Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2007-04-04

Dnr: 131 230825-07/111

1 Sammanfattning

Gåva från fysisk person till näringsdrivande stiftelse är skattefri och ska inte tas upp som intäkt även om den används för att täcka avdragsgilla kostnader.

2 Bakgrund och frågeställning

Det är inte ovanligt att fysiska personer skänker pengar till stiftelser vars verksamhet man vill stödja.

Fråga har uppkommit om gåvor ska beskattas när de flyter in i en stiftelses näringsverksamhet och används för avdragsgilla kostnader.

3 Gällande rätt m.m.

Svenska juridiska personer är skattskyldiga för alla inkomster enligt 6 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

I 8 kap. IL, anges vissa inkomster som är skattefria. Bestämmelserna är gemensamma för alla inkomstslag, prop. 1999/2000:2, del 2, s.91f .

Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria enligt 8 kap. 2 § IL.

Det finns inte någon legaldefinition av begreppet gåva. I doktrinen är det emellertid en allmänt vedertagen uppfattning att en gåva kännetecknas av tre rekvisit - förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt (se t.ex. Englund Silfverberg, Beskattning av arv och gåva, 12 uppl., s. 104).

Inkomstslaget näringsverksamhet avgränsas i 13 kap. IL. För juridiska personer hänförs alla slags inkomster till inkomstslaget näringsverksamhet. Det innebär att förutom egentlig näringsverksamhet, rörelse, räknas till inkomstslaget även bl. a. inkomster på grund av innehav av tillgångar och kapitalvinster, 13 kap. 1 och 2 §§ IL.

I 15 kap. IL finns bestämmelser om vad som ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet. Enligt huvudregeln i 15 kap. 1 § IL ska alla inkomster i näringsverksamheten tas upp som intäkt. Paragrafen innehåller dock en hänvisning till bl.a. 8 kap. och i 15 kap. anges också ett antal inkomster som inte ska tas upp.

4 Skatteverkets bedömning

Stadgandet om gåvor i 8 kap. 2 § IL är av generell karaktär och inskränker sig inte till visst eller vissa inkomstslag. Givarens önskan att en gåva ska användas i en näringsverksamhet och att den också används i denna kan, enligt Skatteverkets uppfattning, inte medföra att den fundamentala principen om gåvors skattefrihet ska åsidosättas.

När det i 15 kap. 1 § IL sägs att alla inkomster i näringsverksamheten ska tas upp måste detta förutsätta att inkomsten i sig är skattepliktig. De olika regler som finns beträffande skattefrihet för vissa inkomster skulle annars i princip sakna betydelse för inkomstslaget näringsverksamhet. Till yttermera visso hänvisar 15 kap. 1 § IL till 8 kap. IL vilket uttryckligen visar att skattefriheten för gåvor gäller också i detta inkomstslag.

Skatteverket anser således att en gåva är skattefri även om den inflyter i en stiftelses näringsverksamhet och används för kostnader som dras av i verksamheten. Detsamma gäller förvärv genom arv eller testamente.