Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2005:10

beslutade den 9 maj 2005.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2010:10, SKVFS 2009:23, SKVFS 2008:10, SKVFS 2007:14 och SKVFS 2006:10.

Skatteverket föreskriver med stöd av 18 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter och 11 kap. 1 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §   Dessa föreskrifter gäller kontrolluppgifter enligt 6 kap. och 7 kap. 1 § jämfört med 7 kap. 3 § 4 lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

2 §   Kontrolluppgift enligt 1 § skall utan anmaning och i den utsträckning som anges nedan lämnas på utgiven ersättning och förmån av den som utgett ersättningen eller förmånen, om beloppet såvitt kan bedömas utgör ersättning enligt 6 kap. 1 § eller 7 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter eller utgör sådan betalning som avses i 7 kap. 3 § 4 lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter (royalty m.m.).

3 §   Kontrolluppgift enligt 2 § skall lämnas för fysisk person som har A-skatt eller saknar skattsedel och för vilken skatteavdrag skall göras enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. och som enligt socialförsäkringslagen (1999:799) eller internationella avtal om social trygghet helt eller delvis skall omfattas av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen. Kontrolluppgift skall lämnas för varje person på blankett KU14 (SKV 2303 eller 2309).

4 §   Kontrolluppgift enligt 2 § skall även lämnas för den som enligt beslut från Skatteverket skall omfattas av lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Kontrolluppgiftsskyldighet gäller även om skatteavdraget har bestämts till 0 kronor. Kontrolluppgift skall lämnas för varje person på blankett KU13 (SKV 2340 eller 2343). För sjöinkomst skall dock blankett KU16 (SKV 2307) användas. För pensioner, livräntor, sjukpenning m.m. som betalas ut av Försäkringskassan, försäkringsföretag m.fl. skall blankett KU18 (SKV 2341) användas.

5 §   Kontrolluppgift avseende royalty m.m. enligt 2 § skall lämnas för varje mottagare på blankett KU70 (SKV 2316).

6 §   Kontrolluppgift enligt 2 § skall även lämnas för fysisk person som inte omfattas av 3-5 §§ men som är bosatt i eller skall beskattas i ett land eller område enligt nedanstående bilaga. Kontrolluppgift skall dock inte lämnas för fysisk person som är verksam i svenskt företags utländska filial. Kontrolluppgift skall i förekommande fall lämnas för varje person på blankett KU14 (SKV 2303 eller 2309).

 

 

 

 

Bilaga

 

 

 

Albanien

Makedonien

Amerikas Förenta Stater

Malta

Argentina

Marocko

Australien

Mauritius

 

Mexiko

Bangladesh

 

Barbados

Namibia

Belgien

Nederländerna

Bolivia

Norge

Botswana

Nya Zeeland

Brasilien

 

Bulgarien

Pakistan

 

Peru

Cypern

Polen

 

Portugal

Danmark

 

 

Rumänien

Egypten

Ryssland

Estland

 

 

Singapore

Filippinerna

Slovakien, Republiken

Finland

 Slovenien

Frankrike

Spanien

Färöarna

Sri Lanka

 

Storbritannien

Gambia

Sydafrika, Republiken

Grekland

 

Grönland

 Taiwan

 

Tanzania

Indien

Thailand

Indonesien

Tjeckien, Republiken

Irland

Trinidad och Tobago

Island

Tunisien

Israel

Turkiet

Italien

Tyskland

 

 

Jamaica

Ukraina

Japan

Ungern

 

 

Kanada

Venezuela

Kazakstan

Vietnam

Kenya

Vitryssland

Kina, Folkrepubliken

 

Korea

Zambia

 

Zimbabwe

Lettland

 

Litauen

Österrike

Luxemburg

 

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2005 och senare. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:23) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.