Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2010:10

beslutade den 11 oktober 2010.

Nytt: 2023-07-19

Genom föreskrifterna SKVFS 2012:14 upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:10) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. 5 och 6 §§ i den upphävda föreskriften ska dock tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2012. Hänvisningen i 6 § till bilagan ska avse bilagan till den nu beslutade föreskriften.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011 och ska tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2010 och senare.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2005:10.