Områden: Andra ämnesområden (Bouppteckning)

Ändring till och med: SFS 2015:909

1 § Har upphävts genom förordning (2015:909).

Underrättelse till överförmyndare

2 § Om det framgår av bouppteckningen att någon som är underårig eller som har förvaltare har del i ett dödsbo, skall Skatteverket snarast sända en underrättelse om detta och en kopia av bouppteckningen till överförmyndaren. Är bouppteckningen omfattande, behöver kopian omfatta endast sådana delar som överförmyndaren kan behöva.

Förordning (2003:1022).

3 § Om det framgår av bouppteckningen att det i ett dödsbo finns en delägare för vilken en god man skall förordnas, skall Skatteverket snarast sända en underrättelse om detta och en kopia av bouppteckningen till den överförmyndare som skall utöva tillsyn över godmanskapet. Är bouppteckningen omfattande, behöver kopian omfatta endast sådana delar som överförmyndaren kan behöva. Förordning (2003:1022).

Underrättelse till annan myndighet

4 § Har upphävts genom förordning (2011:986).

5 § Om det i den dödes tillgångar ingår fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet, skall Skatteverket underrätta den tillsynsmyndighet som avses i 18 kap. 7 § andra stycket ärvdabalken om dödsfallet. Förordning (2003:1022).

Ersättning till bouppteckningsförrättare

6 § Den som enligt 20 kap. 9 § första stycket ärvdabalken har förordnats att föranstalta om bouppteckning har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt, om inte ersättning kan betalas på annat sätt.

Skatteverket beslutar om och betalar ut ersättning.

Bestämmelserna i 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404) om kostnadsräkningar från rättshjälpsbiträden skall tillämpas för den som begär ersättning enligt första stycket.

Förordning (2003:1022).

7 § Om en domstol efter ett överklagande bestämmer ersättning enligt 6 § till ett lägre belopp än vad som har bestämts i det överklagade beslutet, skall den som har fått för mycket snarast betala tillbaka mellanskillnaden.

Om en domstol efter ett överklagande bestämmer ersättningen till ett högre belopp än vad som har bestämts i det överklagade beslutet, skall den tillkommande ersättningen betalas ut av Skatteverket. Förordning (2003:1022).

Tilläggsbouppteckning

8 § Det som sägs i denna förordning om bouppteckning gäller även tillläggsbouppteckning.

Övergångsbestämmelser

2001:423

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

2. Om ett förordnande att föranstalta om bouppteckning har getts av tingsrätten före ikraftträdandet, skall en begäran om ersättning som görs därefter ges in till den skattemyndighet som avses i 20 kap. 8 § första stycket ärvdabalken. För skattemyndighetens handläggning gäller de nya bestämmelserna.