Meny

Områden: Folkbokföring

Datum: 2012-10-04

Dnr: 131 643527-12/1211

Nytt: 2017-05-31

Detta ställningstagande upphör att gälla och ersätts av ställningstagandet Upphävande av fyra ställningstaganden om namn, dnr 131 235237-17/111.

1 Sammanfattning

Makar som vill bära gemensamt mellannamn och efternamn kan anmäla samma namnkombination under förutsättningar att:

  • makarna före namnbytet bär olika efternamn,

    ingen av makarna bär ett efternamn som förvärvats genom ett tidigare äktenskap, och

    samtycke lämnas vid förvärv av den andre makens namn.

Anmälan kan numera ske vid ett och samma tillfälle. Men det är fortfarande möjligt att anmäla samma namnkombination enligt den ordning som gällt tidigare.

Makar som förvärvat gemensamt efternamn när äktenskapet ingicks kan inte senare under äktenskapet få samma mellannamn och efternamn.

Observera att det inte är möjligt för gemensamma barn att efter föräldrarnas namnbyte förvärva samma namnkombination.

2 Bakgrund

Rätten för både mannen och kvinnan att bära mellannamn framkommer av den nuvarande namnlagen (1982:670), NL. Den som förvärvat sin makes efternamn ges möjlighet att visa samhörighet med sin tidigare familj genom att bära ett tidigare efternamn som mellannamn. Den som i stället behållit sitt efternamn i samband med ett äktenskap har möjlighet att bära makens efternamn som sitt mellannamn om maken samtycker till detta. Korsvist bärande av varandras efternamn som mellannamn är inte möjligt.

I takt med förändringar i samhället har synen på namn förändrats och det har blivit allt vanligare att äkta par vill bära samma kombination av mellannamn och efternamn. Så som NL utformats har avsikten inte varit att makar ska bära en gemensam kombination. En sådan går heller inte att överföra till de gemensamma barnen.

3 Gällande rätt m.m.

I samband med vigseln kan makar välja att ta den enes efternamn som gemensamt eller så kan var och en behålla sitt efternamn från tiden före äktenskapet. När en make tar den andre makens efternamn måste den som redan bär efternamnet samtycka till att den andra maken får förvärva namnet. Maken får inte ha förvärvat efternamnet genom ett tidigare äktenskap, 9 § NL.

Den som behållit sitt efternamn kan senare under äktenskapet byta till makes efternamn om den maken lämnar sitt samtycke. Maken får inte ha förvärvat efternamnet genom ett tidigare äktenskap, 10 § NL.

Mellannamn placeras alltid före efternamnet. En make som bär den andre makens efternamn kan bära ett tidigare efternamn som mellannamn, 24 § första stycket NL. Den som väljer att behålla sitt efternamn vid äktenskapets ingående får bära den andre makens efternamn som sitt mellannamn. Samtycke krävs från den som bär namnet idag och den personen får inte heller ha förvärvat namnet genom ett tidigare äktenskap, 24 § andra stycket NL.

Dåvarande Regeringsrätten, numera Högsta Förvaltningsdomstolen, har i dom den 9 oktober 1987 (RÅ 1987 ref 117) funnit att makar kan få samma mellannamn och efternamn som NL nu är utformad, även om det inte var lagstiftarnas ursprungliga avsikt. För att makar ska få samma namnkombination krävs att namnen anmäls i en viss ordning.

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 8 mars 2012, (mål nr 7034-11), kommit fram till att det inte ska vara avgörande att namnen anmäls i "rätt" ordning för att makar ska kunna bära samma namnkombination. Kammarrätten menar att prövning ska ske enligt NL och i den ordning som ger det för makarna önskade resultatet.

4 Bedömning

Innan Regeringsrättens dom kom 1987 bedömde Skatteverket att det inte var möjligt för makar att förvärva samma mellannamn och efternamn. En sådan begäran från makar avslogs regelmässigt.

Skatteverket har sedan 1987 följt Regeringsrättens dom och krävt att namnen anmäls i den ordning som Regeringsrätten föreskriver. Den särskilda ordningen kan exemplifieras enligt följande:Makar vill gemensamt bära namnkombinationen AB. Kvinnans nuvarande efternamn är A och mannens är B. Först anmäler mannen att han behåller sitt efternamn B och förvärvar kvinnans efternamn A som sitt mellannamn. Efter att mannens anmälan om mellannamn och efternamn har registreras i folkbokföringen anmäler kvinnan att hon förvärvar mannens efternamn B som sitt efternamn och sitt tidigare efternamn A som mellannamn.

Skatteverket anser att det finns skäl att ändra handläggningsrutinerna för ärenden som gäller samma namnkombination av mellannamn och efternamn för makar med anledning av Kammarrätten i Göteborgs dom från den 8 mars 2012.

Därmed kan dessa namnförvärv godtas antingen om anmälan sker i särskild ordning eller när anmälan görs vid ett och samma tillfälle.

Som nämnts tidigare får inte det efternamn som makarna förvärvar som gemensamt vara ett efternamn som maken fått genom ett tidigare äktenskap.

De som redan är gifta kan få samma efternamn och mellannamn om de behållit de namn de bar när äktenskapet ingicks.

5 Anmälan

Anmälan om makars namn ska göras skriftligt och undertecknas av makarna. I övrigt finns inga krav på hur anmälan ska se ut. Den som anmäler på Skatteverkets blankett "Anmälan Makars namn", SKV 7831, måste dock tydligt ange att samma mellannamn anmäls för båda makarna.

6 Övrigt

Namnlagen ger inte utrymme för föräldrar som bär samma mellannamn och efternamn att anmäla samma namnkombination för sina barn.