Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2012-11-15

Dnr: 131 762107-12/111

Nytt: 2020-11-23

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2020-11-23, dnr. 8-600490.

1 Sammanfattning

En gåva från arbetsgivaren i form av ett presentkort som ger rätt till husarbete för ett visst angivet belopp kan godtas som skattefri gåva även om presentkortet vid inlösen kan ge den anställde rätt till skattereduktion.

2 Frågeställning

Arbetsgivare kan under vissa förutsättningar ge gåvor till sina anställda utan att skatteplikt uppkommer. Skattefrihet kan gälla julgåva, jubileumsgåva och minnesgåva som ges i annat än pengar

Fråga har nu uppkommit om en gåva kan anses skattefri om gåvan utgörs av ett presentkort på husarbete som vid utnyttjande även kan berättiga till skattereduktion för husarbete, förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Begreppet husarbete innefattar både hushållsarbete och rotarbete.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Lagstiftning

Vissa gåvor till anställda är skattefria, det gäller julgåvor av mindre värde, sedvanliga jubileumsgåvor och minnesgåvor på högst 10 000 kr. Gåvan får dock inte lämnas i pengar, jfr 11 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

När reglerna om skattefria gåvor lagreglerades angavs (prop. 1987/88:52, s.50 f .) att "... skattefriheten bör gälla alla slags gåvor med undantag för pengar och andra kontanta medel. På så sätt får man större möjlighet än vad som nu är fallet att överlämna en gåva som av mottagaren uppfattas som meningsfull. Vidare bör ett bidrag till en semesterresa vara en tillåten gåva. Kontanter som betalas ut direkt till den anställde kan dock inte godtas utan arbetsgivaren skall betala till resebyråföretaget eller den som tillhandahåller biljetterna för att skattefrihet skall gälla".

Som information kan nämnas att i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1) föreslås att värdegränsen för minnesgåva höjs fr.o.m. den 1 januari 2013 från 10 000 kr till 15 000 kr.

Rätt till skattereduktion för husarbete har under vissa förutsättningar den som "har haft utgifter för utfört hushållsarbete" liksom den som fått förmån av husarbete som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, 67 kap. 11 § IL. En begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen för det beskattningsår då utgifter för utfört husarbete har betalats eller sådan förmån har tillhandahållits, 67 kap. 12 § IL. Skattereduktionen innebär att köparen betalar halva arbetskostnaden för husarbetet och resterande del erhålls i skattereduktion. Skatteverket betalar sedan ut motsvarande del till utföraren, t.ex. en städfirma.

3.2 Skatteverkets allmänna råd

Skatteverket har i allmänna råd, SKV A 2011:30, angivit en högsta beloppsgräns för julgåva på 450 kr respektive jubileumsgåva på 1 350 kr. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnats i pengar.

3.3 Rättspraxis

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked den 29 juni 2012 godkänt att den som betalar husarbete med ett presentkort har rätt till skattereduktion för husarbete, dnr 121-11/D. Förhandsbeskedet har inte överklagats.

Skatteverket har i ställningstagande 2012-10-12 dnr 131-685764-12/112, Skattereduktion för husarbete — betalning med presentkort, klargjort att skattereduktion för husarbete kan medges när presentkort som har ett fastställt beloppsmässigt värde används. Däremot medges inte skattereduktion för presentkort som avser en viss angiven tjänst utan att något belopp har angetts.

4 Bedömning

En skattefri gåva kan i princip bestå av vilken vara eller tjänst som helst, så länge den inte utges som kontanter. Som kontant ersättning räknas i dessa sammanhang inte presentkort i en viss affär eller affärskedja eller presentkort som innebär att man får välja bland ett utbud av olika varor eller tjänster allt under förutsättning att presentkortet inte kan växlas mot kontanter.

Skatteverkets praxis medför att presentkort som ger rätt till husarbete, i likhet med andra presentkort på tjänster, kan ges som skattefri gåva. Den omständigheten att vissa presentkort på husarbete, vid överlämnande till utföraren, även kan ge rätt till skattereduktion för husarbete medför inte någon annan bedömning. Att presentkortet eventuellt även kan grunda rätt till skattereduktion ska inte påverka värdet av den skattefria gåvan.