Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Datum: 2005-04-11

Dnr: 130 199160-05/111

1 Sammanfattning

Skattefriheten för minnesgåvor gäller även om minnesgåvan är i form av vin eller sprit så länge övriga förutsättningar för skattefrihet är uppfyllda.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har ställts om en arbetsgivare kan ge en anställd några flaskor vin som 50-årsgåva utan beskattning. Kan även en sådan gåva anses som skattefri minnesgåva trots gåvans karaktär av konsumtionsvara? Det finns kammarrättsutslag som anger att gåva i form av vin innebär att gåvan inte har minneskaraktär.

3 Gällande rätt m.m.

Bestämmelserna om minnesgåvor finns i 11 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL). Där anges att minnesgåvor till varaktigt anställda är skattefria om gåvans värde inte överstiger 10 000 kronor och den ges i samband med att den anställde uppnår en viss ålder eller efter viss anställningstid eller när en anställning upphör. Den får bara ges vid högst ett tillfälle förutom när anställningen upphör för att skattefriheten ska gälla. Skattefriheten gäller inte för gåvor som lämnas i pengar. Den sistnämnda regeln infördes i samband med tillkomsten av IL som ett förtydligande till vad som tidigare ansågs utgöra gällande rätt. I förarbetena till bestämmelsen om minnesgåvor (prop. 1987/88:52 s. 51) sägs att ”skattefriheten gäller alla slag av gåvor”.

4 Skatteverkets bedömning

Med hänsyn till lagtextens innehåll och med hänsyn till vad som sägs i förarbetena anser Skatteverket att minnesgåvor kan utgöras av bruks- eller konsumtionsvaror utan att skattefriheten för den skull går förlorad. Det förhållandet att konsumtionsvarorna utgörs av alkoholhaltiga drycker innebär inget annat ställningstagande. Förtydligandet i lagtexten som säger att gåvor i form av pengar inte omfattas av skattefriheten talar också för att någon ytterligare begränsning av skattefriheten för minnesgåva på grund av vilken slags gåva det är fråga om inte är avsedd. De kammarrättsdomar med annan utgång som finns avser tid före IL:s tillkomst.