Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2014:3

beslutade den 25 augusti 2014.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2014 och tillämpas första gången vid allmän fastighetstaxering år 2015 och därefter vid fastighetstaxering till och med 2017.

Bilagan med riktvärdekarta S finns på Skatteverkets sida om värdeområden och riktvärdekartor