Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2018-02-21

Dnr: 202 63634-18/111

Ställningstagandet om identitet mellan åberopat VAT-nr och köparen daterat den 14 april 2005, dnr 130 176101-05/111, upphör att gälla.

På grund av lagändring är innehållet i ovan nämnda ställningstagande till viss del inte längre aktuellt. I övriga delar har det ersatts av texter i Rättslig vägledning. Ställningstagandet kan därför upphävas.