Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2018-03-19

Dnr: 202 76887-18/111

Ställningstagandet ”Mervärdesskatt – barnomsorg” daterat den 16 juni 2009, dnr 131 619552-08/111, och ställningstagandet ”Mervärdesskatt – Samordnare av familjehem” daterat den 29 oktober 2010, dnr 131 567993-10/111, upphör att gälla.

Skatteverket har klargjort sin syn på hur undantaget från skatteplikt för social omsorg ska tillämpas i ställningstagandet ”Social omsorg, mervärdesskatt” daterat den 5 juli 2013, dnr 131 340930-13/111. Förtydliganden som anger hur barnpassning och samordnare av familjehem ska bedömas utifrån det synsätt som framgår av ställningstagandet om social omsorg från 2013 har dessutom tagits in i Rättslig vägledning. Förtydligandena innebär ingen ändring av slutsatserna i sak. Dock har resonemanget hur man kommer till dessa slutsatser ändrats så att resonemanget överensstämmer med ställningstagandet från 2013 och gällande praxis. Ställningstagandena om barnomsorg och samordnare av familjehem nämnda i första stycket kan därför upphävas.