lekfordon        Ett fordon som ska anses som leksak enligt
            lagen (2011:579) om leksakers säkerhet.
Lätt buss        En buss med en totalvikt av högst 3,5 ton.
Lätt lastbil      En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.
Lätt motorcykel     1. En motorcykel på två eller fyra hjul
            a) som drivs av förbränningsmotor med en
            slagvolym om högst 125 kubikcentimeter,
            en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och
            ett förhållande mellan nettoeffekt och
            tjänstevikt som inte överstiger 0,1
            kilowatt/kilogram,
            b) med annan motor än förbränningsmotor
            som har en nettoeffekt av högst 11
            kilowatt och ett förhållande mellan
            nettoeffekt och tjänstevikt som inte
            överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.
            2. En motorcykel på tre hjul med en
            nettoeffekt av högst 15 kilowatt.
Lätt släpfordon     1. Ett släpfordon med en totalvikt av
            högst 750 kilogram.
            2. Ett släpfordon med en totalvikt
            över 750 kilogram under förutsättning
            att dragfordonets och släpfordonets
            sammanlagda totalvikt inte överstiger
            3,5 ton.
Lätt terrängvagn    En terrängvagn vars tjänstevikt är högst 2 ton.
Maximilast för ett   Skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt.

motorfordon, en traktor, ett motorredskap, ett terrängmotorfordon, ett släpfordon eller en sidvagn

