OBS! Det finns en senare version.

Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut, funnit gott förordna som följer.

Ersättning, som utgått på grund av särskild lagstiftning i främmande stat om ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse, eller ersättning av medel, vilka Förbundsrepubliken Tyskland överlämnat till annan stat till förmån för dem som utsatts för sådan förföljelse, skall vid taxering till statlig eller kommunal inkomstskatt icke utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.