Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2006-07-06

Dnr: 131 416643-06/111

Nytt: 2022-12-20

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2022-12-20, dnr 8-2066962.

1 Sammanfattning

Vid försäljning, som är undantagen från skatteplikt, till beskickningar och konsulat samt till väpnade styrkor ska köparen intyga att transporten till annat EG-land ska ske inom rimlig tid och att konsumtion (nyttjande) av varan inte kommer att äga rum här i landet innan transporten ut ur landet påbörjas.

Bestämmelserna i 14 c § mervärdesskatteförordningen (1994:223), MF, avser dokumentation i samband med viss försäljning till beskickningar och konsulat samt till väpnade styrkor. Att det i 14 c § andra stycket MF anges att köparen ska intyga att transporten kommer att ske i nära anslutning till försäljningen innebär enligt skatteverket att köparen ska intyga att transporten ska ske inom rimlig tid och att konsumtion (nyttjande) av varan inte har ägt rum här i landet innan transporten påbörjas. Detta underlag krävs bland annat som dokumentation för att säljaren ska kunna undanta omsättningen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § första stycket 3 eller 4 eller 31 § eller 31 a § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

2 Frågeställning

Det har framkommit att det föreligger problem vid hanteringen av intyg när det gäller tolkningen av begreppet "nära anslutning till" i 14 c § andra stycket MF i samband med försäljning till beskickningar och konsulat samt till väpnade styrkor och där försäljningen är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § första stycket 3 eller 4 eller 31 § eller 31 a § ML.

3 Gällande rätt m.m.

Bestämmelserna i 14 c § MF avser försäljning till beskickningar och konsulat samt till väpnade styrkor och där försäljningen är undantagen från skatteplikt. Enligt andra stycket ska, vid en sådan omsättning av varor som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a§ första stycket 3 eller 4 eller 31 § eller 31 a § ML och där varutransporten ombesörjs av köparen, säljaren i sina räkenskaper ha ett av köparen utfärdat intyg som visar att denne i nära anslutning till leveransen har för avsikt att föra varorna från sverige till ett annat EG-land.

Enligt Handledning för mervärdesskatt 2006 avsnitt 10.3.2 s. 203 f finns ingen klar tidsram för när transporten ska ske för att undantaget i 3 kap. 30 a § ML ska vara tillämpligt. Mot bakgrund av att bestämmelsen införts för att upprätthålla destinationsprincipen anser skatteverket dock att undantaget inte kan tillämpas om konsumtion (nyttjande) av varan påbörjas i Sverige.

4 Bedömning

Bestämmelserna i 14 c § MF avser dokumentation i samband med försäljning till beskickningar och konsulat samt till väpnade styrkor och där försäljningen är undantagen från skatteplikt. I 14 c § andra stycket MF redogörs för de dokumentationskrav som föreligger i samband med att en varuleverans undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § första stycket 3 eller 4 eller 31 § eller 31 a § ML. Där anges att som dokumentation ska säljaren i sin bokföring ha ett intyg av köparen som innebär att denne i nära anslutning ska transportera varan till annat EG-land.

För att ovan uppräknade undantag från skatteplikt ska vara tillämpliga krävs att det har skett en gränsöverskridande transport av varor. Det finns ingen särskild tidsram för när transporten måste genomföras. Mot bakgrund av att bestämmelsen införts för att upprätthålla destinationsprincipen anser dock skatteverket att undantaget inte kan tillämpas om konsumtion (nyttjande) av varan äger rum i sverige innan transporten ut ur landet påbörjas. således ska samma regler för när transporten måste ha skett gälla för dessa undantag från skatteplikt som för övriga undantag från skatteplikt rörande gemenskapsintern försäljning av varor.