Moped          Ett motorfordon som är konstruerat för
            en hastighet av högst 45 kilometer i
            timmen som, om det drivs av en
            förbränningsmotor med gnisttändning,
            har en slagvolym av högst 50
            kubikcentimeter, eller, om det drivs av
            en förbränningsmotor med
            kompressionständning, har en slagvolym
            av högst 500 kubikcentimeter, eller är
            försett med annan motor för
            framdrivande och som har
            1. två hjul samt en nettoeffekt som
            inte överstiger 4 kilowatt,
            2. tre hjul och en vikt i körklart
            skick av högst 270 kilogram samt en
            nettoeffekt som inte överstiger 4
            kilowatt, eller
            3. fyra hjul och en vikt i körklart
            skick av högst 425 kilogram samt
            en nettoeffekt som inte överstiger 4
            kilowatt, eller
            4. fyra hjul, ett karosseri med högst
            tre dörrar och en vikt i körklart skick
            av högst 425 kilogram samt en
            nettoeffekt som inte överstiger 6
            kilowatt.
            Vid beräkningen av en mopeds vikt ska i
            fråga om ett eldrivet fordon
            batterierna inte räknas in.
            Mopeder delas in i klass I och klass II.
Moped klass I      En moped som inte hör till klass II.
Moped klass II     En moped som har en motor vars
            nettoeffekt inte överstiger 1 kilowatt
            och
            1. är konstruerad för en hastighet av
            högst 25 kilometer i timmen, eller
            2. är konstruerad för att drivas med en
            tramp- och vevanordning och där motorn
            inte ger något krafttillskott vid
            hastigheter över 25 kilometer i timmen.
Motorcykel       Ett motorfordon vars nettoeffekt,
            konstruktiva hastighet eller
            motorstorlek överstiger villkoren för
            moped och som har
            1. två hjul, eller
            2. tre symmetriskt placerade hjul och
            en vikt i körklart skick av högst 1 000
            kilogram, eller
            3. fyra hjul och en vikt i körklart
            skick av högst 450 kilogram eller högst
            600 kilogram om fordonet är inrättat
            för godsbefordran, samt en nettoeffekt
            som inte överstiger 15 kilowatt.
            Vid beräkningen av en motorcykels vikt
            ska i fråga om ett eldrivet fordon
            batterierna inte räknas in.
            Motorcyklar delas in i lätta och tunga
            motorcyklar.
Motordrivet fordon   Ett fordon som för framdrivande är försett med
            motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är
            att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i
            motorfordon, traktorer, motorredskap och
            terrängmotorfordon.
Motorfordon       Ett motordrivet fordon som är avsett att användas
            huvudsakligen på väg, oavsett om det är
            färdigbyggt eller inte, och som är inrättat
            1. huvudsakligen för att självständigt användas
            till person- eller godsbefordran, eller
            2. för något annat ändamål än som avses under 1,
            om fordonet inte är att anse som en traktor eller
            ett motorredskap.
            Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och
            mopeder.
Motorredskap      Ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen
            som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar
            av gods. Motorredskap delas in i klass I och klass II.
Motorredskap      Ett motorredskap som är konstruerat för en högsta
klass I         hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen.
Motorredskap      Ett motorredskap som är konstruerat för en hastighet
klass II        av högst 30 kilometer i timmen.
Personbil        En bil som är försedd med högst åtta
            sittplatser utöver förarplatsen och
            1. är inrättad huvudsakligen för
            personbefordran eller
            2. är permanent försedd med ett karosseri
            som är inrättat som bostadsutrymme och
            utrustat med åtminstone
            a. fast monterade sittplatser,
            b. fast monterade sovplatser som kan
            utgöras av sittplatser som kan omvandlas
            till sovplatser,
            c. fast monterad utrustning för
            matlagning och lagring och
            d. bord.
            Personbilar delas in i klass I och
            klass II.
Personbil klass I    En personbil som inte tillhör klass II.
Personbil klass II   En personbil som är permanent försedd
            med ett karosseri som är inrättat som
            bostadsutrymme och utrustat med
            åtminstone
            a. fast monterade sittplatser,
            b. fast monterade sovplatser som kan
            utgöras av sittplatser som kan omvandlas
            till sovplatser,
            c. fast monterad utrustning för
            matlagning och lagring och
            d. bord.
Påhängsvagn       En släpvagn som är inrättad för att genom tapp med
            vändskiva eller liknande anordning förenas med en bil,
            en traktor eller ett motorredskap och som är så utförd
            att chassiet eller karosseriet vilar direkt på det
            dragande fordonet.
Sidvagn         Ett fordon som är inrättat för att kopplas vid sidan
            av en tvåhjulig motorcykel eller en cykel. En
            tillkopplad sidvagn anses dock inte som ett särskilt
            fordon.
Släpfordon       Ett fordon som är inrättat för koppling till ett
            annat motordrivet fordon än en moped klass II och
            är avsett för person- eller godsbefordran eller
            för att bära en anordning för att driva dessa
            fordon. Släpfordon delas in i släpvagnar,
            släpslädar och terrängsläp samt i lätta släpfordon
            och tunga släpfordon.
Släpkärra        En släpvagn med oledad dragstång där den statiskt
            vertikala last som förs över till dragfordonet inte
            överskrider 10 procent av släpvagnens totalvikt
            eller 1 ton.
Släpsläde        Ett släpfordon på medar som är inrättat för att
            dras av ett motorfordon, en traktor eller ett
            motorredskap.
Släpvagn        Ett släpfordon på hjul eller band som är inrättat
            för att dras av ett motorfordon, en traktor eller
            ett motorredskap.
Släpvagnsvikt      Den sammanlagda vikten av en släpvagns egenvikt och
            last.
Snöskoter        En terrängskoter som är avsedd för färd på snötäckt
            mark och som är försedd med band och medar.
Terränghjuling     En annan terrängskoter än en snöskoter.
Terrängmotorfordon   Ett motordrivet fordon som inte är ett motorfordon
            och som är inrättat huvudsakligen för att
            självständigt användas till person- eller
            godsbefordran i terräng. Terrängmotorfordon
            delas in i terrängvagnar och terrängskotrar.
Terrängskoter      Ett terrängmotorfordon med en
            tjänstevikt av högst 450 kilogram.
            Terrängskotrar delas in i snöskotrar
            och terränghjulingar.
Terrängsläp       Ett släpfordon som är inrättat för att dras av ett
            terrängmotorfordon.
Terrängvagn       Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 450 
      kilogram. Terrängvagnar delas in i lätta och tunga 
      terrängvagnar.
Tjänstevikt för     Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt
en bil, en       driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som
traktor eller      hör till fordonet, verktyg och reservhjul som hör
ett motorredskap    till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten, samt
            föraren.
Tjänstevikt för     Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt
en motorcykel      driftfärdigt skick utan sidvagn, med verktyg som hör
eller en moped     till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten.
Tjänstevikt för     Vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt
ett släpfordon,     skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet.

