Områden: Mervärdesskatt

Datum: 1999-12-27

Dnr: 2546-99/120

Nyhet 2016-01-20:

Denna skrivelse upphör att gälla genom ställningstagande dnr 131 26976-16/111.

Riksskatteverket (RSV) har mottagit Er frågeställning angående eventuell momsplikt enligt mervärdesskattelagen, (1994:200),ML, för ersättning till återförsäljare vid emission av premieobligationer.

Enligt Er beskrivning sker, vid emission av premieobligationer, en betalning från Riksgäldskontoret till Era återförsäljare såsom ersättning för försäljning av premieobligationer. Vidare ses denna ersättning som kompensation för att återförsäljarna inte tar ut courtage av köparna.

Värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet är undantagen från skatteplikt. Vad som avses med sådan verksamhet framgår av 3 kap. 9 § 3 st. p. 1 och 2 ML. Med värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet avses enligt nämnda lagrum omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, vare sig de representeras av värdepapper eller ej. Förvaltning av värdepappersfond enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder utgör också värdepappershandel.

RSV anger i avsnitt 4.5.3 i Handledning för mervärdesskatt 1999, MHL , att bestämmelsen innebär att vederlag för aktier, courtage m.m. samt avgifter och provisioner, som tas ut av exempelvis banker och fondkommissionärer vid handel i kommission samt förmedling av värdepapper är undantagna från skatteplikt. Detsamma gäller förvaltningsarvoden i ovan nämnda förvaltning av värdepappersfonder.

Det av Er beskrivna förfarandet får, enligt RSV:s mening, anses vara omfattat av undantagsbestämmelsen i 3 kap. 9 § 3 st. p. 1 ML. Ersättningen till återförsäljarna får således ses som ersättning för förmedling av värdepapper och är således inte momspliktig.