Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2006-01-31

Dnr: 131 63168-06/111

1 Sammanfattning

En arbetsgivare kan, om övernattning är motiverad av tjänsteutövningen, skattefritt tillhandahålla nattlogi även inom den vanliga verksamhetsorten för en anställd som är på tjänsteresa.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har ställts om nattlogi som arbetsgivaren tillhandahåller för en anställd som är på tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten, t.ex. vid en tvådagarskonferens på ett hotell beläget två mil både från tjänstestället och från bostaden, utgör skattepliktig bostadsförmån.

3 Gällande rätt m.m.

Frågan om skatteplikt för logi som tillhandahålls av arbetsgivare under tjänsteresa är inte specifikt lagreglerad.

Avdrag för ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresa, bl.a. utgift för logi, får enligt 12 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL) endast göras om resan är förenad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Med detta begrepp avses enligt 7 § ett område inom 50 km räknat både från den anställdes tjänsteställe och från hans bostad. Tjänstestället är enligt huvudregeln i 8 § den plats (kontor, sjukhus, fabrik etc.) där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete.

Med tjänsteresa avses att den anställde är på en tjänsteförrättning på annan plats än tjänstestället och bostaden. En tjänsteresa, även med övernattning, kan således företas också inom den vanliga verksamhetsorten.

4 Skatteverkets bedömning

I de fall den anställde är på tjänsteresa och arbetsgivaren tillhandahåller logi är reglerna i 12 kap. IL som avser avdragsrätten för den anställde inte i fråga. Frågan om skatteplikt för logi under tjänsteresa ska därför inte bedömas utifrån dessa regler utan enligt de allmänna reglerna om skattepliktiga förmåner m.m. i 11 kap. IL.

Enligt Skatteverkets uppfattning utgör logi under en pågående tjänsteresa, där övernattningen är motiverad av tjänsteutövningen, inte någon skattepliktig förmån för den anställde oavsett om övernattningen sker inom eller utom hans vanliga verksamhetsort. En sådan övernattning, som således sker på annan plats än den anställdes bostad, kan inte sägas innebära någon inbesparad levnadskostnad för den anställde.

En skattepliktig bostadsförmån kan dock uppkomma om arbetsgivaren tillhandahåller en lägenhet eller annan stadigvarande bostad för den anställde, t.ex. för att utnyttjas i samband med tjänsteresor.