Sedan den 22 december 1959 avtal, vars lydelse i engelsk text och svensk översättning bilaga (bilaga 1) vid denna kungörelse utvisar, slutits mellan Sverige och Israel för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet, har Kungl. Maj:t -- med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen samma dag (nr 577) om statlig förmögenhetsskatt -- funnit gott

dels förordna, att ifrågavarande avtal skall för Sveriges del lända till efterrättelse och tillämpas med ledning av sin lydelse i den svenska översättningen samt under iakttagande av härvid såsom bilaga (bilaga 2) fogade anvisningar;

dels ock föreskriva, att det skall åligga skattskyldig att, utan hänsyn till att enligt avtalet allenast viss del av hans inkomst skall taxeras här i riket, likväl avgiva alla de uppgifter till ledning för taxeringen, vilka han varit skyldig lämna, därest lindring i skattskyldigheten ej skolat äga rum. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.)

Övergångsbestämmelser

1960:617

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Kungörelsen ävensom bestämmelserna i avtalet skola, såvitt angår kupongskatt, första gången tillämpas med avseende å utdelning, som blivit tillgänglig för lyftning efter den 31 december 1959 och icke förfallit till betalning sistnämnda dag eller tidigare.

I övrigt skola kungörelsen ävensom bestämmelserna i avtalet första gången tillämpas med avseende å 1961 års taxering.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 31 juli 1956 (nr 444) angående mellan svenska regeringen och Israels regering träffat avtal om fritagande från beskattning av inkomster, härrörande från sjö- och luftfartstrafik; dock att sistnämnda kungörelse alltjämt skall äga tillämpning såvitt avser 1960 års taxering eller eftertaxering för år 1960 eller tidigare år.