Meny

Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Skattetillägg

Datum: 2013-01-02

OBS! Ändringar har gjorts i avsnitt 64.6.6.

1 Lagens innehåll

2 Lagens tillämpning

3 Definitioner och förklaringar

4 Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning

5 Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare

6 Ombud

7 Registrering

8 Preliminärskattesystemets grunder

9 Godkännande för F-skatt

10 Skatteavdrag för preliminär skatt

11 Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt

12 Skattetabeller

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

14 Syftet med kontrolluppgifter

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

16 Kontrolluppgift i inkomstslaget näringsverksamhet

17 Kontrolluppgift om ränteinkomster m.m. på fordringsrätter

18 Kontrolluppgift om ränteutgifter

19 Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter

20 Kontrolluppgift om avyttring av andelar i investeringsfonder m.m.

21 Kontrolluppgift om avyttring av andra värdepapper

22 Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden

23 Kontrolluppgift om utländska förhållanden

24 Övriga bestämmelser om kontrolluppgifter

25 Undantag från kontrolluppgiftsskyldighet

26 Skattedeklaration

27 Skalbolagsdeklaration

28 Preliminär inkomstdeklaration

29 Syftet med inkomstdeklaration

30 Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

31 Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?

32 När och var ska en inkomstdeklaration lämnas?

33 Särskilda uppgifter

34 Informationsuppgifter

35 Periodiska sammanställningar

36 Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

37 Föreläggande

38 Formkrav

39 Dokumentationsskyldighet

40 Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera

41 Revision

42 Tillsyn över kassaregister och kontrollbesök

43 Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning

44 Vitesföreläggande

45 Bevissäkring

46 Betalningssäkring

47 Uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll

48 Förseningsavgift

49 Skattetillägg

50 Kontrollavgift

51 Befrielse från särskilda avgifter

52 Beslut om särskilda avgifter

53 Beslut om skatter och avgifter

54 Beslut om särskild inkomstskatt

55 Beslut om preliminär skatt

56 Beslut och besked om slutlig skatt

57 Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter

58 Beslut om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag

59 Ansvar för skatter och avgifter

60 Beslut om befrielse från skatter och avgifter

61 Skattekonton

62 Betalning av skatter och avgifter

63 Anstånd med betalning av skatter och avgifter

64 Återbetalning av skatter och avgifter

65 Ränta

66 Omprövning

67 Överklagande och ändring i beslut på grund av skatteavtal

68 Besluts verkställbarhet

69 Verkställighet av beslut om bevis- och betalningssäkring

70 Indrivning

71 Övriga bestämmelser om verkställighet

Till toppen