OBS! Det finns en senare version.

Områden: Inkomstskatt (Pensioner)

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

Tidsfrister för granskning av befintliga finansiella konton som innehas av fysiska personer

2 § Befintliga konton som innehas av fysiska personer och vars saldo eller värde uppgick till 1 000 000 US-dollar eller mindre den 30 juni 2014 men vars saldo eller värde vid utgången av 2015 eller ett senare kalenderår överstiger 1 000 000 US-dollar, ska granskas i enlighet med 4 kap. 3-9 §§ lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet inom sex månader från utgången av 2015 eller det senare kalenderåret.

Beräkning av gränsvärden

3 § Vid beräkning av ett saldo eller värde enligt 4-8 kap.

lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet ska samtliga konton som en person innehar hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet eller hos en till det rapporteringsskyldiga finansiella institutet närstående enhet räknas samman. Detta gäller dock endast om det rapporteringsskyldiga finansiella institutets datasystem möjliggör en sådan sammanräkning.

Varje fysisk person som innehar ett konto gemensamt med någon annan ska vid sammanräkningen enligt första stycket anses som innehavare av hela det gemensamma kontots saldo eller värde.

4 § Om det finns en tjänsteman hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet som har särskilt ansvar för kontakterna med en kontohavare och den tjänstemannen har skäl att anta att kontohavaren direkt eller indirekt innehar eller kontrollerar ett eller flera andra konton, ska samtliga dessa konton räknas samman vid beräkning av saldo eller värde enligt 4-8 kap. lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

Första stycket gäller dock inte sådana konton som en kontohavare kontrollerar eller har öppnat för någon annans räkning i egenskap av förvaltare.

5 § När ett belopp anges i US-dollar i 4-8 kap. lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, avses även motsvarande belopp i en annan valuta.

Vid fastställande av om ett saldo eller värde i en annan valuta än US-dollar uppgår till eller överskrider ett belopp som anges i US-dollar i 4-8 kap. lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet använda en publicerad avistakurs för den sista dagen av det kalenderår som föregick den tidpunkt då granskningen enligt 4-8 kap. görs.