Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Datum: 2004-10-08

Dnr: 130 572878-04/111

1 Sammanfattning

Bestämmelserna i 25 a kap. 19 § p. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), IL om avdragsförbud för vissa kapitalförluster omfattar syntetiska optioner där den underliggande tillgången är en näringsbetingad andel.

2 Bakgrund och frågeställning

Ett aktiebolag ska utfärda syntetiska optioner som ger innehavarna (vissa anställda) rätt att vid en framtida tidpunkt erhålla betalning vars storlek beror på det dåvarande värdet på aktierna i ett dotterbolag. Förvärv av optionerna ska ske till marknadsvärdet. Frågan som ställs är följande.

Moderbolaget måste utge kontantlikvid för avräkning av utfärdade optioner om aktierna stiger i värde. Är avdragsrätten för denna kapitalförlust i något hänseende inskränkt med hänsyn till bestämmelserna i 25 a kap. 19 § p. 4 IL?

3 Gällande rätt

I 25 a kap. IL finns bestämmelser om avyttring av näringsbetingade andelar och vissa andra tillgångar. En kapitalförlust får dras av bara om en motsvarande kapitalvinst skulle ha tagits upp (25 a kap. 5 § andra stycket IL).

En kapitalförlust i ett sådant företag som anges i 25 a kap. 3 § IL får inte dras av om den avser en förpliktelse där den underliggande tillgången, direkt eller indirekt, är en näringsbetingad andel eller en näringsbetingad aktiebaserad delägarrätt (25 a kap. 19 § p. 4 IL).

Bestämmelsen i 25 a kap. 19 § p.4 IL tillkom för att det inte skulle bli möjligt att kringgå avdragsförbudet för kapitalförluster på näringsbetingade aktier och näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter genom utnyttjande av olika derivatstrategier (prop.2002/03:96 s. 137). I författningskommentaren anges att punkten är ny i förhållande till utredningsförslaget och har en generell utformning och ska mer allmänt förhindra att derivatstrategier används för att kringgå avdragsförbudet för kapitalförluster i 5 § andra stycket. Det anförs att för att spärren ska vara effektiv går det inte att närmare definiera vilka typer av finansiella instrument som bör omfattas med tanke på den utvecklingstakt och innovationsförmåga som kännetecknar derivatmarknaden. (a. prop. s. 177).

Frågor om syntetiska optioner har varit föremål för bedömning av Regeringsrätten i rättsfallen RÅ 1997 ref. 71, RÅ 2000 not. 47 och RÅ 2002 not. 20.

I RÅ 1997 ref. 71 uttalade Regeringsrätten att de syntetiska optioner som var i fråga utgjorde finansiella instrument enligt bestämmelserna i 27 § 1 mom. lagen (1947:576), om statlig inkomstskatt, SIL. En efter förvärvet realiserad värdeförändring skulle för innehavaren beskattas i inkomstslaget kapital. I RÅ 2000 not. 47 fann Skatterättnämnden att den förlust - avseende syntetiska optioner som ett aktiebolag utfärdat till anställda i ett dotterbolag - som skulle uppkomma vid fullgörandet av optionsförpliktelsen skulle i bolaget behandlas inom ramen för den s.k. fållan i 2 § 14 mom. första stycket SIL. Eftersom ersättningen inte var kopplad till tillgångar som innehades för näringsverksamheten i den mening som avsågs i undantagsbestämmelsen i 2 § 14 mom. andra stycket SIL var huvudregeln i första stycket tillämplig. Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden. I RÅ 2002 not. 20 konstaterade Skatterättsnämnden med hänvisning till RÅ 2000 not. 47 att de syntetiska optioner som var i fråga inte kunde anses vara betingade av en av bolaget bedriven näringsverksamhet. De utgivna optionerna skulle därför beskattas med tillämpning av reavinst/kapitalvinstreglerna. Regeringsrätten gjorde samma bedömning.

4 Skatteverkets bedömning

En syntetisk option avviker från andra optioner genom att den inte ger innehavaren någon rätt att förvärva aktier eller andra värdepapper. Den berättigar endast till kontant ersättning. Syntetiska optioner har genom praxis inordnats i systemet för kapitalvinstbeskattning. Om något infriande av förpliktelsen på grund av optionen inte sker därför att värdet på slutdagen inte överstiger lösenpriset uppkommer en kapitalvinst motsvarande erlagd premie för det aktiebolag som ställt ut optionen. En sådan kapitalvinst är inte undantagen från beskattning. En syntetisk option är nämligen ingen sådan näringsbetingad aktiebaserad delägarrätt som enligt definitionen i 25 a kap. 4 § IL omfattas av skattefrihet. En syntetisk option innefattar en förpliktelse för aktiebolaget som ställt ut optionen. I det fall som frågan gäller utgörs den underliggande tillgången av en näringsbetingad andel. Enligt ordalydelsen i 25 a kap. 19 § p. 4 IL får en kapitalförlust på grund av en förpliktelse inte dras av när den underliggande tillgången är en näringsbetingad andel. Med hänsyn till möjligheterna till skatteflykt vid säkring av värdet på näringsbetingade andelar har bestämmelsen om avdragsförbud för förluster formulerats så att den omfattar sådana säkringsinstrument som kan vara aktuella att använda. Den omfattar således även derivat för vilka vinsterna inte är skattefria. Avdragsförbudet bör således anses omfatta syntetiska optioner där den underliggande tillgången utgörs av näringsbetingad andel.