ett terrängsläp eller en sidvagn

Tjänstevikt för     Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt
ett terräng-      driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör
motorfordon       till fordonet, verktyg som hör till fordonet, samt
            bränsle, smörjolja och vatten. För en tung terrängvagn
            räknas även vikten av föraren och reservhjul med.
Totalvikt för      Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade
en bil, en       vikten av det största antal personer utom föraren och
traktor, ett      den största mängd gods som fordonet är inrättat för.

motorredskap eller en tung terrängvagn

Totalvikt för en    Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade
motorcykel, ett     vikten av det största antal personer och den största
terrängfordon      mängd gods som fordonet är inrättat för. I totalvikten
utom en tung      för en motorcykel ingår inte sidvagnens totalvikt.

terrängvagn, ett släpfordon eller en sidvagn

Traktor         Ett motordrivet fordon med minst två
            hjulaxlar som är inrättat huvudsakligen
            för att dra ett annat fordon eller ett
            arbetsredskap. En traktor får vara
            utrustad för transport av gods och för
            befordran av passagerare.
            Traktorer delas in i traktor a och
            traktor b.
Traktor a        En traktor som är konstruerad för en
            hastighet av högst 40 kilometer i
            timmen.
Traktor b        En traktor som är konstruerad för en
            hastighet som överstiger 40 kilometer i
            timmen.
Traktor skatteklass I  En traktor som enligt
            vägtrafikskattelagen (2006:227) hör
            till skatteklass I.

Traktor skatteklass II En traktor som enligt

            vägtrafikskattelagen (2006:227) hör
            till skatteklass II.
Traktortåg       En traktor med ett eller flera tillkopplade släpfordon.
Trippelaxel       Tre hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd
            mellan den första och den tredje axeln som är mindre
            än 5 meter.
Trippelaxeltryck    Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en
            trippelaxel för över till vägbanan.
Tung buss        En buss med en totalvikt över 3,5 ton.
Tung lastbil      En lastbil med en totalvikt över 3,5 ton.
Tung motorcykel     1. En motorcykel på två eller fyra hjul
            vars motor har en slagvolym som överstiger
            125 kubikcentimeter, en netto-effekt som
            överstiger 11 kilowatt eller ett
            förhållande mellan nettoeffekt och
            tjänstevikt som överstiger 0,1
            kilowatt/kilogram.
            2. En motorcykel på tre hjul med en
            nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.
Tungt släpfordon    Ett annat släpfordon än ett lätt
            släpfordon.
Tung terrängvagn    En terrängvagn med en tjänstevikt över
            2 ton.

Vikt i körklart skick för en motorcykel

eller en moped     Vikten i körklart skick för en
            motorcykel eller en moped fastställs
            enligt artikel 5 i Europaparlamentets
            och rådets förordning (EU) nr 168/2013
            av den 15 januari 2013 om godkännande
            av och marknadskontroll för två- och
            trehjuliga fordon och fyrhjulingar, i
            den ursprungliga lydelsen.

Lag (2017:360).

2 a § Trots 2 § ska ett fordon som registreras med stöd av ett godkännande enligt en EU-rättsakt höra till det slag av fordon som motsvarar den fordonskategori som anges i godkännandet. Lag (2015:793).

3 § Om det inte med ledning av 2 eller 2 a § kan bestämmas till vilket slag av fordon som ett visst fordon eller en viss fordonstyp ska höra, beslutar den myndighet som regeringen bestämmer i frågan. Lag (2009:226).

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

1. meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om undantag från denna lag, och

2. meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ansökan om undantag i enskilda fall enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Lag (2010:1566).

Övergångsbestämmelser

2001:559

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1 november 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48-54 §§ fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelse, gäller vad som sägs om mopeder klass II.

2002:583

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som personbil, buss eller lastbil gäller fortfarande.

2003:219

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som moped gäller fortfarande.

3. En moped som före ikraftträdandet har klassificerats som moped klass I skall i fortsättningen klassificeras som klass II om mopeden är att hänföra till den klassen enligt de nya föreskrifterna.

2006:240

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som personbil eller lastbil gäller fortfarande.

2015:793

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som moped, motorcykel, personbil, terrängskoter, terrängvagn, traktor klass I eller klass II gäller fortfarande.