Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2005-04-14

Dnr: 130 176101-05/111

Nytt: 2018-02-21

Detta ställningstagande upphör att gälla och ersätts av ställningstagandet Upphävande av ställningstagandet ”Identitet mellan åberopat VAT-nr och köparen”, dnr 202 63634-18/111.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att undantaget i 3 kap. 30 a § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, inte är tillämpligt i det fall en säljare saknar dokumentation som gör det möjligt att identifiera köparen och att säkerställa identitet mellan köparen och det åberopade VAT-numret. Säljaren har i sådant fall inte visat att förutsättningarna för undantaget är uppfyllda.

Ställningstagandet gäller försäljningar från Sverige till andra EG-länder. Vilka krav som ställs på säljare i andra EG-länder för att där undanta en motsvarande försäljning från skatteplikt avgörs av det landets bestämmelser.

2 Bakgrund och frågeställning

En av förutsättningarna för att undantaget från skatteplikt i 3 kap. 30 a § ML ska vara tillämpligt är att köparen är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EG-land. Fråga har uppkommit om vilken skyldighet en säljare har att kontrollera att det VAT-nummer som åberopas verkligen tillhör köparen samt på vilket sätt säljaren ska dokumentera en sådan kontroll.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 3 kap. 30 a § första stycket 1 ML undantas omsättning av varor från skatteplikt om varorna transporteras av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EG-land, och köparen är registrerad i ett annat EG-land som skattskyldig till mervärdesskatt för omsättning av varor eller tjänster eller för förvärv av varor.

Motsvarigheten till 3 kap. 30 a § ML finns i artikel 28c A a i sjätte direktivet (77/388/EEG).

4 Skatteverkets bedömning

En förutsättning för undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § första stycket 1 ML är att köparen är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EG-land. Det innebär att det för tillämpning av undantaget inte är tillräckligt att det VAT-nummer som åberopas av köparen är giltigt. Det ska också föreligga identitet mellan köparen och innehavaren av det åberopade VAT-numret.

En säljare som vill åberopa undantaget har bevisbördan för att förutsättningarna för undantaget är uppfyllda. Det innebär att säljaren, förutom att kontrollera och dokumentera att det VAT-nummer som åberopats av köparen är giltigt, även måste säkerställa att det verkligen är fråga om den aktuelle köparens VAT-nummer samt inneha dokumentation som visar på vilket sätt detta kontrollerats.

Kontroll av VAT-numrets giltighet kan bl.a. ske via Skatteverkets webbplats. Det är i sådant fall lämpligt att en utskrift av svaret bevaras av säljaren.

När det gäller kravet att säkerställa att det verkligen är köparens VAT-nummer som åberopas kan uppgifter i de olika dokument som förekommer i samband med en affärsförbindelse tjäna som underlag för bedömningen. Sådana uppgifter är köparens adress, telefonnummer, angiven kontaktperson, leveransadress, mottagare av leveransen, betalningsavsändare etc. Uppgifterna kan förekomma i beställningshandlingar, avtal, transporthandlingar, fakturor, bankuppgifter om betalning etc. Förekomst av misstämning mellan uppgifter i de olika handlingarna innebär att säljaren måste göra ytterligare kontroller för att säkerställa identiteten mellan köparen och det åberopade VAT-numret. Sådana misstämningar kan t.ex. vara att leveransadress är annan adress än köparens adress, fakturamottagare är annan än köparen eller betalningsavsändare är annan än köparen.

Då försäljning sker till en köpare med vilken säljaren saknar en etablerad affärsförbindelse och där köparen själv hämtar varorna hos säljaren samt betalar kontant saknas ofta orderhandlingar, avtal, betalningsavisering från bank etc. genom vilka köparen kan identifieras. I avsaknad av sådana handlingar måste säljaren på annat sätt säkerställa att det verkligen är köparens VAT-nummer som åberopas. Säljaren bör begära att köparen överlämnar en handling utställd av myndighet i köparens registreringsland utvisande att köparen är registerad till mervärdesskatt. Säljaren bör vidare försäkra sig om att det går att identifiera den som hämtar varan genom att ta en kopia av dennes pass eller annan identitetshandling. Om en företrädare för köparen hämtar varan ska förutom kopia på företrädarens pass eller identitetshandling även finnas ett dokument som visar företrädarens rätt att agera för köparens räkning, t.ex. en kopia på fullmakt som uppvisats i original för säljaren.

I det fall en säljare saknar dokumentation som gör det möjligt att identifiera köparen och att säkerställa identitet mellan köparen och det åberopade VAT-numret kan säljaren bli skyldig att redovisa utgående mervärdesskatt på försäljningen. Skatteverket anser att undantaget i 3 kap. 30 a § ML inte är tillämpligt i sådant fall eftersom säljaren inte har visat att förutsättningarna för undantaget är uppfyllda.

Ovanstående ställningstagande gäller försäljningar från Sverige till andra EG-länder. Vilka krav som ställs på en säljare i andra EG-länder för att där undanta en motsvarande försäljning från skatteplikt avgörs av det landets bestämmelser.