Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2010-10-29

Dnr: 131 567993-10/111

Nytt: 2018-03-19

Detta ställningstagande upphör att gälla och ersätts av ställningstagandet Upphävande av två ställningstaganden som rör social omsorg, dnr 202 76887-18/111.

1 Sammanfattning

Ett företag tillhandahåller en tjänst avseende social omsorg som är undantagen från mervärdesskatt när företaget samordnar familjehem till kommunerna och samordningen inkluderar ansvar för arvode, skatt och arbetsgivaravgifter åt familjehemmen.

Om det är kommunerna som ansvarar för arvode, skatt och arbetsgivaravgifter åt familjehemmen kan företagen däremot inte anses tillhandahålla en tjänst som är undantagen från mervärdesskatt. I sådana fall är företagens tjänster skattepliktiga, vilket innebär att de ska ta ut mervärdesskatt med 25 procent.

2 Bakgrund och frågeställning

Med familjehem menas ett enskilt hem som tar emot barn och ungdomar för vård och fostran på uppdrag av socialnämnden. Kommunerna kan ingå avtal med olika företag om att företagen ska rekrytera, administrera och samordna familjehemmen. I företagens verksamhet ingår även att stödja familjehemmen med omsorgskonsulenter, handledning, utbildning samt ge annat stöd m.m. Det är dock socialnämnden som beslutar att barnet eller ungdomen ska placeras och det är kommunen som har ansvaret för att godkänna familjehemmet.

Kommunerna betalar ut ersättning till företagen. Företagen ersätter sedan familjehemmen. Företagen betalar preliminär skatt och arbetsgivaravgifter på ersättningen till familjehemmen.

Det förekommer i undantagsfall att kommunen är arbetsgivare till familjehemmen. I dessa fall ansvarar kommunen för preliminär skatt och arbetsgivaravgifter även om ersättningen betalas ut via företagen.

Den fråga som ställts är om företagen tillhandahåller social omsorg som omfattas av 3 kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Gällande rätt

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör sjukvård, tandvård eller social omsorg samt tjänster av annat slag och varor som den som tillhandahåller vården eller omsorgen omsätter som ett led i denna. Med social omsorg förstås offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg (3 kap. 4 och 7 §§ ML).

Medlemsstaterna ska undanta tillhandahållanden av tjänster och leveranser av varor med nära anknytning till skydd av barn och ungdomar vilka görs av offentligrättsliga organ eller andra organ som av medlemsstaten i fråga är erkända som organ av social karaktär (artikel 132.1 h i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt (3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937)).

Med beskattningsbar person avses den som självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte och resultat. Genom villkoret att verksamheten ska bedrivas självständigt utesluts anställda och andra personer från beskattning i den mån de är bundna till en arbetsgivare av ett anställningsavtal eller av andra rättsliga band som skapar ett anställningsförhållande vad beträffar arbetsvillkor, lön och arbetsgivaransvar (artikel 9 och 10 i mervärdesskattedirektivet).

3.2 Skatteverkets ställningstagande

Skatteverket har redogjort för sin tolkning av undantaget för social omsorg i ett ställningstagande (2006-12-18, dnr 131 664715-06/111). Mot bakgrund av förarbeten och det resonemang som förts i praxis anser Skatteverket att det mervärdesskattemässigt finns två kategorier av social omsorg som undantas från skatteplikt.

Den första kategorin som är undantagen från skatteplikt gäller verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg och stöd och service till vissa funktionshindrade. Varor och tjänster som tillhandahålls inom ramen för en sådan verksamhet får anses vara social omsorg till sin natur. Förutsättningen är att verksamheten bedrivs på ett sätt som motsvarar den omvårdnad som en kommun är skyldig att tillhandhålla. I dessa fall gäller undantaget från skatteplikt även om det inte sker någon individuell behovsprövning. Det har ingen betydelse vem som faktiskt betalar för omsorgen.

För att undantaget ska gälla för den andra kategorin "annan jämförlig social omsorg" måste det vara fråga om en verksamhet i vilken det tillhandahålls omvårdnad i någon form. Ytterligare förutsättningar är att tillhandhållandet föregås av en individuell behovsprövning samt att det allmänna står för kostnaden till viss del.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket anser att företagen som samordnar familjehemmen tillhandhåller en tjänst i form av "annan jämförlig social omsorg" som är undantagen från skatteplikt. Som framgår ovan är en förutsättning för att "annan jämförlig social omsorg" ska omfattas av undantaget att

  • verksamheten innebär personlig omvårdnad
  • det har gjorts en individuell behovsprövning
  • det allmänna till viss del står för kostnaden.

Företagen ansvarar för arvode, skatt och arbetsgivaravgifter åt familjehemmen. Familjehemmens förhållande till företagen är att jämställa med ett anställningsförhållande oavsett om familjehemmen är formellt anställda eller inte.

Skatteverket anser att företagens åtagande gentemot kommunerna innebär att de åtar sig att tillhandhålla en tjänst avseende social omsorg. Familjehemmens verksamhet bedrivs inte självständigt utan ingår i företagens verksamhet. Företagens verksamhet med omsorg i familjehem som de stödjer med konsulentstöd, handledning, utbildning är en tjänst avseende social omsorg som kommer omsorgstagarna till del. Denna tjänst omfattas av undantaget för social omsorg i 3 kap. 4 § ML. Någon uppdelning av beskattningsunderlaget ska inte göras.

Om det i stället är kommunen som är arbetsgivare åt familjehemmen, dvs. svarar för arvode, skatter och sociala avgifter, kan familjehemmens verksamhet inte ses som en del av företagens verksamhet. De tjänster som företagen då tillhandahåller är inte "annan jämförlig social omsorg" eftersom det inte ingår någon personlig omvårdnad i tjänsterna. Företagens tjänster är i så fall skattepliktiga och mervärdesskatt ska tas ut med 25 procent.