Områden: Punktskatter och trafikskatter (Fordonsskatt)

Datum: 2023-06-01

Dnr: 8-2383782

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att undanta ett fordon från användningsförbud när ett beslut om inledande av skuldsanering eller F-skuldsanering har fattats. Detta under förutsättning att den obetalda fordonsskatt som lett till användningsförbudet omfattas av skuldsaneringen och fordonsägaren behöver använda fordonet för att få intäkter till att betala de skulder som omfattas av skuldsaneringen.

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl för undantag från användningsförbud så länge betalningsplanen löper eller till dess förfarandet avslutas genom att beslut fattas om att skuldsaneringen ska upphävas.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande den 1 augusti 2013 ”Undantag från användningsförbud för fordon vid skuldsanering och nedsättning av fordran”, dnr 131 469545-13/111.

2 Frågeställning

I vilka situationer utgör skuldsanering eller F-skuldsanering särskilda skäl för undantag från användningsförbud enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), VSL?

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Fordonsskatt

Enligt 6 kap. 1 § VSL får ett skattepliktigt fordon inte användas om fordonsskatt som avser innevarande eller närmast föregående år inte har betalats i rätt tid. Användningsförbudet gäller till dess att skatten har betalats. Om det finns särskilda skäl ska Skatteverket medge ett visst fordon undantag från användningsförbud.

Av förarbetena till bestämmelsen framgår att möjligheten att medge undantag från användningsförbud ska tillämpas restriktivt (prop. 2005/06:65 s. 133).

Ett exempel på när undantag från användningsförbud kan medges är när en fordonsägare som använder sitt fordon yrkesmässigt betalar av på skatten enligt en med Kronofogden uppgjord avbetalningsplan (prop. 1987/88:159 s. 57, jfr även prop. 1978/79:94 s. 15 f.).

3.2 Skuldsanering och F-skuldsanering

En person som under överskådlig tid kan antas sakna förmåga att betala sina skulder kan efter ansökan beviljas skuldsanering om vissa villkor är uppfyllda (5–10 §§ skuldsaneringslagen [2016:675], SksanL).

För företagare eller närstående till företagare finns möjlighet att ansöka om F-skuldsanering enligt lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare, FSksanL.

Skuldsaneringen respektive F-skuldsaneringen innebär att gäldenären helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen (1 och 47 §§ SksanL respektive 1 och 49 §§ FSksanL). I beslutet om skuldsanering respektive F-skuldsanering bestäms en betalningsplan som anger bland annat det belopp gäldenären ska betala och under hur lång tid skuldsaneringen pågår (29 § SksanL respektive 31 § FsksanL).

Skuldsaneringen respektive F-skuldsaneringen omfattar enligt huvudregeln alla fordringar som har uppkommit före den dag då inledandebeslutet meddelades (30 § SksanL respektive 32 § FSksanL). Kronofogden får dock bestämma att fordringar som inte är förfallna till betalning inte ska omfattas av skuldsaneringen (32 § SksanL respektive 34 § FsksanL).

Utgångspunkten är att ett beslut om skuldsanering ska vara definitivt (prop. 1993/94:123 s. 78). Av 48 § SksanL respektive 50 § FsksanL framgår dock att ett beslut om skuldsanering i vissa fall får upphävas. Ett exempel på när ett beslut om skuldsanering får upphävas är när gäldenären inte följer betalningsplanen och avvikelsen inte är ringa.

4 Bedömning

Syftet med skuldsanering och F-skuldsanering är att ge svårt skuldsatta personer en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem. För att en skuldsanering eller F-skuldsanering ska bli framgångsrik är det viktigt att gäldenären kan sköta sitt arbete eller driva näringsverksamhet och på så vis få intäkter.

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl för undantag från användningsförbud när gäldenären är beroende av ett fordon för att få intäkter till att betala de skulder som omfattas av skuldsaneringen eller F-skuldsaneringen, t.ex. genom att gäldenären behöver använda bilen för att ta sig till och från sitt arbete eller använder bilen yrkesmässigt i näringsverksamhet. För att undantag från användningsförbud ska kunna medges krävs dessutom att de skulder som gett upphov till användningsförbudet omfattas av skuldsaneringen respektive F-skuldsaneringen.

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl för undantag från användningsförbud så länge betalningsplanen löper eller till dess förfarandet avslutas genom att beslut fattas om att skuldsaneringen ska upphävas.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande den 1 augusti 2013 ”Undantag från användningsförbud för fordon vid skuldsanering och nedsättning av fordran”, dnr 131 469545-13/111. Ändringen av ställningstagandet är föranledd av den nya lagstiftningen om skuldsanering respektive F-skuldsanering. Skatteverket anser vidare att det inte längre finns behov av att i ett ställningstagande reglera under vilka förutsättningar det finns särskilda skäl för undantag från användningsförbud vid nedsättning av fordran.