Områden: Andra ämnesområden (Identitetskort), Dataskydd & sekretess

Ändring till och med: SFS 2016:33

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Utfärdande myndighet

2 § Skatteverket är utfärdande myndighet enligt lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Ansökan

3 § Den som ansöker om ett identitetskort ska inställa sig personligen hos Skatteverket.

4 § Ansökan ska göras skriftligen och undertecknas av sökanden i närvaro av den person som tar emot den. Kravet på att ansökan ska undertecknas gäller inte den som inte kan skriva sitt namn.

5 § Om sökanden är under arton år är sökanden skyldig att i samband med ansökan ge in ett skriftligt medgivande från hans eller hennes vårdnadshavare, om det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda ett identitetskort.

6 § Om ett identitetskort för folkbokförda i Sverige tidigare har utfärdats för sökanden och detta inte har förstörts, kommit bort eller makulerats, ska kortet ges in för makulering i samband med ansökan. Detta gäller inte om kortet inte längre är giltigt eller om det finns andra särskilda skäl.

7 § De uppgifter i ansökan om identitetskort som ska stämma överens enligt 3 § lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige är sådana uppgifter som anges i 13 § andra stycket utlänningsdataförordningen (2016:30).

Förordning (2016:33).

8 § Ett identitetskort ska utfärdas med en giltighetstid av högst fem år.

9 § Ett identitetskort ska lämnas ut till sökanden personligen.

Återkallelse

10 § Om ett identitetskort har återkallats, är kortinnehavaren eller den som annars förfogar över kortet skyldig att på begäran av Skatteverket överlämna kortet till verket.

Om ett sådant återkallat identitetskort redan finns hos eller uppvisas för Skatteverket, får kortet tas om hand av verket.

Om identitetskortet finns hos en annan myndighet, ska det på begäran av Skatteverket överlämnas till verket.

Behandling av personuppgifter

11 § Den utfärdande myndighetens databas ska innehålla

1. sökandens fullständiga namn, personnummer, födelsetid, postadress och andra behövliga kontaktuppgifter, längd och kön,

2. dag för utfärdandet av identitetskortet, kortnummer och giltighetstid,

3. sökandens namnteckning eller, i förekommande fall, anteckning om anledningen till att namnteckning saknas,

4. kopia av den ansiktsbild som identitetskortet har försetts med,

5. uppgift om hur sökanden har styrkt sin identitet,

6. beslut om att ansökan har avslagits och skälen för detta beslut, och

7. uppgift om att identitetskortet har förlustanmälts eller återkallats och vad som har utgjort skäl för beslutet om återkallelse.

En handling som har kommit in eller upprättats i ett ärende får behandlas i databasen.

12 § Databasen får tillföras sådana uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsdatabas som anges i 11 § första stycket.

13 § Uppgifter och handlingar i databasen ska gallras senast ett år efter det att giltighetstiden för ett identitetskort har gått ut. Om ansökan om identitetskort har avslagits ska uppgifterna och handlingarna i databasen gallras senast ett år efter det att avslagsbeslutet har fått laga kraft.

Riksarkivet får, efter att ha inhämtat synpunkter från Skatteverket, meddela föreskrifter om att uppgifter och handlingar som ska gallras enligt första stycket får bevaras under längre tid.

14 § Skatteverket har rätt att ta del av uppgifter som Migrationsverket behandlar enligt 11 § utlänningsdatalagen (2016:27) vid direktåtkomst enligt 19 § samma lag.

Migrationsverket ska på begäran av Skatteverket lämna ut sådana uppgifter till Skatteverket som anges i 13 § andra stycket utlänningsdataförordningen (2016:30) och som Skatteverket behöver för handläggning av en ansökan om identitetskort.

Tillgången till uppgifter som avses i första stycket ska begränsas till det som varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Förordning (2016:33).

Makulering

15 § Skatteverket ska makulera ett identitetskort som har återkallats. Makulering ska också ske när innehavaren ansöker om ett nytt identitetskort eller, om innehavaren har behov av det tidigare identitetskortet under handläggningstiden, när det nya kortet lämnas ut.

Ansökningsavgift

16 § För prövning av ansökan om identitetskort för folkbokförda i Sverige ska sökanden betala en ansökningsavgift på 400 kronor. Avgiften ska vara betald när ansökan ges in. Om avgiften inte är betald då tillämpas bestämmelserna i 11 § avgiftsförordningen (1992:191). För prövning av ansökan tillämpas i övrigt bestämmelserna i 12-14 §§ avgiftsförordningen.

Bemyndigande

17 § Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige och för verkställigheten av denna förordning.